Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή αποτύπωσης πίνακα δρομολόγησης παραθέτει τον πλήρη πίνακα δρομολόγησης στο IPv4.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τη δρομολόγηση στον πίνακα FIB του IPv4. Μπορείτε να εκτελέσετε τη δοκιμή καθορίζοντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Τμήμα (Segment) – Επιλέξτε το τμήμα για το οποίο πρέπει να εμφανίζονται οι δρομολογήσεις. Επιλέξτε «όλα» (all) για όλα τα τμήματα.
  • Πρόθημα (Prefix) – Καθορίστε ένα συγκεκριμένο πρόθημα για το οποίο πρέπει να εμφανίζονται οι δρομολογήσεις.
  • Δρομολογήσεις (Routes) – Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:
    • όλα (all) – Εμφανίζει όλες τις δρομολογήσεις για κάθε πρόθημα.
    • προτιμώμενη (preferred) - Εμφάνιση της πλέον προτιμώμενης δρομολόγησης μόνο για κάθε πρόθημα (αυτή είναι η δρομολόγηση που χρησιμοποιείται για την προώθηση δεδομένων).
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.
Σημείωση: Η έξοδος της εντολής Αποτύπωσης πίνακα δρομολόγησης έχει όριο 16000 δρομολογήσεων.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Στην εξαγωγή απομακρυσμένων διαγνωστικών εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Πεδίο Περιγραφή
Διεύθυνση (Address) Καθορίζει τις δρομολογήσεις IPv4 που είναι διαθέσιμες στον πίνακα.
Τμήμα (Segment) Καθορίζει το τμήμα στο οποίο οι δρομολογήσεις είναι διαθέσιμες και υποβάλλονται σε διαχείριση από το Edge.
Μάσκα δικτύου (Netmask) Καθορίζει το εύρος διευθύνσεων στο IPv4.
Τύπος (Type) Καθορίζει τον τύπο δρομολόγησης, όπως cloud, Edge2Edge, οποιοδήποτε (Underlay ή συνδεδεμένο) και ούτω καθεξής.
Κόστος (Cost) Καθορίζει το κόστος δρομολόγησης ή τη μέτρηση που χρησιμοποιείται κατά την επιλογή των κριτηρίων δρομολόγησης.
Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας (Reachable) Καθορίζει εάν η κατάσταση δρομολόγησης είναι Αληθές (True) για Δυνατότητα πρόσβασης (Reachable) ή Ψευδές (False) για Χωρίς δυνατότητα πρόσβασης (Not Reachable).
Επόμενο hop (Next Hop) Υποδεικνύει την τοπική διασύνδεση εξόδου σε περίπτωση τοπικών δρομολογήσεων. Σε περίπτωση overlay/απομακρυσμένων δρομολογήσεων, υποδεικνύει τον τύπο του επόμενου hop. Για παράδειγμα, «Πύλη cloud» (Cloud gateway) σε περίπτωση δρομολογήσεων cloud, «Cloud VPN» σε περίπτωση κέντρου δεδομένων ή δρομολογήσεις «Edge προς Edge» (edge to edge) κ.λπ.
Όνομα επόμενου hop (Next Hop Name) Καθορίζει το όνομα της συσκευής επόμενου hop.
Όνομα προορισμού (Destination Name) Καθορίζει το όνομα της συσκευής προορισμού.
Αιτία απώλειας (Lost Reason) Καθορίζει τον κωδικό για την αιτία που μια δρομολόγηση χάνει τη λογική υπολογισμού προτιμήσεων δρομολόγησης στην επόμενη προτιμώμενη διαδρομή, τόσο στα Edge όσο και στις πύλες.
(Χωρίς) δυνατότητα πρόσβασης [(Not) Reachable Reason] Καθορίζει τον λόγο για τον οποίο η δρομολόγηση έχει ή όχι δυνατότητα πρόσβασης.
Σημείωση: Μια δρομολόγηση που δεν επιλύθηκε με εκμάθηση μέσω του Multi-Hop BGP μπορεί να οδηγήσει σε μια ενδιάμεση διασύνδεση.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους κωδικούς αιτίας για ένα Edge και τις αντίστοιχες περιγραφές:
Κωδικός αιτίας Περιγραφή
