Μόλις η παρουσία αρχίσει να εκτελείται στο AWS και όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες ήταν σωστές, το εικονικό Edge απευθύνεται στο VMware SD-WAN Orchestrator με το κλειδί ενεργοποίησης, εκτελεί την ενεργοποίηση και την ενημέρωση λογισμικού εάν χρειαστεί (και εκτελεί την επανεκκίνηση σε περίπτωση αναβάθμισης). Ο τυπικός χρόνος ανάπτυξης είναι μεταξύ τριών και τεσσάρων λεπτών.

Διαδικασίες:

  1. Εάν είναι απαραίτητο, συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator.
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges).

    Εμφανίζεται η οθόνη Edge VeloCloud (VeloCloud Edges) (δείτε την παρακάτω εικόνα).

  3. Στην οθόνη Edge VeloCloud (VeloCloud Edges), επαληθεύστε το Εικονικό Edge σας στη στήλη Edge (Edges) στην παρακάτω εικόνα.