Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προσδιορίσετε την κατάσταση BFDv6, με ομότιμο BFD. Η κατάσταση μπορεί να είναι «Σε λειτουργία» (UP) ή «Εκτός λειτουργίας» (Down) ή «Εκκίνηση» (Init).

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

  • Εάν το BFD αποτυγχάνει να τεθεί σε λειτουργία (ή) είναι εκτός λειτουργίας.
  • Για να ελέγξετε τους «Τοπικούς και απομακρυσμένους» χρονοδιακόπτες.
  • Για να ελέγξετε τον κωδικό "Διαγνωστικά" εάν το BFD είναι εκτός λειτουργίας.
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Στην εξαγωγή απομακρυσμένων διαγνωστικών εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Πεδίο Περιγραφή
Ομότιμο (Peer) Καθορίζει τη διεύθυνση IP του ομότιμου BFD.
τοπική διεύθυνση (local-address) Καθορίζει την τοπική διεύθυνση IPv4 ή IPv6 της διασύνδεσης Edge στο BFD.
Αναγνωριστικό (ID) Καθορίζει το αναγνωριστικό του ομότιμου BFD.
Απομακρυσμένο αναγνωριστικό (Remote ID) Καθορίζει το απομακρυσμένο αναγνωριστικό του ομότιμου BFD.
Κατάσταση (Status) Καθορίζει την κατάσταση του ομότιμου BFD. Η κατάσταση μπορεί να είναι «Σε λειτουργία» (UP) ή «Εκτός λειτουργίας» (Down) ή «Εκκίνηση» (Init).
Χρόνος λειτουργίας (Uptime) Καθορίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα για το χρονικό διάστημα που το BFD είναι σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.
Διαγνωστικά/Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Diagnostics/Remote Diagnostics) Καθορίζει μια αιτία, εάν το BFD είναι εκτός λειτουργίας.
Τοπικοί χρονοδιακόπτες/Απομακρυσμένοι χρονοδιακόπτες (Local timers/Remote timers) Υποδεικνύει τις ρυθμισμένες τιμές διαστήματος λήψης και μετάδοσης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms). Επίσης, εμφανίζει την τιμή του διαστήματος μετάδοσης Echo σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms), εάν η λειτουργία μετάδοσης Echo είναι ενεργοποιημένη στο ομότιμο.
Σημείωση: Η λειτουργία μετάδοσης Echo δεν υποστηρίζεται στο Edge.