Όταν έχετε πολλά δίκτυα VPC, ρυθμίστε τη διασύνδεση του δικτύου VPC, για να δημιουργήσετε σύνδεση μεταξύ του Google Cloud και των διαφόρων δικτύων VPC, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους πόρους εξ αποστάσεως. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Επισκόπηση διασύνδεσης δικτύων VPC.

Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει τη συνδεσιμότητα διακλάδωσης σε cloud, χρησιμοποιώντας διασύνδεση VPC σε όλες τις περιοχές:

Στο παραπάνω διάγραμμα, το «ncc-west2-pri» είναι το VPC διανομέα που συσχετίζεται με τον διανομέα του Κέντρου σύνδεσης δικτύου. Το υποδίκτυο 192.168.190.0/24 είναι συσχετισμένο με την περιοχή «us-east1», όπου βρίσκεται ο host1. Η περιοχή «t1-Australia» είναι το VPC ακτίνας όπου έχει εγκατασταθεί μια εικονική μηχανή Ubuntu. Πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεση από το host1, το οποίο είναι μια συσκευή εσωτερικής εγκατάστασης που βρίσκεται στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, έως την εικονική μηχανή Ubuntu που βρίσκεται στην Αυστραλία.

Ολοκληρώστε τις ακόλουθες εργασίες για να δημιουργήσετε σύνδεση διακλάδωσης σε cloud χρησιμοποιώντας διασύνδεση δικτύου VPC:

Διαδικασία

  1. Δημιουργήστε παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge και δρομολογητή cloud στην περιοχή «us-east1». Ανατρέξτε στα βήματα 1-13 της ενότητας Δημιουργία συνδεσιμότητας διακλάδωσης σε διακλάδωση με χρήση του CLI.
  2. Από την Google Cloud Console, ρυθμίστε τη διασύνδεση δικτύου VPC. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο άρθρο Using VPC Network Peering (Χρήση διασύνδεσης δικτύου VPC).
  3. Ενεργοποιήστε την εισαγωγή/εξαγωγή προσαρμοσμένων δρομολογήσεων σε διασυνδεδεμένα VPC. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο άρθρο Using VPC Network Peering (Χρήση διασύνδεσης δικτύου VPC).
  4. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας δέχεται προσαρμοσμένες διαδρομές από ένα ομότιμο δίκτυο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Listing routes from peering connections» (Καταχώρηση διαδρομών από συνδέσεις ομότιμων) στην ενότητα Using VPC Network Peering (Χρήση διασύνδεσης δικτύου VPC).
  5. Επιτρέψτε τη σχετική εισερχόμενη κυκλοφορία στο VPC «t1-Australia». Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Using firewall rules (Χρήση κανόνων τείχους προστασίας).
  6. Διαμορφώστε την προσαρμοσμένη περιοχή IP στον δρομολογητή cloud ώστε να ταιριάζει με το υποδίκτυο του VPC ακτίνας. Αυτό επιτρέπει στον δρομολογητή cloud να κοινοποιεί το υποδίκτυο «t1-Australia» του VPC στο SD-WAN εικονικού Edge μέσω BGP. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης μιας προσαρμοσμένης περιοχής IP, ανατρέξτε στο Advertising custom IP ranges (Κοινοποίηση προσαρμοσμένων περιοχών IP).
  7. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, επαληθεύστε τη σύνδεση με τον πίνακα δρομολόγησης στις παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποτύπωμα πίνακα δρομολόγησης» στον Οδηγός διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην Τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.

Επόμενες ενέργειες

Εκτελέστε μια δοκιμή ping για να επαληθεύσετε τη σύνδεση μεταξύ της παρουσίας SD-WAN Edge εσωτερικής εγκατάστασης, «host1» που βρίσκεται στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών με την εικονική μηχανή Ubuntu που βρίσκεται στην Αυστραλία. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Δοκιμή Ping» στον Οδηγός διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην Τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.