Profiel verwerken

Toestelprofielen bieden een gestandaardiseerde basis voor apparaatbeheer onder Workspace ONE UEM. Het is belangrijk dat u begrijpt hoe toestelprofielen worden verwerkt, en ook hoe nieuwe pogingen worden ondernomen wanneer profielinstallaties mislukken.

Wanneer een toestelprofiel aan toestellen wordt toegewezen, wordt de volgende procedure doorlopen.

 1. Het profiel wordt in de installatiewachtrij geplaatst.
 2. Het toestel maakt verbinding met toestelservices om het profiel voor installatie te ontvangen.
  • Als de verbinding slaagt, verandert de profielinstallatiestatus in "In behandeling".
  • Als de verbinding mislukt, wordt het profiel bij de volgende check-in van het toestel opnieuw in de installatiewachtrij geplaatst (stap 1).
 3. Het toestel installeert het profiel.
  • Als de installatie slaagt, verandert de profielinstallatiestatus in "Verwerkt".
  • Als de installatie mislukt, wordt het profiel bij de volgende check-in van het toestel opnieuw in de installatiewachtrij geplaatst (stap 1).

Prestatie-afstemming

De verwerking en publicatie van toestelprofielen, zoals certificaatgerelateerde profielen, zorgen voor een significante serverbelasting en moeten worden geregeld om de belasting te verminderen. De Workspace ONE UEM-console maakt gebruik van batchverwerkingslogica voor de meest processorintensieve typen toestelprofielen.

Deze batchverwerkingslogica kan worden aangepast door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen> Installatie > Prestatie-afstemming.

Instelling Beschrijving
Frequentie van validatie voor publicatie in grote omvang Profielen worden gepusht naar het aantal toestellen per transactie dat hier wordt ingevoerd. De minimumwaarde is 1.000. De maximumwaarde is 50.000. De standaardwaarde is 40.000.
Gepland interval (minuten) voor steekproeven Met deze instelling bepaalt u hoe vaak de planner een steekproef uit het toestel ophaalt, gemeten in minuten. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 1.440 (24 uur). De standaardwaarde is 5.
Minimum steekproefinterval (uren)
Aantal uitnodigingen van iOS-toestellen per seconde Dit is het aantal iOS-apparaten dat per seconde wordt uitgenodigd om in te checken in toestelservices via een uitgaand APNs-bericht. De minimumwaarde is 4. De standaardwaarde is 30. Aanbevolen maximum waarde is 120.
Publicatiefrequentie van certificaatprofielen Dit is het maximumaantal installatiecommando's voor certificaatprofielen dat op een bepaald moment voor uw gehele omgeving kan worden gepubliceerd. De standaardwaarde is 50.
Aantal wachtrijcommando's (max) Dit is het maximumaantal commando's dat per wachtrij is toegestaan. Commando's worden gepubliceerd volgens de publicatiefrequentie van het certificaatprofiel totdat deze limiet is bereikt. Zodra toestellen de commando's uitvoeren, worden er meer commando's in de wachtrij geplaatst.
De waarde die u hier invoert, wordt vermenigvuldigd met de "publicatiefrequentie van certificaatprofielen" om dat maximumaantal te verkrijgen. Dit aantal kan worden verhoogd om de batchverwerking van certificaten te verbeteren. Probeer nauwlettend de CA- en DS-serverprestaties te bewaken. De standaardwaarde is 10.
Beperking certificaatwachtrij Als de commando's die worden toegevoegd volgens de publicatiefrequentie van certificaatprofielen niet worden uitgevoerd door de toestellen, wordt de volgende batch standaard binnen 15 minuten opgepakt. Dit tijdsinterval kan worden verlaagd om de batchverwerking van certificaten te verbeteren. Probeer nauwlettend de CA- en DS-serverprestaties te bewaken.
Certificaatprofiel - Handmatige installatie-drempelwaarde Dit is het maximumaantal installatiecommando's voor certificaatprofielen dat per beheerder, per profielversie, vanaf het dashboard in de wachtrij kan worden gezet. De standaardwaarde is 100.
Maximumaantal Apple API-oproepen per seconden (voor uitnodigingen van VPP-gebruikers) Specificeert het maximumaantal aanroepen per seconde dat aan de Apple VPP-servers wordt gedaan. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 1000. De standaardwaarde is 30.
Realtime nalevingscontrole van netwerkbeleid uitvoeren
Sta een aantal minuten toe als minimuminterval voor conformiteit Schakel deze optie in om netwerkregels te maken en escalatieacties voor netwerkbeleid in te stellen die met intervallen op basis van minuten moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal toestellen dat in deze omgeving is ingeschreven, kan dit invloed hebben op de prestaties van uw systeem. Houd rekening met deze factoren voordat u deze optie inschakelt.
Batch-omvang voor implementatie van interne applicaties Met deze waarde specificeert u hoeveel toestellen worden opgenomen in de batch voor de implementatie van interne applicaties. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 10000. De standaardwaarde is 100.
UEM-commando voor app markeren als verouderd na Deze tijdslimiet per platform bepaalt hoe lang na het laatste UEM-commando (bevestigd door het toestel, maar nog niet uitgevoerd) het commando wordt beschouwd als "verouderd". Verouderde commando's worden opnieuw geactiveerd nadat apps zijn gepubliceerd.
De applicatiecatalogus toont applicaties niet meer met de status "Bezig met verwerken" aan eindgebruikers; in plaats daarvan worden de acties "Installeren" of "Bijwerken" opnieuw ingeschakeld.
MDM-applicatie steekproefinterval (minuten) De minimumwaarde is 1. De standaardwaarde is 480.
Steekproeftijd (in minuten) voor Windows-applicatielijst De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 1.440. De standaardwaarde is 5.
Batchgrootte voor het synchroniseren van VPP-applicatielicenties Met deze instelling bepaalt u het aantal applicaties dat per batch wordt opgenomen om de applicaties met de VPP-cloud te synchroniseren. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 250. De standaardwaarde is 250.
Interval tussen hernieuwde pogingen na mislukte applicatie-installatie (min) Met deze instelling bepaalt u hoe lang er wordt gewacht met een nieuwe installatiepoging van een applicatie waarvan de installatie is mislukt. De minimumwaarde is 15. De maximumwaarde is 10000. De standaardwaarde is 60.
Maximum aantal toegestane pogingen bij mislukte applicatie-installatie (Windows) Hiermee bepaalt u het maximumaantal nieuwe pogingen na een mislukte installatie. De minimumwaarde is 0. De maximumwaarde is 8. De standaardwaarde is 5.
Batchgrootte toestellen voor hernieuwde pogingen bij mislukte installaties Met deze instelling bepaalt u het maximumaantal toestellen dat wordt opgenomen in een nieuwe installatiepoging van een applicatie waarvan de installatie is mislukt. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 15000. De standaardwaarde is 10000.
Frequentie van automatische updates voor toestelspecifieke VPP-applicatie (in uren) U kunt op toestellen gebaseerde VPP-applicaties automatisch bijwerken. Met deze instelling bepaalt u hoe vaak deze updates worden uitgevoerd, gemeten in uren. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 24. De standaardwaarde is 1.
Drempelwaarde voor applicatielijst waarna het systeem moet controleren of er updates voor de applicatieversie zijn Met deze instelling bepaalt u de grootte van de lijst met applicaties die door het systeem worden gecontroleerd op nieuwe versies. De minimumwaarde is 20. De maximumwaarde is 100. De standaardwaarde is 20.
Certificaatprofielen installeren zonder groeperen tijdens inschrijving Bepaalt of commando's voor certificaatprofielen in batches worden verzonden.
Als u deze optie inschakelt, wordt batchlogica voor installatiecommando's voor certificaatprofielen voor nieuwe inschrijvingen overgeslagen.
Als u deze optie uitschakelt, wordt batchlogica voor installatiecommando's voor certificaatprofielen voor nieuwe inschrijvingen toegepast.
Synchronisatie-interval(uren) voor VPP-licentietellingen in een organisatiegroep Dit is de minimumtijd in uren die de planner besteedt aan het selecteren van een organisatiegroep om de synchronisatie van licentietellingen uit te voeren. De minimumwaarde is 2. De maximumwaarde is 24. De standaardwaarde is 6.
Aantal organisatiegroepen per batch bij het synchroniseren van VPP-licentietellingen Dit is het aantal organisatiegroepen dat de planner kan selecteren telkens wanneer hij de VPP-licentietelling synchroniseert. De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 50. De standaardwaarde is 10.
Fabrieks-PPKG automatisch verwijderen Als deze optie is ingeschakeld, wordt het pakket voor productprovisioning dat naar het toestel is geüpload automatisch verwijderd, waardoor opslagruimte op het toestel vrijkomt.
Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het PP-pakket op het toestel bewaard.
Dagen waarna PPKG's worden verwijderd Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie Fabrieks-PPKG automatisch verwijderen is ingeschakeld.
Met deze instelling bepaalt u na hoeveel dagen het PPKG-bestand van het toestel wordt verwijderd. De minimumwaarde is 0 (onmiddellijke verwijdering). De maximumwaarde is 90. De standaardwaarde is 5.
Frequentie van AWCM-beperking voor productprovisioning Geeft het aantal AirWatch Cloud Messenger-meldingen (AWCM) weer dat per seconde wordt verzonden. Stem deze beperking af op de Batchgrootte vrijgave commando's productprovisioning volgens de opgenomen tabel Grootte productprovisioning instellen.
De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 100. De standaardwaarde is 2.
Batchgrootte vrijgave commando's productprovisioning Commando's voor productprovisioning worden aangemaakt met de status In de wacht. Deze instelling geeft het aantal commando's weer dat per vrijgave-interval voor batches wordt vrijgegeven uit de commandowachtrij van de toestellen.
De schedulertaak met de naam "Batchvrijgavejob productprovisioning" (te vinden in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheer > Scheduler) bepaalt hoe vaak de commandowachtrij wordt vrijgegeven.
Met deze instelling bepaalt u hoeveel commando's per interval worden vrijgegeven. De instelling is afgestemd op Frequentie van AWCM-beperking voor productprovisioning. Beide instellingen zijn gebaseerd op het aantal toestelservicesservers (DS-servers) in uw omgeving, zoals wordt uitgelegd in de tabel Grootte productprovisioning instellen.
De minimumwaarde is 1. De maximumwaarde is 10000. De standaardwaarde is 200.
Grootte van Apple-profielinstallatiebatch Met deze waarde stelt u het aantal profielcommando's in dat per batch aan de commandowachtrij wordt toegevoegd. Deze instelling is bedoeld om de stroom van te verwerken commando's te beheren en te voorkomen dat de procedure door een time-out wordt onderbroken. De minimumwaarde is 300. De maximumwaarde is 1000. De standaardwaarde is 300.

Grootte productprovisioning instellen

Aantal DS-servers AWCM-beperking Batchgrootte vrijgave commando's
1 2 200
2 4 400
3 6 600
4 8 800
5 10 1000

Hoofdonderwerp: Toestelprofielen

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon