U kunt verschillende opties instellen voor de applicatie VMware Identity Manager Desktop wanneer u het betreffende installatieprogramma uitvoert via de opdrachtregel of een implementatiescript.

Beschikbare opdrachtregelopties voor het installatieprogramma VMware Identity Manager Desktop

Wanneer u het .exe-bestand voor het installatieprogramma voor de clientapplicatie hebt gedownload op een systeem met Windows, kunt u een lijst met installatieopties bekijken door de volgende opdracht uit te voeren:
VMware-Identity-Manager-Desktop-n.n.n-nnnnnnn /?
waarbij n.n.n-nnnnnnn de versie en het versienummer van het bestand vertegenwoordigen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de beschikbare installatieopties voor het installeren van de clientapplicatie door middel van de opdrachtregel of een implementatiescript.
Tabel 1. Opdrachtregelopties installatieprogramma
Optie installatieprogramma Waarde Beschrijving
/? Toont de opdrachtregelopties voor het installatieprogramma.
/a Voert een administratieve installatie uit.

Raadpleeg de Documentatie voor het Windows-installatieprogramma voor meer informatie.

/a volledig pad naar bestaande administratieve installatie Voert een patch uit voor een bestaande administratieve installatie.
/s Verbergt het initialisatiedialoogvenster tijdens de installatie.

Gebruik /s /v/qn om in de stille modus te installeren.

In de stille modus worden tijdens de installatie geen meldingen, dialoogvenster of prompts weergegeven. U kunt deze optie met name gebruiken wanneer u een implementatiescript aanmaakt om het installatieprogramma uit te voeren.

/v sleutelwaardeparen Een parameterset om door te geven aan het installatieprogramma, gespecificeerd als sleutelwaardeparen. Gebruik de indeling key=value. Deze argumenten configureren de runtime-opties voor de ThinApp-pakketten en voor de VMware Identity Manager Desktop in het algemeen.
/c Verwijdert informatie over de installatieregistratie.
/l [volledig pad naar logboekbestand] Legt logboekinformatie gedetailleerd vast en slaat deze op in het gespecificeerde logboekbestand.

Wanneer u geen logboekbestand specificeert, wordt een standaard logboek in %TEMP% gebruikt.

/x Pakt het installatieprogramma uit in de map %TEMP%.

Sleutelwaardeparen voor de optie /v

Voor de installatieprogrammaoptie /v kunt u de volgende sleutelwaardeparen gebruiken.

Tabel 2. Sleutels voor de opdrachtregeloptie /v van het installatieprogramma
Sleutel Waarde Beschrijving
WORKSPACE_SERVER Hostnaam of URL van de VMware Identity Manager-service

Levert de VMware Identity Manager service-hostnaam of URL zodat de applicatie VMware Identity Manager Desktop met de service kan communiceren. HTTPS is het vereiste protocol. Plaats de waarde tussen aanhalingstekens.

Gebruik de volgende notatie:

WORKSPACE_SERVER="https://VMwareIdentityManagerFQDN"

of

WORKSPACE_SERVER="VMwareIdentityManagerHostName"

Bijvoorbeeld:

WORKSPACE_SERVER="https://myserver.mycompany.com"

WORKSPACE_SERVER="myserver"

INSTALL_MODE Een van de volgende:

COPY_TO_LOCAL

HTTP_DOWNLOAD

RUN_FROM_SHARE

Stelt de implementatiemodus in voor hoe de applicatie VMware Identity Manager Desktop ThinApp-pakketten verkrijgt in runtime. ThinApp-pakketten zijn gevirtualiseerde Windows-applicaties. De ThinApp-pakketten bevinden zich op een netwerkshare die is geïntegreerd met VMware Identity Manager.

