Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια δρομολόγησης στο BGP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τον τρόπο επιλογής της καλύτερης δρομολόγησης διαδρομής χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά BGP. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση δρομολογήσεων BGP ανά πρόθημα (Show BGP Routes per Prefix) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Η εξαγωγή παρέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  • Την καλύτερη διαδρομή για τις δρομολογήσεις μαζί με όλες τις άλλες διαδρομές.
  • Χαρακτηριστικά BGP για σύγκριση και έλεγχο του τρόπου επιλογής της καλύτερης διαδρομής.