PR_UNREACHABLE Σε περίπτωση δρομολογήσεων overlay, ο απομακρυσμένος ομότιμος, ο οποίος είναι είτε πύλη είτε Edge, δεν είναι προσβάσιμος.
IF_DOWN Η διασύνδεση εξερχομένων είναι εκτός λειτουργίας.
INVALID_IFIDX Η διασύνδεση εξερχομένων if-index για αυτήν τη δρομολόγηση δεν είναι έγκυρη.
SLA_STATE_DOWN Η κατάσταση που δόθηκε από τον εντοπισμό IP SLA είναι εκτός λειτουργίας.
HA_STANDBY Όταν το τοπικό Edge είναι σε κατάσταση αναμονής, όλες οι δρομολογήσεις που συγχρονίζονται από το ενεργό επισημαίνονται ως προσβάσιμες για λειτουργική ευκολία.
LOCAL_MGMT Οι δρομολογήσεις διαχείρισης είναι πάντα προσβάσιμες.
LOOPBACK Η διεύθυνση IP βρόχου επιστροφής είναι πάντα προσβάσιμη.
SELF_ROUTE Οι δρομολογήσεις IP ίδιας προέλευσης είναι πάντα προσβάσιμες.
RECUR_UNRES Οι επαναλαμβανόμενες δρομολογήσεις επισημαίνονται ως προσβάσιμες έτσι ώστε η επαναλαμβανόμενη ανάλυση να μπορεί να γίνει για λειτουργική ευκολία.
VPN_VIA_NAT Οι δρομολογήσεις vpnViaNat είναι πάντα προσβάσιμες.
SLA_STATE_UP Η κατάσταση που δόθηκε από τον εντοπισμό IP SLA είναι σε λειτουργία.
IF_RESOLVED Η διασύνδεση εξερχομένων είναι σε λειτουργία και επιλύεται.
PR_REACHABLE Σε περίπτωση δρομολογήσεων overlay, ο απομακρυσμένος ομότιμος, ο οποίος είναι είτε πύλη είτε Edge, είναι προσβάσιμος.
LR_NO_ELECTION Καλύτερη δρομολόγηση.
LR_NP_SWAN_VS_VELO Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι μια μη προτιμώμενη στατική δρομολόγηση WAN (δρομολόγηση διαμορφωμένη με προτιμώμενο δείκτη ορισμένο σε false) σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση που είναι δρομολόγηση μέσω velocloud.
LR_NP_SWAN_VS_DEFRT Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι μια μη προτιμώμενη στατική δρομολόγηση WAN σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση που είναι η προεπιλεγμένη δρομολόγηση.
LR_NP_ROUTE_TYPE Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή ο τύπος δρομολόγησής της είναι καλύτερος σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση. Επίσης, μία από τις δρομολογήσεις που συγκρίνονται είναι μη προτιμώμενη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη περίπτωση.
LR_BGP_LOCAL_PREF Και οι δύο δρομολογήσεις μαθαίνονται με τη χρήση BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει υψηλότερη τοπική προτίμηση από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_BGP_ASPATH_LEN Και οι δύο δρομολογήσεις μαθαίνονται με τη χρήση BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει χαμηλότερη τιμή διαδρομής AS από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_BGP_METRIC Και οι δύο δρομολογήσεις μαθαίνονται με τη χρήση BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει χαμηλότερη τιμή μετρικού από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_EXT_OSPF_INTER Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι μια δρομολόγηση που μαθαίνεται από το OSPF με μια μέτρηση μεταξύ περιοχών ή εντός περιοχής σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση που μαθαίνεται από το BGP.
LR_EXT_BGP_RT Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι μια δρομολόγηση που μαθαίνεται από το BGP σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση, η οποία είναι μια δρομολόγηση που μαθαίνεται από το OSPF με τύπο μετρικού OE1 ή OE2.
LR_EXT_METRIC_TYPE

