Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης, δημιουργήστε μια πολιτική επιχείρησης για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας από τη διοχέτευση προορισμού μη SD-WAN.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει τη σύνδεση VPN μεταξύ διακλάδωσης και προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης. Δείτε Διαμόρφωση προφίλ με προορισμό μη SD-WAN μέσω πύλης.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
  2. Επιλέξτε ένα προφίλ από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule) ή Ενέργειες (Actions) > Νέος κανόνας (New Rule).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κανόνα επιχείρησης.
  5. Στην περιοχή Ταίριασμα (Match), κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός (Define) και επιλέξτε Internet ως προορισμό.
  6. Επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή (Application) ως Οποιοδήποτε (Any) για να κατευθύνετε όλη την κυκλοφορία στο Internet ή επιλέξετε Web για να κατευθύνετε μόνο την κυκλοφορία HTTP/HTTPS.
  7. Στην περιοχή Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην επιλογή Οπισθόζευξη Internet (Internet Backhaul) ως υπηρεσία δικτύου.
  8. Επιλέξτε Προορισμός μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destination via Gateway) και επιλέξτε την υπηρεσία προορισμού μη SD-WAN που δημιουργήθηκε με τις παραμέτρους της διοχέτευσης Forcepoint.
  9. Επιλέξτε τις άλλες ενέργειες όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Η πολιτική επιχείρησης ανακατευθύνει την κυκλοφορία που προορίζεται για το Internet στην πύλη ασφαλείας cloud Forcepoint χρησιμοποιώντας τη διοχέτευση IPSEC.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η διοχέτευση είναι συνδεδεμένη παρακολουθώντας τις Υπηρεσίες δικτύου. Δείτε Παρακολούθηση προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης.