Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις δρομολογήσεις που αναδιανεμήθηκαν στο γειτονικό OSPFv3.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τις αναδιανεμημένες δρομολογήσεις OSPFv3. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη Λίστα αναδιανεμημένων δρομολογήσεων OSPFv3 (List OSPFv3 Redistributed Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: