Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να απαριθμήσετε όλες τις πιθανές δρομολογήσεις (δρομολογήσεις επικάλυψης και υποστρώματος) που είναι διαθέσιμες στο Edge για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε:
  • Εάν το Edge έχει λάβει δρομολογήσεις επικάλυψης και υποστρώματος (εάν υπάρχουν) για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού.
  • Η διαθεσιμότητα των πρωτευουσών και δευτερευουσών διαδρομών δρομολογήσεων (εάν υπάρχουν) για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Λίστα δρομολογήσεων ανά πρόθημα (List Routes per Prefix) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής.

Η εντολή Λίστα δρομολογήσεων ανά πρόθημα (List Routes per Prefix) θα εμφανίσει όλες τις πιθανές καταχωρήσεις δρομολογήσεων για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού με τις σχετικές τοπικές προτιμήσεις ή προτιμήσεις επικάλυψης και ετικέτες κοινότητας.

Με βάση τη σειρά δρομολογήσεων που εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των πρωτευουσών και εφεδρικών διαδρομών δρομολογήσεων για το συγκεκριμένο πρόθημα προορισμού σε κάθε τμήμα. δηλαδή, 1η καταχώρηση δρομολόγησης = καλύτερη διαδρομή (πρωτεύουσα διαδρομή), 2η καταχώρηση δρομολόγησης = δεύτερη καλύτερη διαδρομή, 3η καταχώρηση δρομολόγησης = τρίτη καλύτερη διαδρομή και ούτω καθεξής.

Η επιλογή Τύπος διαδρομής προσδιορίζει την προέλευση της συγκεκριμένης καταχώρησης δρομολόγησης (δρομολόγηση επικάλυψης ή υποστρώματος).

Οι επιλογές IP επόμενου Hop (Next Hop IP) και Όνομα προορισμού (Dest Name) προσδιορίζουν τη διεύθυνση IP της συσκευής επόμενου hop (για τύπους δρομολόγησης υποστρώματος) ή το όνομα Edge (για τύπους δρομολόγησης επικάλυψης), το οποίο κοινοποίησε τη συγκεκριμένη καταχώρηση δρομολόγησης.