Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή δοκιμής VPN χρησιμοποιείται για την προβολή της συνδεσιμότητας διακλάδωσης σε διακλάδωση VPN μεταξύ των Edge.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν η κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ των διακλαδώσεων ή μεταξύ διανομέα και ακτίνων.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Αυτή η δοκιμή απομακρυσμένων διαγνωστικών θα εκτελέσει τη δοκιμή VPN επιβεβαιώνοντας την κατάσταση διοχέτευσης μεταξύ των Edge και στην εξαγωγή εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Πεδίο Περιγραφή
Όνομα Edge (Edge Name) Καθορίζει το όνομα του Edge ομοτίμου.
Προορισμός (Destination) Καθορίζει το λογικό αναγνωριστικό της συσκευής προορισμού.
Αποτέλεσμα (Result) Το αποτέλεσμα εμφανίζει ένα από τα εξής:
  • Επιτυχία - Οι διοχετεύσεις και η κυκλοφορία μεταξύ των Edge είναι σε λειτουργία.
  • Αποτυχία - Οι διοχετεύσεις και η κυκλοφορία μεταξύ των Edge είναι εκτός λειτουργίας.
Καθυστέρηση (χιλιοστά του δευτερολέπτου) Καθορίζει την καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.