Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τις δρομολογήσεις και την προβολή τους στο πρωτόκολλο OSPF.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τον τρόπο εκμάθησης των διαδρομών στον πίνακα OSPF. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση πίνακα δρομολόγησης OSPF (Show OSPF Route Table) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: