Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε εάν η βάση δεδομένων OSPF είναι ισοδύναμη με show ip ospf database.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή όταν η βάση δεδομένων OSPF περιέχει όλες τις LSA που περιγράφουν την τοπολογία δικτύου. Στην εξαγωγή της βάσης δεδομένων OSPF εμφανίζεται το περιεχόμενο του LSDB και επαληθεύει τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες LSA. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση βάσης δεδομένων OSPF (Show OSPF Database) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Επαληθεύστε το υποδίκτυο και τον δρομολογητή κοινοποίησής του εάν υπάρχει κάποιο ασύμμετρο ζήτημα δρομολόγησης ή εάν έχει ακολουθηθεί διαφορετική διαδρομή από την αναμενόμενη.
  • Επαληθεύστε την ηλικία εάν υπάρχουν αστάθειες κατά τη δρομολόγηση.
  • Επαληθεύστε εάν η ομότιμη βάση δεδομένων και η βάση δεδομένων Edge ταιριάζουν, σε περίπτωση προβλημάτων με το DB του OSPF.