U kunt de lijst met cloudsjablonen en netwerken die in de implementatieomgeving beschikbaar zijn, ophalen en deze toewijzen aan logische sjablonen en logische netwerken. U kunt in Application Services ook aangepaste eigenschappen configureren. Hiermee kunt u de aangepaste eigenschappen in de vRealize Automation-blueprint overschrijven, vooraf gedefinieerde schijven aan opslag toewijzen of de bestaande eigenschappen uitbreiden.

De in de sectie Sjablonen voor virtual machines vermelde knooppunten komen overeen met de onderdelen van de toepassing, zoals weergegeven in de toepassingsblueprint. Als de toepassing aangepaste externe services bevat waarvoor scripts moeten worden uitgevoerd, wordt de sjabloon voor virtual machines toegewezen aan de tijdelijke virtual machine.

In de sectie Netwerken worden de logische netwerken weergegeven die in de blueprint zijn gedefinieerd. Het netwerk dat u selecteert en toewijst, hangt af van de implementatieomgeving. Het implementatieprofiel bevat ook een netwerklijst van vCloud Director- en Amazon EC2-netwerken. Voor vCloud Director ondersteunt Application Services externe netwerken en vCloud-gerouteerde netwerken met of zonder DHCP. Als de netwerklijst leeg is, neemt u contact op met uw vCloud Director-beheerder. Voor Amazon EC2 ondersteunt Application Services NAT-gerouteerde netwerken, openbare netwerken en privénetwerken. NAT-gerouteerde netwerken en openbare netwerken hebben toegang tot internet. Een privénetwerk dat niet NAT-gerouteerd is, heeft alleen toegang tot de Application Services-toepassing. Als u Amazon EC2 wilt implementeren, moet u zorgvuldig bepalen op welke virtual machine u een extern netwerk plaatst. Elke NIC in een extern netwerk krijgt een elastisch IP-adres, waarmee die interface op internet wordt geplaatst. Plaats een NIC alleen in een extern netwerk als dat absoluut noodzakelijk is.

U kunt verbinding maken met externe cloudnetwerken door de toewijzing van een cloudsjabloon. Verbinding maken met een extern cloudnetwerk:
 • Zorg ervoor dat de netwerkprofielen het type extern hebben.
 • Zorg ervoor dat u dit toewijst aan het netwerkpad of dat u reserveringen maakt.
Selecteer de naam van het cloudnetwerk in het vervolgkeuzemenu en kies een netwerktoewijzing naar de NIC's die in de knooppunten of clusters zijn gedefinieerd. Klik op het pictogram naast de naam van het cloudnetwerk om de netwerkdetails weer te geven.

U kunt optioneel een vRealize Automation-blueprint definiëren met afzonderlijke aangepaste eigenschappen of verzamelingen van aangepaste eigenschappen die u kunt groeperen op basis van versieprofielen. Deze aangepaste eigenschappen worden toegepast op een virtual machine wanneer deze wordt gemaakt. In Application Services kunt u de aangepaste eigenschappen in de vRealize Automation-blueprint overschrijven of eigenschappen aan de bestaande eigenschappen toevoegen. Als u bijvoorbeeld de bestaande vRealize Automation-netwerkinformatie wilt overschrijven, kunt u netwerk- of statische IP-adressen opgeven in de aangepaste eigenschappen voor een specifiek knooppunt in de blueprint van de toepassing. Deze gedefinieerde aangepaste eigenschap wordt toegepast telkens wanneer er een virtual machine wordt gemaakt.

Aangepaste eigenschappen zijn key-valueparen. U kunt deze eigenschappen definiëren als key=value.

Zie Naslaggids voor aangepaste eigenschappen voor meer informatie over het definiëren en gebruiken van aangepaste eigenschappen in blueprints.

Opmerking: Gebruik niet de gereserveerde en interne Application Services-eigenschappen als uw aangepaste eigenschappen.

Zie Gereserveerde en interne eigenschappen van Application Services.

Opmerking: Hoewel de optie Extra configuratie beschikbaar is, wordt het aanbevolen om de aangepaste eigenschappen toe te voegen aan de machineblueprint in vRealize Automation en niet via de optie Extra configuratie. De aangepaste eigenschappen die u toevoegt aan de machineblueprint in vRealize Automation, worden weergegeven als knooppunteigenschappen wanneer u een toepassingsinrichting uit de de vRealize Automation-catalogus aanvraagt. U kunt de optie Extra configuratie wel gebruiken om extra aangepaste eigenschappen toe te voegen die geen onderdeel uitmaken van de machineblueprint, waaronder aangepaste eigenschappen die niet behoren tot de versieprofielen of de bedrijfsgroep van de blueprint.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer een implementatieomgeving in de lijst en klik op Details toewijzen.

  U kunt de overeenkomende lijst voor de sectie Implementatieomgeving weergeven door op de titelbalk te klikken en in het vervolgkeuzemenu Clouds > Implementatieomgevingen te selecteren.