Και οι δύο δρομολογήσεις είναι δρομολογήσεις OSPF. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερο τύπο μετρικού από την τρέχουσα δρομολόγηση.

Σειρά προτίμησης για τους τύπους μετρικών OSPF: OSPF_TYPE_INTRA, OSPF_TYPE_INTER, OSPF_TYPE_OE1, OSPF_TYPE_OE2.

LR_EXT_METRIC_VAL Και οι δύο δρομολογήσεις είναι δρομολογήσεις OSPF. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη μέτρηση από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_EXT_NH_IP Και οι δύο δρομολογήσεις είναι δρομολογήσεις OSPF ECMP. Η τρέχουσα δρομολόγηση χάθηκε από την προηγούμενη δρομολόγηση αφού μαθεύτηκε αργότερα.
LR_PG_BGP_ORDER Και οι δύο είναι απομακρυσμένες δρομολογήσεις BGP με τις ίδιες παραμέτρους BGP. Η τρέχουσα δρομολόγηση επιλέγεται επειδή είναι δρομολόγηση Πύλης Συνεργάτη (PG) και έχει μικρότερη τιμή «σειράς» σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_NON_PG_BGP_ORDER Και οι δύο είναι απομακρυσμένες δρομολογήσεις BGP με τις ίδιες παραμέτρους BGP. Η τρέχουσα δρομολόγηση επιλέγεται επειδή είναι δρομολόγηση μη PG και έχει μικρότερη τιμή «σειράς» σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_EXT_ORDER Και οι δύο είναι απομακρυσμένες δρομολογήσεις OSPF με το ίδιο μετρικό. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή σειράς από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_PREFERENCE Και οι δύο είναι δρομολογήσεις είτε BGP είτε OSPF. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή προτίμησης από την τρέχουσα δρομολόγηση.

LR_DCE_NSD_STATIC_PREF

DCE - Κέντρο δεδομένων, NSD - Τοποθεσία που δεν είναι SDWAN

Και οι δύο είναι τοπικές στατικές δρομολογήσεις NSD. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι προτιμώμενη δρομολόγηση (ο προτιμώμενος δείκτης έχει οριστεί σε true) σε σύγκριση με την τρέχουσα που δεν είναι προτιμώμενη.
LR_DCE_NSD_STATIC_METRIC Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις NSD. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή μετρικού από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_DCE_NON_REMOTE Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις NSD. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι τοπική δρομολόγηση (μη απομακρυσμένη) και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι απομακρυσμένη δρομολόγηση.
LR_DCE_NSD_STATIC_REMOTE_ORDER Και οι δύο είναι απομακρυσμένες στατικές δρομολογήσεις NSD. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή σειράς σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_DCE_DC_DIRECT Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις NSD. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει οριστεί ο δείκτης της DC_DIRECT και στην τρέχουσα δρομολόγηση δεν έχει οριστεί αυτός ο δείκτης. Αυτή είναι η δρομολόγηση με τον δείκτη «n - nonVelocloud» ορισμένο στην έξοδο debug.py --routes. Αυτές είναι δρομολογήσεις που μαθαίνονται από ένα NVS από το Edge.
LR_DCE_LOGICAL_ID Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις NSD. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερο λογικό αναγνωριστικό από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_NETMASK

Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει υψηλότερη μάσκα δικτύου από την τρέχουσα.

Αυτό δεν θα χτυπήσει αφού η μάσκα δικτύου είναι διαφορετική, είναι μια ξεχωριστή καταχώρηση δικτύου/δρομολόγησης από μόνη της.

LR_NETADDR

Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει υψηλότερη διεύθυνση δικτύου από την τρέχουσα.

Αυτό δεν θα χτυπήσει αφού η διεύθυνση δικτύου είναι διαφορετική, είναι μια ξεχωριστή καταχώρηση δικτύου/διαδρομής από μόνη της.

LR_CONN_FLAG Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επιλέγεται επειδή είναι συνδεδεμένη δρομολόγηση και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι συνδεδεμένη δρομολόγηση.
LR_SELF_FLAG Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση ίδιας προέλευσης και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι ίδιας προέλευσης.
LR_SLAN_FLAG Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι στατική δρομολόγηση LAN και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι στατική δρομολόγηση LAN.
LR_SWAN_FLAG Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι στατική δρομολόγηση WAN και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι στατική δρομολόγηση WAN.
LR_NSD_STATIC_LOCAL Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι τοπική στατική δρομολόγηση NSD και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι δρομολόγηση NSD BGP.
LR_NSD_BGP_VS_NON_PREF_STATIC Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση NDS BGP και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι τοπική στατική μη προτιμώμενη δρομολόγηση NSD.
LR_NSD_STATIC_PREF_VS_NSD_STATIC Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι στατική προτιμώμενη δρομολόγηση NSD και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι στατική δρομολόγηση NSD.
LR_CONN_STATIC_VS_NSD_BGP Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι απομακρυσμένη συνδεδεμένη/στατική δρομολόγηση και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι δρομολόγηση NSD BGP.
LR_OPG_SECURE_STATIC Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι ασφαλής στατική δρομολόγηση PG και η τρέχουσα δεν είναι.
LR_ROUTED_VS_VELO Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση που μαθαίνεται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση που είναι δρομολόγηση «v - ViaVeloCloud».
LR_INTF_DEF_VS_ROUTED Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι προεπιλεγμένη δρομολόγηση cloud διασύνδεσης σε σύγκριση με την τρέχουσα δρομολόγηση, η οποία είναι δρομολόγηση της οποίας γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση με τη χρήση πρωτοκόλλων δρομολόγησης (τοπική ή απομακρυσμένη).
LR_ROUTE_TYPE Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερη δρομολόγηση από την τρέχουσα.
LR_E2DC_REMOTE Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση Edge2DC και είναι τοπική δρομολόγηση, ενώ η τρέχουσα δρομολόγηση είναι απομακρυσμένη δρομολόγηση.
LR_CONNECTED_LAN Και οι δύο είναι συνδεδεμένες δρομολογήσεις. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι συνδεδεμένη δρομολόγηση LAN και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι συνδεδεμένη δρομολόγηση LAN.
LR_VELO_REMOTE_FLAG Και οι δύο είναι δρομολογήσεις cloud. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι απομακρυσμένη δρομολόγηση σε σύγκριση με την τρέχουσα που είναι τοπική δρομολόγηση cloud.
LR_VELO_EdgeD_ROUTED Και οι δύο είναι δρομολογήσεις cloud. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση της οποίας γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση μέσω πρωτοκόλλου δρομολόγησης και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι δρομολόγηση της οποίας δεν γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση μέσω πρωτοκόλλου δρομολόγησης.
LR_VELO_PG_ROUTE Και οι δύο είναι δρομολογήσεις cloud. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση PG και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι δρομολόγηση PG.
LR_VIA_VELO_ROUTE Και οι δύο είναι δρομολογήσεις cloud. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση μέσω velocloud και η τρέχουσα δεν είναι δρομολόγηση μέσω velocloud.
LR_REMOTE_NON_ROUTED Και οι δύο είναι απομακρυσμένες δρομολογήσεις (overlay). Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή μια δρομολόγηση της οποίας δεν γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση μέσω πρωτοκόλλου δρομολόγησης (στατική/συνδεδεμένη) και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι δρομολόγηση της οποίας γίνεται ολοκληρωμένη εκμάθηση μέσω πρωτοκόλλου δρομολόγησης.
LR_REMOTE_DCE_FLAG Και οι δύο είναι απομακρυσμένες δρομολογήσεις (overlay). Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι διαδρομή Edge κέντρου δεδομένων (έχει οριστεί «D - DCE» στην εξαγωγή debug.py --routes ) και η τρέχουσα δεν είναι δρομολόγηση Edge κέντρου δεδομένων.
LR_METRIC Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη μέτρηση από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_ORDER Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη σειρά από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_LOGICAL_ID Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερο λογικό αναγνωριστικό από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_EXT_BGP_VIA_PRIMGW Και οι δύο είναι δρομολογήσεις BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι μια δρομολόγηση NSD BGP που μαθαίνεται από το πρωτεύον NSD VCG. Η τρέχουσα δρομολόγηση θα μπορούσε να έχει μαθευτεί από το πλεονάζον NDS VCG.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους κωδικούς αιτίας για μια πύλη και τις αντίστοιχες περιγραφές:
Κωδικός αιτίας Περιγραφή
LR_NO_ELECTION Καλύτερη δρομολόγηση.
LR_NVS_STATIC_PREF Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι στατική δρομολόγηση NVS και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι.
LR_EXT_BGP_VS_OSPF Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση BGP και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι μια δρομολόγηση OSPF με τύπο μετρικού OE1/OE2.
LR_EXT_BGP_ROUTE Και οι δύο είναι δρομολογήσεις cloud. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι δρομολόγηση cloud της οποίας έγινε ολοκληρωμένη εκμάθηση από το BGP και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι (είναι στατική).
LR_CLOUD_ROUTE_VS_ANY

Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή πρόκειται για δρομολόγηση Edge2Edge ή Edge2Datacenter και η τρέχουσα δρομολόγηση είναι στατική δρομολόγηση cloud.

Edge2Edge/Edge2Datacenter > Στατική δρομολόγηση Cloud.

LR_BGP_LOCAL_PREF Και οι δύο είναι δρομολογήσεις είτε Edge2Edge είτε Edge2Datacenter που μαθαίνονται μέσω BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μεγαλύτερη τιμή τοπικής προτίμησης από αυτήν της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_BGP_ASPATH_LEN Και οι δύο είναι δρομολογήσεις είτε Edge2Edge είτε Edge2Datacenter που μαθαίνονται μέσω BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή διαδρομής AS από αυτήν της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_BGP_METRIC Και οι δύο είναι δρομολογήσεις είτε Edge2Edge είτε Edge2Datacenter που μαθαίνονται μέσω BGP. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή μετρικού από αυτήν της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_DCE_NSD_STATIC_PREF Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι στατική δρομολόγηση NSD και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι.
LR_DCE_NSD_STATIC_METRIC Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή μετρικού από αυτήν της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_DCE_NSD_STATIC_GW_NON_REMOTE Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι τοπική δρομολόγηση και η τρέχουσα είναι απομακρυσμένη δρομολόγηση.
LR_DCE_LOGICAL_ID Και οι δύο είναι στατικές δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερο λογικό αναγνωριστικό από αυτό της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_E2DC_METRIC Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή το μετρικό της είναι μικρότερο από αυτό της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_DC_IPADDR Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή η διεύθυνση IP του κέντρου δεδομένων της είναι μικρότερη από αυτήν της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_E2DC_NETADDR

Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Datacenter. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή η διεύθυνση δικτύου της είναι μικρότερη από την τρέχουσα.

LR_E2E_PREFERENCE Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Edge. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή η τιμή προτίμησής της είναι μικρότερη από της τρέχουσας δρομολόγησης.
LR_E2E_METRIC Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Edge. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή μετρικού από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_E2E_LOGICAL_ID Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Edge. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερο λογικό αναγνωριστικό από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_E2E_NETADDR Και οι δύο είναι δρομολογήσεις Edge2Edge. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή η διεύθυνση δικτύου της είναι μικρότερη από την τρέχουσα.
LR_OPG_SECURE_STATIC Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή είναι ασφαλής στατική δρομολόγηση PG και η τρέχουσα δρομολόγηση δεν είναι ασφαλής στατική δρομολόγηση PG.
LR_ROUTE_TYPE Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει καλύτερο τύπο δρομολόγησης από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_NETMASK

Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει υψηλότερη μάσκα δικτύου από την τρέχουσα.

LR_METRIC Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή μετρικού από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_PREFERENCE Και οι δύο είναι δρομολογήσεις που μαθαίνονται από πρωτόκολλα δρομολόγησης. Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή έχει μικρότερη τιμή προτίμησης από την τρέχουσα δρομολόγηση.
LR_NETADDR

Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή η διεύθυνση δικτύου της είναι μικρότερη από αυτήν της τρέχουσας δρομολόγησης.

LR_LOGICAL_ID Επιλέγεται η προηγούμενη δρομολόγηση επειδή το λογικό αναγνωριστικό της είναι καλύτερο από της τρέχουσας δρομολόγησης.