Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να:
  • Επαληθεύσετε τη διαμόρφωση και την κατάσταση της διασύνδεσης.
  • Ελέγξετε την κατάσταση απώλειας πακέτων.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε τα εξής:
  • Η σύνδεση που εντοπίστηκε πρέπει να είναι αληθής. Εάν είναι ψευδής, τότε πρέπει να ελέγξετε τη φυσική καλωδίωση και τη διαμόρφωση ομοτίμου.
  • Ιδανικά τα RX και TX θα πρέπει να είναι «0». Εάν τα σφάλματα RX και TX αυξάνονται, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τα καλώδια / SFP. Οι τιμές δεν αυξάνονται όταν αυτή η δοκιμή εκτελείται δύο φορές.
  • Παράμετρος διαπραγμάτευσης για ζήτημα διασύνδεσης.
  • Για διασύνδεση μόντεμ, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς ποιότητας σήματος είναι πάνω από 80% για καλή ασύρματη σύνδεση WAN.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Κατάσταση διασύνδεσης (Interface Status) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: