Για να συνδέσετε δευτερεύουσες Ελαστικές διασυνδέσεις δικτύου (ENIs) σε μια παρουσία Edge, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα ECS.
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου περιήγησης, επιλέξτε Δίκτυο & Ασφάλεια > ENI (Network &security > ENI).
 3. Στη σελίδα διεπαφές Διασυνδέσεις δικτύου (Network Interfaces), επιλέξτε ένα ENI και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην παρουσία (Bind to Instance) κάτω από τη στήλη Ενέργειες (Actions).
  Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Σύνδεση στην παρουσία (Bind to Instance).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή παρουσίας (Select Instance), επιλέξτε την παρουσία Edge στην οποία θέλετε να συνδέσετε το ENI.
 5. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Το επιλεγμένο ENI είναι συνδεδεμένο με την παρουσία Edge.

Επόμενες ενέργειες

Επανεκκινήστε την παρουσία Edge σας για να εφαρμοστούν οι πρόσφατα συσχετισμένες διασυνδέσεις, εκτελώντας το ακόλουθο βήμα.
 1. Στο παράθυρο περιήγησης της αριστερής πλευράς, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσίες (Instances).
 2. Στη σελίδα Παρουσίες (Instances), μεταβείτε στην παρουσία Edge και κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) κάτω από τη στήλη Ενέργειες (Actions).
 3. Μεταβείτε στην κατάσταση Κατάσταση παρουσίας > Επανεκκίνηση (Instance Status > Restart).
 4. Κάντε κλικ στο OK.