Ο οδηγός ανάπτυξης εικονικού Edge Azure εστιάζει στον τρόπο ανάπτυξης ενός εικονικού Edge στο Azure, αξιοποιώντας την ευκολία ενός προτύπου διαχείρισης πόρων Azure (ARM).

Περισσότεροι πελάτες μεταφέρουν τους φόρτους εργασίας τους στην υποδομή του δημόσιου cloud και αναμένουν να επεκτείνουν το SD-WAN από απομακρυσμένες τοποθεσίες στο δημόσιο cloud για να εγγυηθούν τη σύμβαση SLA. Υπάρχουν πολλές επιλογές που προσφέρονται από το VMware SD-WAN, που αξιοποιούν κατανεμημένες Πύλες VMware SD-WAN Gateways για τη δημιουργία IPsec προς το ιδιωτικό δίκτυο του δημόσιου cloud ή την ανάπτυξη ενός εικονικού Edge απευθείας στο Azure.

Για ανάπτυξη σε μικρές διακλαδώσεις που απαιτούν ταχύτητα μετάδοσης μικρότερη από 1G, μπορεί να αναπτυχθεί ένα μόνο εικονικό Edge στο ιδιωτικό δίκτυο (Azure vNets). Για μεγαλύτερες αναπτύξεις κέντρου δεδομένων που απαιτούν απόδοση πολλών gig, μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύμπλεγμα διανομέων.
Σημείωση: Στο σχεδιασμό συμπλέγματος Διανομέας VMware SD-WAN, αξιοποιείται μια παρουσία επιπέδου 3 από την πλευρά του LAN για την εκτέλεση του BGP μεταξύ διανομέων στο σύμπλεγμα και του στιγμιότυπου επιπέδου 3, για την κατανομή της δρομολόγησης στο LAN. Δεδομένου ότι το Azure UDR δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο δυναμικής δρομολόγησης, απαιτείται ένας εικονικός δρομολογητής τρίτου μέρους στην υποδομή Azure.

Προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: