Migreer uw bestaande directory's naar de Workspace ONE Access 20.01 Connector met behulp van het Migration Dashboard. Het migratieproces is een gefaseerde benadering waarmee u uw omgeving kunt testen met de nieuwe connectoren voordat u de migratie voltooit.

Het migratieproces omvat de volgende fasen:

 • 20.01 Connector installeren

  Installeer de nieuwe 20.01 Connector die de directorysynchronisatie-, verificatie- en Kerberos-verificatieservice bevatten. Installeer in ieder geval de directorysynchronisatie- en verificatieservice. Installeer de Kerberos-verificatieservice als u de Kerberos-verificatiemethode hebt geconfigureerd.

 • Migreren naar nieuwe connectoren

  In deze fase migreert u al uw directorygegevens met behulp van de wizard voor directory's migreren. De meeste vereiste informatie is vooraf ingevuld in uw omgeving, maar u moet bepaalde gevoelige waarden invoeren, zoals het directory-wachtwoord voor BIND-gebruikers.

  Het migreren van de directory's in deze fase wijzigt geen van uw bestaande directory-, verificatiemethode- of identiteitsproviderconfiguraties. U gebruikt nog steeds de oude connectoren. De wijzigingen gaan pas in nadat u in de volgende stap naar de voorbeeldfase bent gegaan.

 • Voorbeeld

  In de voorbeeldfase ziet u een voorbeeld van uw omgeving met de nieuwe 20.01 Connector. De nieuwe directorysynchronisatie-, gebruikersverificatie- en Kerberos-verificatieservices van de 20.01 Connector voeren directorysynchronisatie en gebruikersverificatie uit. Alle verificatiemethoden, met uitzondering van Kerberos, bevinden zich in de uitgaande modus.

  De voorbeeldfase is bedoeld voor u om uw omgeving zorgvuldig te testen met de nieuwe services. Controleer of de synchronisatie van directory's, gebruikersverificatie en het starten van applicaties naar verwachting werkt.

  In de voorbeeldfase kunt u geen wijzigingen aanbrengen in uw directory's, verificatiemethoden of identiteitsproviders, of nieuwe toevoegen.

  Vanuit de voorbeeldfase kunt u terugkeren naar het gebruik van de oude connectoren. Wanneer u terugkeert, worden de directorygegevens die u in de vorige fase hebt gemigreerd, nog steeds behouden. Als u later wijzigingen aanbrengt in een van uw bestaande directory's, verificatiemethoden of identiteitsproviders, zorgt u ervoor dat u de directorygegevens opnieuw migreert.

 • Migratie voltooien

  Wanneer u tevreden bent met het testen van uw nieuwe omgeving, voltooit u de migratie. Nadat u de migratie hebt voltooid, kunt u niet opnieuw overschakelen op de oude connectoren.

De aanbevolen procedures voor migratie omvatten:

 • Zorg ervoor dat het directorysynchronisatieproces niet wordt uitgevoerd voor de directory's voordat u het migratieproces start.
 • Als u People Search hebt ingeschakeld, zorgt u ervoor dat het fotosynchronisatieproces niet wordt uitgevoerd voor een van de directory's voordat u het migratieproces start.

Voorwaarden

 • Bekijk de vereisten in Migreren naar VMware Workspace ONE Access 20.01 Connector.
 • Controleer of alle connectoren in uw omgeving versienummer 19.03 hebben. Als een van de connectoren een oudere versie betreft, moet u deze upgraden naar 19.03.
 • Bereid een of meer Windows-servers voor op de 20.01 Connector. Deze servers moeten anders zijn dan uw 19.03 Connector servers.

  Zie Systeemvereisten in Workspace ONE Access Connector 20.01 installeren.

 • Als u een service-instantie op locatie hebt van Workspace ONE Access, moet u deze upgraden naar 20.01 voordat u de connectoren migreert.
 • Als u de RSA SecurID-verificatiemethode hebt geconfigureerd voor uw directory's, moet u de Node Secret wissen in de RSA Security-console.
 • Als er IDP's zijn gekoppeld aan meerdere directory's, wijzigt u de configuratie zodat elke IDP alleen aan één directory wordt gekoppeld.

Procedure

 1. Klik op de tab Identiteits- en toegangsbeheer.
  De migratiepagina wordt geopend.
  Migratiepagina
 2. Controleer de vereisten en klik op Ja.
  Het dashboard voor Directorymigratie wordt weergegeven.
 3. Klik in het dashboard voor Directorymigratie op de koppeling Aan de slag in de sectie 20.01 Connector installeren.

  Het venster Nieuwe connectoren installeren in het dashboard voor Directorymigratie
 4. Klik op de pagina Connectoren op Nieuw.
  De pagina met connectoren wordt weergegeven
 5. Selecteer in de pop-up voor Bevestiging van gebruik van virtuele apps Workspace ONE Access 20.01 Connector gebruiken als u niet van plan bent om virtuele apps te gebruiken (Horizon-, Horizon Cloud- en Citrix-integraties).
  Als u virtuele apps wilt gebruiken, selecteert u Oude connectoren gebruiken om het migratieproces af te sluiten.
  Vraag gebruik virtuele apps
 6. Volg de wizard voor Nieuwe connector toevoegen om het installatieprogramma voor de connector en het vereiste configuratiebestand te downloaden en installeer vervolgens de 20.01 Connector.
  Belangrijk: Wanneer u de connector installeert, zorgt u ervoor dat u de Directorysynchronisatieservice en de Gebruikersverificatieservice installeert. De Kerberos-verificatieservice is alleen vereist als u de Kerberos-verificatiemethode hebt geconfigureerd op een van uw oude connectoren.
 7. Wanneer de installatie van de connector is voltooid, keert u terug naar het dashboard voor Directorymigratie in de Workspace ONE Access-serviceconsole.
 8. In het onderdeelMigreren naar nieuwe connectoren, migreert u alle directory's een voor een.
  Onderdeel directory's in het Migration Dashboard
  Het onderdeel Migreren naar nieuwe connectoren toont alle Active Directory- en LDAP-directory's in uw tenant. U moet alle vermelde directory's migreren voordat u de migratie kunt voltooien.
  Opmerking: Door de directory's in deze stap te migreren, worden de bestaande configuratie van de directory, verificatiemethode of identiteitsprovider niet gewijzigd en wijzigingen worden pas van kracht nadat u de wijzigingen hebt ingezien in de volgende stap.
  1. Klik op de knop Migreren naast de directory.
   De wizard voor Directory migreren wordt weergegeven. De wizard is aangepast aan de directory die u migreert. Extra pagina's worden weergegeven voor de verificatiemethoden die zijn geconfigureerd voor de directory.
  2. Voer op de pagina Directory het BIND-gebruikerswachtwoord in voor de Directory.
   De lijst Directorysynchronisatiehost(s) bevat de nieuwe 20.01 Connector waarop de Directorysynchronisatieservice is geïnstalleerd. Selecteer een of meerdere hosts die u wilt gebruiken om de Directory te synchroniseren.
   De wizard Directory migreren - pagina Directory
  3. (Wordt alleen weergegeven als de Kerberos-verificatiemethode is geconfigureerd) Geef op de pagina Kerberos de vereiste informatie op voor het migreren van de Kerberos-verificatiemethode.
   • Bronconnector: de bronconnector is voorgeselecteerd. U kunt een andere connector selecteren als de voorgeselecteerde connector niet beschikbaar is.
   • Kerberos-verificatiehost(s): in de lijst worden de nieuwe hosts van de 20.01 Connector weergegeven waarop de Kerberos-verificatieservice is geïnstalleerd. Selecteer een of meer hosts die u wilt gebruiken voor Kerberos-verificatie.

   Migratiedirectory - pagina Kerberos

  4. Geef op de pagina Wachtwoord de vereiste informatie op om de verificatiemethode voor wachtwoorden te migreren.
   • Bronconnector: de bronconnector is voorgeselecteerd. U kunt een andere connector selecteren als de voorgeselecteerde connector niet beschikbaar is.
   • BIND-wachtwoord: voer het BIND-gebruikerswachtwoord in voor de Directory.
   • Host(s) voor gebruikersverificatie: in de lijst worden de nieuwe hosts van de 20.01 Connector weergegeven waarop de gebruikersverificatieservice is geïnstalleerd. Selecteer een of meer hosts die u wilt gebruiken voor wachtwoordverificatie.

   MigrateDirectoryPassword

  5. (Wordt alleen weergegeven als RADIUS-verificatiemethode is geconfigureerd) Geef op de pagina RADIUS de vereiste informatie op voor het migreren van de RADIUS-verificatiemethode.
   • Bronconnector: de bronconnector is voorgeselecteerd. U kunt een andere connector selecteren als de voorgeselecteerde connector niet beschikbaar is.
   • Gedeeld geheim: het gedeelde geheim voor de Radius-server.
   • Host(s) voor gebruikersverificatie: in de lijst worden de nieuwe hosts van de 20.01 Connector weergegeven waarop de gebruikersverificatieservice is geïnstalleerd. Selecteer een of meer hosts die u wilt gebruiken voor RADIUS-verificatie.

   Directory migreren - pagina Radius

  6. (Wordt alleen weergegeven als de RSA SecurID-verificatiemethode is geconfigureerd) Geef op de pagina SecurId de informatie op die vereist is om de RSA SecurID-verificatiemethode te migreren.
   • Bronconnector: de bronconnector is voorgeselecteerd. U kunt een andere connector selecteren als de voorgeselecteerde connector niet beschikbaar is.
   • Host(s) voor gebruikersverificatie: in de lijst worden de nieuwe hosts van de 20.01 Connector weergegeven waarop de gebruikersverificatieservice is geïnstalleerd. Selecteer een of meer hosts die u wilt gebruiken voor RSA SecurID-verificatie.

   Migratiedirectory - SecurID-pagina

  7. (Wordt alleen weergegeven als Kerberos-verificatie is geconfigureerd) Voer op de pagina identiteitsprovider de FQDN van de load balancer in van de connector die u wilt gebruiken voor de nieuwe identiteitsprovider die tijdens de migratie wordt gemaakt voor Kerberos-verificatie.
   De huidige FQDN van de load balancer wordt ter referentie weer gegeven. Dit is de huidige waarde van de IdP-hostnaam op de pagina van de identiteitsprovider van de directory.
   Als u slechts één 20.01 Connector hebt en geen load balancer, voert u de FQDN van de connector in.
   Pagina Identiteitsprovider van de wizard Directory migreren
  8. Controleer uw selecties op de pagina Samenvatting en klik vervolgens op Opslaan.
   De gegevens van de directorymigratie worden opgeslagen. U kunt de instellingen bekijken door te klikken op de knop Overzicht naast de directory in het dashboard Directorymigratie.
   Migratievenster in het dashboard toont de knop Samenvatting
   Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de informatie die u hebt ingevoerd, klikt u op Opnieuw beginnen op de overzichtspagina. Hierdoor worden de migratiegegevens die u hebt ingevoerd voor de directory verwijderd en kunt u de directory opnieuw migreren.
   Samenvatting directory
  9. Migreer de rest van de directory's.
  Nadat alle directory's zijn gemigreerd, wordt de stap Migratie voltooien ingeschakeld.
 9. Klik in de sectie Volledige migratie op Start voorbeeld om het migratieproces te starten.
  Migratiedashboard - start voorbeeld
  In de voorbeeld fase worden de nieuwe 20.01 Connector gebruikt. Directorysynchronisatie wordt uitgevoerd door de nieuwe directorysynchronisatieservice, gebruikersverificatie wordt uitgevoerd door de nieuwe gebruikersverificatie en Kerberos-verificatie wordt uitgevoerd door de nieuwe Kerberos-verificatieservice. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in uw directory's, verificatiemethoden of identiteitsproviders, of nieuwe maken. U kunt de geconverteerde identiteitsproviders weergeven op het tabblad Identiteitsproviders en de geconverteerde verificatiementhodes in de tabbladen met de Enterprise-verificatiemethoden. Alle verificatiemethoden, met uitzondering van Kerberos, bevinden zich in de uitgaande modus.
  Belangrijk: Test uw omgeving grondig in de voorbeeldfase en controleer of deze werkt zoals verwacht. Controleer of de directorysynchronisatie, gebruikersaanmelding en het starten van applicaties werkt.
 10. Als u vaststelt dat uw omgeving niet goed werkt of als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw directory's, verificatiemethoden of identiteitsproviders, sluit u de voorbeeldfase af en keert u terug naar het gebruik van de oude connectoren.
  Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's, klik op Doorgaan met migratie en klik op Afbreken in het gedeelte Migratie voltooien van het dashboard Directorymigratie.
  Venster Migratie voltooien
  Als u later wijzigingen aanbrengt in uw directory's, verificatiemethoden of identiteitsproviders, zorgt u ervoor dat u de directory's opnieuw migreert in het onderdeel Migreren naar nieuwe connectoren.
 11. Wanneer u hebt gecontroleerd of uw omgeving naar verwachting in de voorbeeldfase werkt en u klaar bent om de migratie te voltooien, gaat u terug naar het dashboard Directorymigratie door naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's te gaan en te klikken op Ga door met migreren.
  Voorzichtig: Nadat u de migratie hebt voltooid, kunt u niet meer teruggaan naar de oude connectoren.

  Klik op Voltooien om de migratie te voltooien.

  Migratiedashboard - onderdeel migratie voltooien

resultaten

Alle directory's worden gemigreerd naar de nieuwe 20.01 Connector. De nieuwe Directorysynchronisatie-, Gebruikersverificatie- en Kerberos-verificatieservices voeren nu directorysynchronisatie en gebruikersverificatie uit.

Nieuwe identiteitsproviders worden voor elke directory gemaakt en worden weergegeven in het tabblad Identiteitsproviders met de naam Gemigreerde IDP voor directory. De nieuwe identiteitsproviders zijn van het type Ingebouwd. Voor Kerberos-verificatie wordt een afzonderlijke identiteitsprovider van het type Workspace_IDP gemaakt.

Alle verificatiemethoden, met uitzondering van Kerberos, worden geconverteerd naar uitgaande methoden en worden hernoemd met het achtervoegsel (Cloudimplementatie). De naam van de verificatiemethode Wachtwoord wordt bijvoorbeeld hernoemd naar Wachtwoord (cloudimplementatie). U kunt de nieuwe verificatiemethoden weergeven en beheren via het tabblad Enterprise-verificatiemethoden.

Volgende stappen

Wanneer de migratie is voltooid, kunt u de oude 19.03 Connector verwijderen van de servers waarop ze zijn geïnstalleerd.