Ένα VSwitch είναι μια βασική συσκευή δικτύου ενός VPC και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διαφορετικών παρουσιών προϊόντων cloud. Αφού δημιουργήσετε ένα VPC, μπορείτε να τμηματοποιήσετε περαιτέρω το εικονικό ιδιωτικό δίκτυό σας σε ένα ή περισσότερα υποδίκτυα δημιουργώντας VSwitch. Τα VSwitch μέσα σε ένα VPC διασυνδέονται. Επομένως, μπορείτε να αναπτύξετε διαφορετικές εφαρμογές στα διαφορετικά VSwitch διαφορετικών ζωνών για να βελτιώσετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη δημιουργήσει ένα VPC.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα VPC.
 2. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή VSwitch (VSwitches).
 3. Επιλέξτε την περιοχή του VPC στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το VSwitch.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία VSwitch (Create VSwitch).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία VSwitch (Create VSwitch).
 5. Στη σελίδα Δημιουργία VSwitch (Create VSwitch), ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
  1. Από το αναπτυσσόμενο μενού VPC, επιλέξτε ένα VPC στο οποίο ανήκει το VSwitch.
  2. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε το όνομα για το VPC.
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ζώνη (Zone), επιλέξτε τη ζώνη στην οποία ανήκει το VSwitch.
  4. Στο πλαίσιο κειμένου Μπλοκ CIDR IPv4 (IPv4 CIDR Block), εισαγάγετε το μπλοκ CIDR IPv4 του VSwitch.
  • Το μπλοκ CIDR IPv4 του VSwitch μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό του VPC στο οποίο ανήκει το VSwitch ή να είναι ένα υποσύνολο του μπλοκ CIDR VPC.

   Για παράδειγμα, εάν το μπλοκ CIDR του VPC είναι 192.168.0.0/16, το μπλοκ CIDR του VSwitch στο VPC μπορεί να είναι 192.168.0.0/16, ή οποιοδήποτε μπλοκ CIDR μεταξύ 192.168.0.0/17 και 192.168.0.0/29.

   Σημείωση: Εάν το μπλοκ CIDR του VSwitch είναι το ίδιο με αυτό του VPC, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα VSwitch.
  • Η μάσκα υποδίκτυου του μπλοκ CIDR του VSwitch μπορεί να είναι 16 έως 29 bit. Αυτό σημαίνει ότι το VSwitch μπορεί να παρέχει 8 έως 65.536 διευθύνσεις IP.
  • Η πρώτη διεύθυνση IP και οι τρεις τελευταίες διευθύνσεις IP στο μπλοκ CIDR του VSwitch διατηρούνται.

   Για παράδειγμα, εάν το μπλοκ CIDR του VSwitch είναι 192.168.1.0/24, διατηρούνται οι διευθύνσεις IP 192.168.1.0, 192.168.1.253, 192.168.1.254 και 192.168.1.255.

  • Εάν το VSwitch πρέπει να επικοινωνήσει με VSwitch άλλων VPC ή κέντρων δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα εμπλεκόμενα μπλοκ CIDR δεν έρχονται σε διένεξη μεταξύ τους.
  Σημείωση: Μετά τη δημιουργία του VSwitch, δεν μπορείτε να αλλάξετε το μπλοκ CIDR IPv4.

Επόμενες ενέργειες