Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή αποτύπωσης πίνακα δρομολόγησης IPv6 παραθέτει τον πλήρη πίνακα δρομολόγησης στο IPv6.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν θέλετε να επαληθεύσετε τη δρομολόγηση στον πίνακα FIB του IPv6. Μπορείτε να εκτελέσετε τη δοκιμή καθορίζοντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Τμήμα (Segment) – Επιλέξτε το τμήμα για το οποίο πρέπει να εμφανίζονται οι δρομολογήσεις. Επιλέξτε «όλα» (all) για όλα τα τμήματα.
  • Πρόθημα (Prefix) – Καθορίστε ένα συγκεκριμένο πρόθημα για το οποίο πρέπει να εμφανίζονται οι δρομολογήσεις.
  • Δρομολογήσεις (Routes) – Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:
    • όλα (all) – Εμφανίζει όλες τις δρομολογήσεις για κάθε πρόθημα.
    • προτιμώμενη (preferred) - Εμφάνιση της πλέον προτιμώμενης δρομολόγησης μόνο για κάθε πρόθημα (αυτή είναι η δρομολόγηση που χρησιμοποιείται για την προώθηση δεδομένων).

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Σημείωση: Η έξοδος της εντολής Αποτύπωσης πίνακα δρομολόγησης έχει όριο 16000 δρομολογήσεων.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Στην εξαγωγή απομακρυσμένων διαγνωστικών εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Πεδίο Περιγραφή
Διεύθυνση (Address) Καθορίζει τις δρομολογήσεις IPv6 που είναι διαθέσιμες στον πίνακα.
Τμήμα (Segment) Καθορίζει το τμήμα στο οποίο οι δρομολογήσεις είναι διαθέσιμες και υποβάλλονται σε διαχείριση από το Edge.
Μάσκα δικτύου (Netmask) Καθορίζει το εύρος διευθύνσεων στο IPv6.
Τύπος (Type) Καθορίζει τον τύπο δρομολόγησης, όπως cloud, Edge2Edge, οποιοδήποτε (Underlay ή συνδεδεμένο) και ούτω καθεξής.
Κόστος (Cost) Καθορίζει το κόστος δρομολόγησης ή τη μέτρηση που χρησιμοποιείται κατά την επιλογή των κριτηρίων δρομολόγησης.
Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας (Reachable) Καθορίζει την κατάσταση της δρομολόγησης:
  • Αληθές (True) – Δυνατότητα πρόσβασης
  • Ψευδές (False) – Χωρίς δυνατότητα πρόσβασης
Επόμενο hop (Next Hop) Υποδεικνύει την τοπική διασύνδεση εξόδου σε περίπτωση τοπικών δρομολογήσεων. Σε περίπτωση overlay/απομακρυσμένων δρομολογήσεων, υποδεικνύει τον τύπο του επόμενου hop. Για παράδειγμα, «Πύλη cloud» (Cloud gateway) σε περίπτωση δρομολογήσεων cloud, «Cloud VPN» σε περίπτωση κέντρου δεδομένων ή δρομολογήσεις «Edge προς Edge» (edge to edge) κ.λπ.
Όνομα επόμενου hop (Next Hop Name) Καθορίζει το όνομα της συσκευής επόμενου hop.
Όνομα προορισμού (Destination Name) Καθορίζει το όνομα της συσκευής προορισμού.
Αιτία απώλειας (Lost Reason) Καθορίζει τους κωδικούς για διάφορους λόγους για τους οποίους οι δρομολογήσεις χάνονται στην επόμενη προτιμώμενη δρομολόγηση στο Edge.
(Χωρίς) δυνατότητα πρόσβασης [(Not) Reachable Reason] Καθορίζει τον λόγο για τον οποίο η δρομολόγηση έχει ή όχι δυνατότητα πρόσβασης.
Σημείωση: Μια δρομολόγηση που δεν επιλύθηκε με εκμάθηση μέσω του Multi-Hop BGP μπορεί να οδηγήσει σε μια ενδιάμεση διασύνδεση.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους κωδικούς αιτίας και την αντίστοιχη περιγραφή:
Κωδικός αιτίας Περιγραφή
PR_UNREACHABLE Σε περίπτωση δρομολογήσεων overlay, ο απομακρυσμένος ομότιμος, ο οποίος είναι είτε πύλη είτε Edge, δεν είναι προσβάσιμος.
IF_DOWN Η διασύνδεση εξερχομένων είναι εκτός λειτουργίας.
INVALID_IFIDX Η διασύνδεση εξερχομένων if-index για αυτήν τη δρομολόγηση δεν είναι έγκυρη.
SLA_STATE_DOWN Η κατάσταση που δόθηκε από τον εντοπισμό IP SLA είναι εκτός λειτουργίας.
HA_STANDBY Όταν το τοπικό Edge είναι σε κατάσταση αναμονής, όλες οι δρομολογήσεις που συγχρονίζονται από το ενεργό επισημαίνονται ως προσβάσιμες για λειτουργική ευκολία.
LOCAL_MGMT Οι δρομολογήσεις διαχείρισης είναι πάντα προσβάσιμες.
LOOPBACK Η διεύθυνση IP βρόχου επιστροφής είναι πάντα προσβάσιμη.
SELF_ROUTE Οι δρομολογήσεις IP ίδιας προέλευσης είναι πάντα προσβάσιμες.
RECUR_UNRES Οι επαναλαμβανόμενες δρομολογήσεις επισημαίνονται ως προσβάσιμες έτσι ώστε η επαναλαμβανόμενη ανάλυση να μπορεί να γίνει για λειτουργική ευκολία.
VPN_VIA_NAT Οι δρομολογήσεις vpnViaNat είναι πάντα προσβάσιμες.
SLA_STATE_UP Η κατάσταση που δόθηκε από τον εντοπισμό IP SLA είναι σε λειτουργία.
IF_RESOLVED Η διασύνδεση εξερχομένων είναι σε λειτουργία και επιλύεται.
PR_REACHABLE Σε περίπτωση δρομολογήσεων overlay, ο απομακρυσμένος ομότιμος, ο οποίος είναι είτε πύλη είτε Edge, είναι προσβάσιμος.