Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαναφέρετε τη διασύνδεση USB και CELL.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή όταν το USB δεν ανιχνεύεται από τη συσκευή ή εάν το USB έχει προβλήματα με τον σχηματισμό διοχετεύσεων. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Επαληθεύστε τα ακόλουθα:

    1. Ελέγξτε αν έχει δοθεί η εντολή Restart.
    2. Μεταβείτε στη σελίδα διαμόρφωσης Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) > Συσκευή (Device) για τον έλεγχο των πληροφοριών φορέα USB και διοχέτευσης για την αντίστοιχη θύρα.