Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Αυτή η δοκιμή εμφανίζει τα γειτονικά BGP που σχετίζονται με τη συσκευή.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να καταλάβετε εάν το γειτονικό BGP είναι σε λειτουργία ή όχι με τις λεπτομέρειες γειτονικού στοιχείου. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση σύνοψης BGP (Show BGP Summary) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
 • Γειτονική (Neighbor): Παρέχει την IP ομότιμου που χρησιμοποιήσαμε για τη ρύθμιση της ομότιμης σχέσης στη διαμόρφωση
 • V: Υποδεικνύει την έκδοση του BGP που εκτελείται στη συσκευή.
 • AS: Παρέχει τη διαδρομή AS του απομακρυσμένου ομότιμου
 • Αρ. ληφθέντων μηνυμάτων (MsgRcd): Αριθμός πακέτων που έχει λάβει το BGP από το ομότιμό του
 • Αρ. απεσταλμένων μηνυμάτων (Msg Sent): Αριθμός πακέτων που έχει στείλει το BGP στο ομότιμό του
 • Έκδοση πίνακα (TblVer): Παρέχει τις λεπτομέρειες των τρεχουσών αλλαγών στην έκδοση του πίνακα BGP, εάν υπάρχουν
 • Σε ουρά (Inq): Αριθμός πακέτων στην ουρά για λήψη από το ομότιμό του
 • Ουρά εξόδου (outq): Αριθμός πακέτων στην ουρά εξόδου για αποστολή στο ομότιμό του
 • Κατάσταση/Αρ. ληφθέντων προθημάτων (State/Pfx rcd):
  Κατάσταση Περιγραφή
  Αδρανές (Idle) Οι πόροι BGP προετοιμάζονται από το δρομολογητή. Οι προσπάθειες εισερχόμενης σύνδεσης BGP απορρίπτονται. Το BGP ξεκινά μια σύνδεση TCP με το ομότιμό του.
  Σύνδεση (Connect) Το BGP αναμένει να ολοκληρωθεί το 3WHS. Εάν είναι επιτυχές, το μήνυμα ΑΝΟΙΚΤΟ (OPEN) αποστέλλεται στο ομότιμο και το BGP μετακινείται στην κατάσταση OpenSent. Εάν δεν είναι επιτυχές, το BGP παραμένει στην ενεργή κατάσταση. Ωστόσο, εάν λήξει το ConnectRetry, το BGP παραμένει σε αυτήν την κατάσταση, με μηδενισμό του χρονοδιακόπτη και έναρξη νέου 3WHS.
  Ενεργό (Active) Γίνεται μηδενισμός του χρονοδιακόπτη ConnectRetry και το BGP επιστρέφει στην κατάσταση Σύνδεσης.
  Opensent Το BGP περιμένει ένα μήνυμα ΑΝΟΙΚΤΟ (OPEN) από το ομότιμό του. Μόλις ληφθεί, το BGP μεταβαίνει στην κατάσταση OpenConfirm.
  Openconfirm Το BGP περιμένει ένα μήνυμα διατήρησης εν ενεργεία από το ομότιμό του. Εάν το μήνυμα ληφθεί πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου, το BGP μετακινείται στην κατάσταση «Εδραιώθηκε» (Established). Διαφορετικά, το BGP μεταβαίνει σε αδράνεια.
  Εδραιώθηκε (Established) Και οι δύο ομότιμοι ανταλλάσσουν μηνύματα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPDATE). Εάν υπάρχει σφάλμα σε οποιοδήποτε από τα μηνύματα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPDATE), ο ομότιμος BGP στέλνει ένα μήνυμα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (NOTIFICATION) και εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας.
  Σημείωση: Οποιαδήποτε άλλη κατάσταση με αριθμό αντιπροσωπεύει τον αριθμό των υποδικτύων που λαμβάνει το BGP από το ομότιμό του.