Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η καταγραφή περιβάλλοντος γίνεται ανά υποδομή καταγραφής νημάτων linux. Αυτή η δοκιμή παραθέτει τα νήματα που χρησιμοποιούν καταγραφή περιβάλλοντος.
Σημείωση: Η καταγραφή περιβάλλοντος είναι ενσωματωμένη μόνο για τη δυνατότητα δρομολόγησης στην έκδοση 5.1.0.0.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για αποτύπωση των νημάτων που χρησιμοποίησαν καταγραφή περιβάλλοντος. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Η δοκιμή θα αποτυπώσει το όνομα νήματος, το αναγνωριστικό νήματος και την κατάσταση αρχείου καταγραφής περιβάλλοντος (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση) για το νήμα που χρησιμοποιεί καταγραφή περιβάλλοντος.
  • Η κατάσταση αρχείου καταγραφής περιβάλλοντος «Ενεργοποίηση» (On) σημαίνει ότι η καταγραφή περιβάλλοντος είναι ενεργοποιημένη για το δεδομένο νήμα.
  • Η κατάσταση αρχείου καταγραφής περιβάλλοντος «Απενεργοποίηση» (Off) σημαίνει ότι η καταγραφή περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένη για το δεδομένο νήμα.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: