Αυτό είναι ένα προαιρετικό βήμα. Για SSH σε ιδιωτική διεύθυνση IP του Edge από τον κεντρικό υπολογιστή μεσολάβησης πρόσβασης (JH), εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή.

ssh -i Ιδιωτικό κλειδί vcadmin@ Ιδιωτική διεύθυνση IP του Edge στο eth0 της διασύνδεσης

Η ιδιωτική διεύθυνση IP του eth0 διασύνδεση προκύπτει από την κονσόλα AliCloud.