 2. In de sectie Externe services wijst u een externe service toe aan een instantie van een externe service in de implementatieomgeving.
  Als de lijst met instanties van externe services leeg is, is de bestaande instantie niet in de implementatieomgeving geregistreerd. Als u toegang hebt, registreert u minimaal één instantie van een externe service. U kunt ook uw cloudbeheerder vragen een instantie voor u te registreren.
  In het vervolgkeuzemenu worden gekoppelde instanties van externe services weergegeven.
 3. In de sectie Sjablonen voor virtual machines wijst u een logische sjabloon toe aan een cloudsjabloon in de cloudomgeving.
  Als de lijst met cloudsjablonen leeg is, behoren de bestaande cloudsjablonen niet toe aan uw groep of is er geen cloudsjabloon geregistreerd. Als u toegang hebt, meldt u zich aan bij de groep die bestaande cloudsjablonen heeft, of registreert u minstens één cloudsjabloon in Application Services. U kunt ook uw cloudbeheerder vragen een cloudsjabloon voor u te registreren.

  Voor vRealize Automation worden de cloudsjablonen met hetzelfde reserveringsbeleid als de implementatieomgeving weergegeven in het vervolgkeuzemenu.

  In het vervolgkeuzemenu worden cloudsjablonen weergegeven die tot dezelfde groep als de gebruiker behoren.
 4. (Optioneel) Voor vRealize Automation-implementaties klikt u op het pictogram Extra configuratie (Aangepaste eigenschappen aan elk vCloud Automation Center-knooppunt toevoegen) om aangepaste eigenschappen toe te voegen aan elk knooppunt in de toepassingsblueprint.
  Gebruik geen gereserveerde en interne eigenschappen van Application Services.
  1. Definieer aangepaste eigenschappen om het Beheernetwerk aan een direct vCenter Server-netwerk toe te wijzen en om een Servicenetwerk aan een vCenter Server-gerouteerde netwerk toe te wijzen voor de voorbeeldtoepassing Clustered Dukes Bank.
   Het directe vCenter Server-netwerk is network1 en het vCenter Server-gerouteerde netwerk is network2.
  2. Klik in de appserverknooppuntrij op het pictogram Extra configuratie (Aangepaste eigenschappen aan elk vCloud Automation Center-knooppunt toevoegen), typ virtualmachine.network0.name=network2 in het dialoogvenster Extra configuratiegegevens voor AppServer en klik op Opslaan.
  3. Klik in de databaseknooppuntrij op het pictogram Extra configuratie (Aangepaste eigenschappen aan elk vCloud Automation Center-knooppunt toevoegen), typ virtualmachine.network0.name=network2 in het dialoogvenster Extra configuratiegegevens voor Database en klik op Opslaan.
  4. Klik in de load_balancer-knooppuntrij op het pictogram Extra configuratie (Aangepaste eigenschappen aan elk vCloud Automation Center-knooppunt toevoegen), typ virtualmachine.network0.name=network1 virtualmachine.network1.name=network2 in het dialoogvenster Extra configuratiegegevens voor load_balancer en klik op Opslaan.
 5. Voor vCloud Director- en Amazon EC2-implementaties selecteert u in de sectie Netwerken een ondersteund cloudnetwerk voor elk logisch netwerk in de catalogus.
  Als u bijvoorbeeld de toepassing voor een load balancer in een testomgeving implementeert, kunt u een intern netwerk voor beide load balancer-netwerk-NIC's selecteren. Als u een implementatieprofiel voor de productieomgeving maakt, kunt u een intern netwerk voor één load balancer-NIC selecteren en een extern netwerk voor de andere load balancer-NIC selecteren.
 6. In de sectie Schijven wijst u elke afzonderlijke schijf toe aan een specifieke opslag.
  De sectie Schijven kan in de volgende scenario's leeg zijn:
  • In de overeenkomstige toepassingsblueprint zijn mogelijk geen extra schijven gedefinieerd. In dergelijke scenario's laat u de sectie leeg en gaat u door met de implementatie.
  • Er is een niet-vRealize Automation-implementatieomgeving geselecteerd. In dergelijke scenario's kunt u het volgende waarschuwingsbericht veilig negeren en doorgaan met de implementatie: Geselecteerde implementatieomgeving staat aanpassing van schijven in de virtual machine niet toe. Gedefinieerde schijven in de blueprint zullen niet worden ingericht. De implementatie kan mislukken als de actiescripts afhangen van aangepaste schijfinstellingen in de blueprint.

  Met een flexibele schijfindeling kunt u de schijven in specifieke datastores plaatsen om maximale prestaties tegen minimale kosten te realiseren.

  Maak de schijf met het besturingssysteem bijvoorbeeld in een snelle datastore om betere prestaties te realiseren en maak een archiefschijf in een langzame datastore om de kosten te beperken.
 7. Als u klaar bent met uw selecties, klikt u op Volgende.

resultaten

Het tabblad Eigenschappen van de toepassing wordt geopend.

Volgende stappen

Definieer de toepasselijke eigenschapswaarden voor het knooppunt, de service en toepassingonderdelen. Zie Eigenschappen van de toepassing configureren.