Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η καταγραφή περιβάλλοντος γίνεται ανά υποδομή καταγραφής νημάτων linux. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της καταγραφής περιβάλλοντος.
Σημείωση: Η καταγραφή περιβάλλοντος είναι ενσωματωμένη μόνο για τη δυνατότητα δρομολόγησης στην έκδοση 5.1.0.0.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καταγραφή περιβάλλοντος για συγκεκριμένο νήμα ή όλα τα νήματα. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Καθορίστε ένα αναγνωριστικό νήματος, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καταγραφή περιβάλλοντος για ένα συγκεκριμένο νήμα ή καθορίστε την επιλογή Όλα (All). Μόλις εκτελεστεί η δοκιμή, η ενέργεια θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να επικυρώσετε τις αλλαγές χρησιμοποιώντας την εντολή δοκιμής «Αποτύπωση πληροφοριών καταγραφής περιβάλλοντος» (Dump Context Logging Information).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: