Riak KV 애플리케이션 서비스에 대해 메트릭이 수집됩니다.

표 1. Riak KV 메트릭
메트릭 이름 범주 KPI
활용률|CPU 평균 Riak KV 거짓
활용률|메모리 프로세스 Riak KV 거짓
활용률|총 메모리 Riak KV 거짓
활용률|노드 GET Riak KV
활용도|총 노드 GET 수 Riak KV 거짓
활용률|노드 PUT Riak KV
활용률|총 노드 PUT 수 Riak KV 거짓
활용률|PBC 활성화 Riak KV
활용률|PBC 연결 Riak KV
활용률|읽기 복구 Riak KV
활용률|vNODE 색인 읽기 수 Riak KV
활용률|vNODE 색인 쓰기 수 Riak KV
애플리케이션 가용성 Riak KV 거짓