Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να επαληθεύσετε αν συμβαίνει το κατάλληλο NATing στη συσκευή.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν υπάρχουν προβλήματα NATing. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο προορισμού για να προβάλετε τις ακριβείς καταχωρήσεις στον πίνακα NAT. Αυτή η εξαγωγή περιορίζεται σε μέγιστο αριθμό 1.000 καταχωρήσεων.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: