Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τα εξής:
 • Μόντεμ
 • Σύνδεση
 • Τοποθεσία
 • Ισχύς σήματος
 • Κατάσταση του LTE

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
 • Προβλήματα με αποσυνδέσεις LTE.
 • Αδυναμία κατανόησης της τρέχουσας κατάστασης του LTE.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Πληροφορίες μόντεμ LTE (LTE Modem Information) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθούν τα παραδείγματα των εξαγωγών της δοκιμής:

 • Πληροφορίες μόντεμ (Modem Information)

  Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:

  • Το όνομα του χειριστή πρέπει να είναι σωστό.
  • Η ποιότητα του σήματος πρέπει να υπερβαίνει το 70 % για καλύτερη λήψη.
  • Η κατάσταση εγγραφής πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη home για καλύτερη ταχύτητα.
  • Το LTE πρέπει να βρίσκεται σε συνδεδεμένη κατάσταση. Εάν αποσυνδεθεί, ελέγξτε για τον λόγο αποτυχίας.
 • Πληροφορίες σύνδεσης (Connection Information)
  Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Τα Rx και Tx αυξάνονται όπως αναμένεται.
  • Η διεύθυνση και η διασύνδεση IPv4 και IPv6 πρέπει να αντιστοιχίζονται με πληροφορίες WAN.
  • Η συνδεδεμένη κατάσταση πρέπει να είναι "yes".
  • Εάν η κατάσταση αναστολής είναι "yes", δοκιμάστε να επαναφέρετε το μόντεμ LTE.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας (Location Information)
 • Πληροφορίες σήματος (Signal Information)

  Επαληθεύστε αν η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και, στη συνέχεια, ελέγξτε για την ένδειξη "last error code", η οποία υποδεικνύει ότι το LTE βρίσκεται σε κατάσταση αποτυχίας.

 • Πληροφορίες κατάστασης (Status Information)
 • Πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων (Debug Information)