 • COPY_TO_LOCAL: De pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft, worden gedownload naar het client Windows-systeem met behulp van een bestandskopie. Wanneer de gebruiker een ThinApp-pakket start, wordt de gevirtualiseerde applicatie op dat systeem uitgevoerd. Voordat de gebruiker voor de eerste keer het ThinApp-pakket met rechten downloadt en gebruikt, en om de pakketten verder te synchroniseren met het client Windows-systeem, moet eerst het client Windows-systeem worden toegevoegd aan hetzelfde Active Directory-domein waaraan de netwerkshare van ThinApp-pakketten is toegevoegd. Het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om zich aan te melden op het Windows-systeem, is het account dat wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten van de netwerkshare te verkrijgen. Dat account moet de geschikte machtigingen hebben op de netwerkshare om bestanden op de netwerkshare te lezen en te kopiëren.
  Belangrijk: Voor de modus COPY_TO_LOCAL moet de ThinApp share bereikbaar zijn vanaf het Windows-systeem van de gebruiker.
 • HTTP_DOWNLOAD: De pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft, worden gedownload naar het client Windows-systeem met behulp van het HTTP-protocol. Wanneer de gebruiker een ThinApp-pakket start, wordt de gevirtualiseerde applicatie op dat systeem uitgevoerd. De applicatie VMware Identity Manager Desktop gebruikt het VMware Identity Manager-systeemaccount van de gebruiker voor verificatie bij VMware Identity Manager om de lijst met de pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft, te downloaden. Het sharegebruikersaccount in de VMware Identity Manager-console voor het inschakelen van toegang op basis van accounts voor de netwerkshare van ThinApp-pakketten, is het account dat door VMware Identity Manager wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de ThinApp-pakketten vanuit de opslagplaats. Voor dat account gebruiker delen voor VMware Identity Manager zijn leesrechten nodig voor de netwerkshare. Het account dat de gebruiker heeft gebruikt om zich aan te melden op het client Windows-systeem en het VMware Identity Manager-systeemaccount van de gebruiker hoeven geen rechten te hebben voor de netwerkshare. Het client Windows-systeem hoeft niet te worden toegevoegd aan hetzelfde domein waartoe de ThinApp-pakketten voor de netwerkshare is toegevoegd. Standaard neemt deze downloadmethode meer tijd in beslag dan andere modi. Het voordeel van deze modus is dat het client Windows-systeem niet hoeft te worden toegevoegd aan het Active Directory-domein om de gevirtualiseerde applicatie te verkrijgen en uit te voeren.
  Belangrijk: Om de optie HTTP_DOWNLOAD te laten werken, moet de integratie van de ThinApp-pakketten in VMware Identity Manager worden geconfigureerd voor toegang op basis van accounts. Zie Installatie en configuratie van VMware Identity Manager.
  Belangrijk: Bij VMware Identity Manager 2.6 en later op Windows 2008 R2 of Windows 7, werkt de optie HTTP_DOWNLOAD alleen wanneer u TLS 1.0 in VMware Identity Manager of TLS 1.1 of 1.2 op systemen met Windows 2008 R2 of Windows 7 inschakelt. Om TLS 1.0 in VMware Identity Manager in te schakelen, kunt u Knowledge Base-artikel 2144805 raadplegen. Om TLS 1.1 of 1.2 op een systeem met Windows in te schakelen, kunt u de documentatie van Microsoft raadplegen via https://support.microsoft.com/en-us/kb/3140245.
  Belangrijk: Voor de modus HTTP_DOWNLOAD moet de IDP URL bereikbaar zijn vanaf het Windows-systeem van de gebruiker.
 • RUN_FROM_SHARE: De gevirtualiseerde applicatie wordt gestreamd naar het client Windows-systeem via de netwerkshare wanneer de gebruiker het ThinApp-pakket start. De optie RUN_FROM_SHARE is het meest geschikt voor Windows-systemen die altijd zijn verbonden met de netwerkshare waar de ThinApp-pakketten zich bevinden omdat de ThinApp-pakketten niet op het Windows-systeem staan en de gevirtualiseerde applicaties alleen worden uitgevoerd als het Windows-systeem verbinding kan maken met de netwerkshare. Het client Windows-systeem moet worden toegevoegd aan hetzelfde Active Directory-domein waaraan de netwerkshare met de ThinApp-pakketten is toegevoegd. Het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om zich aan te melden op het Windows-systeem, is het account dat wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten van de netwerkshare te verkrijgen. Dat account moet de geschikte machtigingen hebben op de netwerkshare om bestanden op de netwerkshare te lezen en uit te voeren.
  Belangrijk: Voor de modus RUN_FROM_SHARE moet de ThinApp share bereikbaar zijn vanaf de Windows-machine van de gebruiker.

