Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να απαριθμήσετε όλες τις πιθανές δρομολογήσεις επικάλυψης και υποστρώματος που είναι διαθέσιμες στο Edge για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
  • Για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε εάν λαμβάνεται το Edge τόσο για τις δρομολογήσεις επικάλυψης όσο και για τις δρομολογήσεις υποστρώματος (εάν υπάρχουν) για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού.
  • Για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα των πρωτευουσών και δευτερευουσών διαδρομών (εάν υπάρχουν) για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση δρομολογήσεων BGPv6 ανά πρόθεμα (Show BGPv6 Routes per Prefix) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Η εξαγωγή πρέπει να εμφανίζει όλες τις πιθανές καταχωρήσεις δρομολογήσεων για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού με τις σχετικές τοπικές προτιμήσεις ή προτιμήσεις επικάλυψης και ετικέτες κοινότητας.
  • Με βάση τη σειρά δρομολογήσεων που εμφανίζεται στο Orchestrator, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των πρωτευουσών και εφεδρικών διαδρομών δρομολογήσεων για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού σε κάθε τμήμα.
  • Ο δείκτης Τύπος δρομολόγησης (Route Type) πρέπει να συμβάλλουν στον προσδιορισμό της προέλευσης της συγκεκριμένης καταχώρησης δρομολόγησης (δηλαδή, δρομολόγηση επικάλυψης ή υποστρώματος).
  • Οι δείκτες IP επόμενου Hop (Next Hop IP) και Όνομα προορισμού (Dest Name) πρέπει να συμβάλλουν στον προσδιορισμό της διεύθυνσης IP της συσκευής επόμενου hop (για τύπους δρομολόγησης υποστρώματος) ή του ονόματος Edge (για τύπους δρομολόγησης επικάλυψης), το οποίο κοινοποίησε τη συγκεκριμένη καταχώρηση δρομολόγησης.