De opdracht CLI exporteren maakt een bestand dat uit toepassingen en hun gekoppelde blueprints en implementatieprofielen, externe diensten, beleidsregels, opslagplaatsen voor artefacten, services, logische sjablonen en beschikbare aangepaste taken bestaat om tussen verschillende instanties van Application Services te exporteren.

Het exportpakket heeft twee indelingen, een gecomprimeerde indeling voor archiefbestanden en een niet-gecomprimeerde bestandsindeling. De gecomprimeerde indeling heeft het bestandstype .zip en dit is de standaardindeling. De niet-gecomprimeerde indeling is een XML-bestand en kan elk bestandstype hebben. De opdracht voor het importeren van het pakket kan beide indelingen gebruiken.

U kunt geen objecten exporteren met namen die de tekens voor tab, onderstreping, nieuwe lijn en regeleinde bevatten.

Bij het exporteren van een toepassing, service, externe service, scripttaak of beleidsversie worden alle beveiligde eigenschappen automatisch verwijderd om te voorkomen dat gevoelige informatie zoals wachtwoorden naar een andere instantie van Application Services geëxporteerd wordt.

Wanneer u de opdracht importeren uitvoert, wordt het gehele pakket naar de aangewezen server geïmporteerd. Het is niet mogelijk om willekeurige elementen te importeren vanuit het exportpakket.

De opdracht exportpakket

De opdracht CLI exportpakket heeft de volgende indeling.

export-package --exportFilePath padnaam --fromGroup obgnaam --opdrachtoptie [[--opdrachtoptie] ...] [--uncompressed]

In de volgende tabel worden de vereiste onderdelen van de opdracht exportpakket beschreven.

Onderdeel van CLI-opdracht Beschrijving
export-package De naam van de opdracht exportpakket.
--exportFilePath padnaam Geeft de padnaam op van de locatie waar het geëxporteerde pakket wordt gemaakt. --exportFilePath /home/dev/joomla.zip geeft bijvoorbeeld de locatie en de naam aan van het te exporteren pakket: joomla.zip. U moet de optie --uncompressed gebruiken als het exportpakket de bestandsextensie .xml moet krijgen.
--fromGroup bdgroepnaam Geeft de naam op van de bedrijfsgroep die eigenaar is van het te exporteren object. Beleidsregels zijn uitgesloten. Iedereen in de tenant heeft toegang tot beleidsregels, de bedrijfsgroep die eigenaar is, wordt dus genegeerd.
--opdrachtoptie Geeft het type, de naam en de versie op van het object dat wordt geëxporteerd. De opdrachtoptie --applicationVersion distmaps:1.0.0 geeft bijvoorbeeld een toepassing met de naam distmaps en het versienummer 1.0.0 op. De opdracht exportpakket kan meerdere opdrachtopties bevatten, maar moet er minstens één bevatten.

In de volgende tabel worden de opdrachtopties beschreven die u kunt gebruiken bij het exporteren van één of meer objecten.

CLI-opdrachtoptie Beschrijving
--applicationVersion Naam:Versie-id

Geeft aan welk object en welke versie moet worden geëxporteerd.

  • Name is de naam van de toepassing, de service, de scripttaak, de externe service, het beleid of de opslagplaats van het artefact die moeten worden geëxporteerd. Een naam is niet hoofdlettergevoelig. Als een naam spaties bevat, moet u deze tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.
  • Versie-id is de versie-id voor het object in de vorm groot. klein . micro {-kwalificatie}, bijvoorbeeld 1.0.0-beta.

U kunt meerdere objecten met hetzelfde type exporteren met één exportopdracht door een komma te gebruiken als scheidingsteken tussen de versienamen. Als een versienaam die in een lijst met versienamen voorkomt, een spatie bevat, plaatst u dubbele aanhalingstekens rond de volledige lijst.

export-package --exportFilePath pkgname.zip --fromGroup Dev 
--applicationVersion "aname1:1.0.0,aname two:1.0.0,aname3:1.0.0"

U kunt ook meerdere typen objecten met dezelfde exportopdracht exporteren.

export-package --exportFilePath pkgname.zip --fromGroup Dev 
--applicationVersion aname:1.0.0 --serviceVersion sname:1.0.0 --scriptTaskVersion stname:1.0.0 

Met het sleutelwoord ALL worden alle versies met hetzelfde objecttype in de opgegeven bedrijfsgroep geëxporteerd.

export-package --exportFilePath pkgname.zip --fromGroup Dev 
--applicationVersion ALL --serviceVersion ALL --scriptTaskVersion ALL
--serviceVersion Naam:Versie-id
--scriptTaskVersion NNaam:Versie-id
--externalServiceVersion Naam:Versie-id
--policyVersion Naam:Versie-id
--repoVersion Naam:1.0.0
--uncompressed Exporteer het pakket in een niet-gecomprimeerde indeling. Vereist voor exportpakketten met de bestandsextensies .xml.

Afhankelijkheden exporteren

Wanneer u een object exporteert, exporteert u ook alle bijbehorende afhankelijkheden. Voor een object van een hoog niveau, zoals een toepassing, kunnen de afhankelijkheden services, sjablonen voor virtual machines, scripttaken en meer omvatten. De opdracht exporteren valideert de bedrijfsgroep die eigenaar is van het object van een hoog niveau, maar niet van de afhankelijke objecten die eigendom van andere bedrijfsgroepen kunnen zijn. Met de opdracht worden eenvoudig de afhankelijke objecten samen met het object van hoog niveau geëxporteerd. Stel bijvoorbeeld dat een toepassing eigendom is van de bedrijfsgroep Ontwikkeling maar dat een service in de toepassing eigendom is van de bedrijfsgroep Productie. Een lid van de bedrijfsgroep Ontwikkeling kan de toepassing exporteren die de service bevat. Een lid van de bedrijfsgroep Productie kan echter alleen de service exporteren, maar niet de toepassing. Natuurlijk kan iemand die lid is van beide bedrijfsgroepen beide objecten tegelijk of afzonderlijk exporteren.

Vereisten voor exporteren

In de volgende tabel wordt beschreven in welke gevallen u tot de bedrijfsgroep moet horen die eigenaar van een object is, om dit te kunnen importeren of exporteren.

Geëxporteerd object Vereisten bedrijfsgroep

Toepassings-

Service

Externe service

VmSjabloon

Voor de volgende taken is lidmaatschap van de bedrijfsgroep vereist.

  • Het object exporteren.
  • Het privéobject als een afhankelijkheid exporteren.

Voor de volgende taken is lidmaatschap van een willekeurige bedrijfsgroep in de tenant voldoende.

  • Een gedeelde toepassing of service zien.
  • Het gedeelde object als een afhankelijkheid exporteren.
Scripttaak

(altijd gedeeld)

Voor de volgende taken is lidmaatschap van de bedrijfsgroep vereist.

  • Het object exporteren.

Voor de volgende taak is lidmaatschap van een willekeurige bedrijfsgroep in de tenant voldoende.

  • Het object zien.
Beleid

(altijd gedeeld)

Voor de volgende taken is lidmaatschap van een willekeurige bedrijfsgroep in de tenant voldoende.

  • Het object exporteren.
Opslagplaats van artefact

(altijd gedeeld)

Voor de volgende taken is lidmaatschap van de bedrijfsgroep vereist.
  • Het object exporteren.