De standaardwaarde is COPY_TO_LOCAL.

Voor alle modi geldt dat voor de netwerkshare de juiste rechten voor bestanden en delen moeten zijn geconfigureerd. Zie Installatie en configuratie van VMware Identity Manager.

Belangrijk: Wanneer u VMware Identity Manager Desktop in zwevende View-desktops installeert, gebruikt u de optie RUN_FROM_SHARE om te voorkomen dat de ThinApp-pakketten op dergelijke stateloze View-desktopsystemen worden gekopieerd.

Wanneer de applicatie VMware Identity Manager Desktop is geïnstalleerd met een van deze configuraties, moet het gebruikersaccount waarmee wordt aangemeld op het Windows-systeem de juiste rechten voor bestanden en delen hebben op de netwerkshare om de ThinApp-pakketten te kunnen verkrijgen:

 • De optie RUN_FROM_SHARE
 • De optie COPY_TO_LOCAL zonder dat ook de optie AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld en toegang op basis van accounts geconfigureerd in VMware Identity Manager
POLLING_INTERVAL Frequentie in seconden Stelt de frequentie in seconden in van de synchronisatie tussen de geïnstalleerde VMware Identity Manager Desktop-applicatie en VMware Identity Manager om te controleren op nieuwe ThinApp-pakketten of rechten. Wanneer deze waarde niet wordt opgegeven, geldt de standaardwaarde van 300 seconden (5 minuten).

Bijvoorbeeld:

POLLING_INTERVAL=600

ENABLE_AUTOUPDATE 0 of 1

Schakelt de automatische updatecontrole in of uit, en downloadt activiteiten. Wanneer deze is ingeschakeld, controleert de geïnstalleerde VMware Identity Manager Desktop-applicatie automatisch of er een meer recente applicatie beschikbaar is die kan worden gedownload. Wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is, downloadt de VMware Identity Manager Desktop-applicatie de nieuwere versie automatisch en update zichzelf. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Stel de waarde van deze variabele in op 0 om de automatische update uit te schakelen. Wanneer deze waarde niet wordt opgegeven, geldt de standaardwaarde 1.

Voor het installeren van automatische updates, zijn beheerdersrechten vereist.
SHARED_CACHE 0 of 1

Bepaalt of de cache van het ThinApp-pakket zich in een algemene map op het Windows-systeem bevindt waarop de clientapplicatie wordt geïnstalleerd. Stel de waarde van deze variabele in op 1 om te specificeren dat alle gebruikersaccounts op het Windows-systeem een algemene cachelocatie delen. Standaard is %ProgramData%\VMware\Identity Manager Desktop\thinapp de algemene map.

Wanneer deze waarde niet wordt gespecificeerd, geldt de standaardwaarde 0 en krijgt elke Windows-gebruikersaccount een eigen cache. De standaardlocatie hiervan is %LOCALAPPDATA%\VMware\Identity Manager Desktop\thinapp.

Opmerking: Wanneer u een gedeelde cache specificeert, verwijdert de VMware Identity Manager Desktop-applicatie ThinApp-pakketten niet automatisch uit deze gedeelde cache. Omdat SHARED_CACHE=1 aangeeft dat alle gebruikersaccounts op het Windows-systeem dezelfde locatie delen, moeten de pakketten op de gedeelde locatie blijven zodat gebruikers met rechten deze kunnen gebruiken, zelfs als u de rechten intrekt van een gebruiker. Wanneer u de rechten van een gebruiker voor een ThinApp-pakket intrekt, maakt de VMware Identity Manager Desktop-applicatie de registratie van dat pakket voor die gebruiker ongedaan. Andere gebruikers met rechten op dat Windows-systeem kunnen het ThinApp-pakket blijven gebruiken. U kunt de algemene cache handmatig verwijderen om ruimte vrij te maken als er geen gebruikersaccounts op dat Windows-systeem zijn met rechten om de ThinApp-pakketten te gebruiken. Elk ThinApp-pakket heeft een eigen map onder de cachelocatie.
CACHE_DIR Pad naar map Stelt de locatie in waar ThinApp-pakketten lokaal in de cache zullen worden geplaatst als de installatiemodus HTTP_DOWNLOAD of COPY_TO_LOCAL wordt gebruikt. Deze waarde wordt per systeem en niet per gebruiker ingesteld, dus u moet omgevingsvariabelen gebruiken zoals %LOCALAPPDATA%, om gebruikersspecifieke locaties te selecteren. Maak van het teken % altijd een escapeteken op de opdrachtregel om directe expansie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

CACHE_DIR=^%LOCALAPPDATA^%\cache

AUTO_TRY_HTTP 0 of 1

Wanneer de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd met de optie COPY_TO_LOCAL en toegang op basis van accounts is geconfigureerd voor VMware Identity Manager, bepaalt de optie AUTO_TRY_HTTP of de client automatisch moet proberen om de ThinApp-pakketten voor de gebruiker met rechten te downloaden via het HTTP-protocol, zoals gebeurt bij de optie HTTP_DOWNLOAD, wanneer de eerste downloadpoging mislukt. Deze optie is standaard ingeschakeld. Stel de waarde van deze optie in op 0 wanneer u niet wilt dat het HTTP-protocol wordt gebruikt om te downloaden.

Belangrijk: Om de optie AUTO_TRY_HTTP te laten werken, moet de integratie van de ThinApp-pakketten in VMware Identity Manager worden geconfigureerd voor toegang op basis van accounts. Zie VMware Identity Manager-vereisten voor ThinApp-pakketten en de opslagplaats netwerkshare.
INSTALL_MODULES thinapp Een door komma's gescheiden lijst met te installeren modules. Momenteel is alleen de thinapp-module beschikbaar.
MIGRATE_ACTION Een van de volgende:

MOVE

COPY

NONE

Wanneer de oude Workspace for Windows-applicatie is geïnstalleerd, migreert het installatieprogramma data en instellingen van de oude applicatie naar de nieuwe. De standaardwaarde is MOVE.

De volgende instellingen worden verplaatst, gekopieerd of genegeerd, afhankelijk van de waarde die u specificeert.

Gecachte ThinApp-pakketten

Gedownloade ThinApp-pakketten worden gekopieerd van de Workspace for Windows-cache, %LOCALAPPDATA%\VMware\Horizon ThinApp\PackageCache naar de nieuwe cachelocatie %LOCALAPPDATA%\VMware\Identity Manager Desktop\thinapp. Namen van mappen in de cachemap worden gewijzigd.

Belangrijk: Eigenschappen die tijdens de installatie zijn ingesteld voor VMware Identity Manager hebben prioriteit over gemigreerde waarden voor die eigenschappen. Wanneer bijvoorbeeld de INSTALL_MODE in Workspace for Windows is ingesteld op COPY_TO_LOCAL en u heeft tijdens het installeren van Identity Manager Desktop /v INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD gespecificeerd, wordt INSTALL_MODE ingesteld op HTTP_DOWNLOAD.

De VMware Identity Manager Desktop-opdrachtregelopties voor het installatieprogramma gebruiken

Als uw VMware Identity Manager-instantie een URL met https://identitymanagerFQDN heeft en VMware Identity Manager is geconfigureerd voor toegang op basis van accounts voor netwerkshare delen van uw ThinApp-pakketten, en u de VMware Identity Manager Desktop-applicatie stil wilt installeren op meerdere desktops van die VMware Identity Manager-instantie met deze opties:

 • De installatieoptie ThinApp ingesteld op HTTP_DOWNLOAD omdat u verwacht dat deze Windows-systemen waarschijnlijk niet worden toegevoegd aan het domein. VMware Identity Manager is op de juiste manier geconfigureerd voor toegang op basis van accounts tot de netwerkshare met de ThinApp-pakketten.
 • De client controleert elke 60 seconden via VMware Identity Manager op nieuwe pakketten en rechten.
Zou u een script aanmaken dat de volgende opdracht oproept:
VMware-Identity-Manager-Desktop-n.n.n-nnnnnnn.exe /s
  /v/qn WORKSPACE_SERVER="https://identitymanagerFQDN" INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLING_INTERVAL=60
waarbij u het gedeelte n.n.n-nnnnnnn van de bestandsnaam vervangt zodat deze overeenkomt met de naam van uw gedownloade VMware Identity Manager Desktop-installatieprogramma.