Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να παραθέσετε τις δρομολογήσεις IPv4 που αναδιανέμονται από το Edge στους ομότιμους BGP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε εάν ένα πρόθημα αναδιανέμεται από το Edge στα γειτονικά του BGP. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Λίστα αναδιανεμημένων δρομολογήσεων BGP (List BGP Redistributed Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Η αναδιανεμημένη δρομολόγηση, Μάσκα δικτύου (Netmask), πρέπει να υπάρχει στον πίνακα Λίστα αναδιανεμημένων BGP (List BGP Redistributed). Η αναδιανεμημένη δρομολόγηση πρέπει να έχει επισήμανση με την αναμενόμενη επιλογή Τύπος μετρικού (Metric Type), διεύθυνση IP επόμενου Hop (Next Hop IP), Διασύνδεση (Interface) εξόδου, Όνομα τμήματος (Segment Name) και ετικέτα Ετικέτα κοινότητας (Community Tag).