Application Services geeft gedefinieerde eigenschappen door als omgevingsvariabelen aan scripts die op een virtual machine worden uitgevoerd. De eigenschappen van de serviceversie definiëren de gebruikte variabelen in de scripts voor de service.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

 • Om meer voorbeelden over het definiëren van een service te bekijken, selecteert u Bibliotheek > Services om vooraf gedefinieerde services weer te geven.

 • Controleer of er een serviceversie beschikbaar is in Application Services. Zie Een serviceversie in de bibliotheek maken.

Procedure

 1. Open een bestaande serviceversie en klik op Bewerken.
 2. Definieer voor de naam en de beschrijving van de eigenschap een variabele en voeg een beschrijving toe (optioneel).

  De eigenschapnaam mag niet met een cijfer beginnen.

  Nadat een variabele is toegevoegd en gedefinieerd, kunt u een script voor installeren, configureren, starten, bijwerken, terugdraaien of ontkoppelen voor de serviceversie maken.

 3. Om het type te wijzigen, selecteert u een eigenschapstype uit het vervolgkeuzemenu.

  U kunt geen typen aan het menu toevoegen.

 4. Voer de waarde in die deze eigenschap moet vervangen wanneer het script wordt uitgevoerd.

  Voor een eigenschap genaamd http_port kunt u bijvoorbeeld 80 in dit veld invoeren.

  Opmerking:

  Voor vCloud Director of vRealize Automation overschrijven de eigenschappen http_proxy, https_proxy en ftp_proxy alle bestaande proxyinformatie bij het uitvoeren van het script in de geïmplementeerde toepassing, indien u een waarde aan deze eigenschappen toevoegt met servicescripts die het bestand darwin_global.conf als een bestandsbron gebruiken. Amazon EC2 vereist geen proxy bij het implementeren van een toepassing.

  Indien het type eigenschap als Berekend is ingesteld, kunt u geen waarde typen.

  Indien het selectievakje Vereist is aangevinkt en het selectievakje Overschrijfbaar in blueprint niet is aangevinkt, moet de eigenschap een waarde hebben.

 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Type voor Automatisch binden een type voor Automatisch binden.

  Het type voor Automatisch binden waaraan een eigenschap wordt toegewezen bij het automatisch binden in het blueprintcanvas.

  Optie

  Beschrijving

  Geen

  De eigenschap bindt niet automatisch Automatisch binden.

  Gebruiken

  De eigenschapswaarde is ingesteld op automatisch binden.

  Weergeven

  De eigenschap kan gebruikt worden voor het aanpassen van een andere eigenschapswaarde met automatisch binden.

  Opmerking:

  Een eigenschap kan niet de rollen Gebruiken en Weergeven hebben.

  Voor een type voor Automatisch binden voor Gebruiken of Weergeven moet er minstens één tag Automatisch binden zijn gedefinieerd voor de eigenschap. De tags voor Automatisch binden voor de eigenschap Gebruiken moeten een subset zijn van de tags voor de eigenschap Weergeven. De tagsets hoeven niet gelijk te zijn.

 6. Definieer het eigenschapstype.

  Het eigenschapstype dat u definieert, beïnvloedt het type voor Automatisch binden dat u kunt instellen. De volgende combinaties van eigenschapstypen en typen voor Automatisch binden zijn niet toegestaan.

  Eigenschapstype

  Het type voor Automatisch binden kan niet worden ingesteld op

  Array

  Weergeven

  Berekend

  Gebruiken

  Inhoud

  Weergeven of Gebruiken

  Afzonderlijke selectie

  Weergeven of Gebruiken

 7. Klik in het vervolgkeuzemenu Automatisch binden Tags op Nieuw om een type Automatisch binden te selecteren om tags van het type Eigenschapdescriptor aan een eigenschap toe te voegen.
  Opmerking:

  Tags die alleen als een Eigenschapdescriptor zijn toegewezen worden in het vervolgkeuzemenu weergegeven.

  U kunt meerdere tags voor Automatisch binden toevoegen.

  Bijvoorbeeld: het type voor Automatisch binden voor de eigenschap appsrv_routes van de Apache 2.2.0 service is toegewezen als Gebruiken, en het type voor Automatisch binden voor de eigenschap VJM_ROUTE van de vFabric tc Server 2.1.0 service is toegewezen als Weergeven. De eigenschap appsrv_routes gebruikt de eigenschapswaarden van JVM_ROUTE om zichzelf aan te passen. Om Automatisch binden toegang tot deze service-eigenschappen te geven, kunt u de Servlet Container- en Route-tags respectievelijk aan de eigenschappen appsrv_routes en JVM_ROUTE toevoegen. Wanneer u een toepassing maakt die de vFabric tv Server en Apache-services bevat, Automatisch binden binden de eigenschappen automatisch aan elkaar in de blueprinteditor indien er een afhankelijkheid tussen de twee knooppunten is.

 8. Vink het selectievakje Vereist aan bij de eigenschappen die zijn vereist voor het implementeren van een toepassing.

  Indien een van de vereiste eigenschappen leeg wordt gelaten, wordt u gevraagd deze eigenschappen in te vullen voor de implementatie van een toepassing.

  Bij het type eigenschap Berekend is het selectievakje Vereist niet van toepassing. Bij het type eigenschap Inhoud wordt het selectievakje Vereist standaard ingeschakeld en is het selectievakje Beveiligd niet van toepassing.

  Voor een eigenschap http_proxy_port met gebruik van het Apache JServ Protocol (AJP) moet u bijvoorbeeld de waarde op 8009 instellen.

 9. Schakel het selectievakje Beveiligd in voor wachtwoorden die u definieert of om de waarden van andere eigenschappen te verbergen.

  Als een eigenschap wordt gewijzigd van Beveiligd in Niet-beveiligd, wordt in Application Services de waarde van de eigenschap opnieuw ingesteld, met het oog op beveiliging. U moet een nieuwe wachtwoordwaarde voor de eigenschap instellen.

  De eigenschap db_password in de voorbeeld-MySQL-service is bijvoorbeeld beveiligd.

 10. Schakel het selectievakje Overschrijfbaar in blueprint in om gebruikers zoals een toepassingsarchitect de mogelijkheid te geven de waarde voor de eigenschap in een toepassingsblueprint te overschrijven.

  Bij het type eigenschap Berekend is het selectievakje Overschrijfbaar in blueprint niet van toepassing.

  Indien een eigenschap niet overschrijfbaar in de blueprint is, kunt u het type voor Automatisch binden niet op Gebruiken instellen.

  De catalogusbeheerder voor toepassingen kan bijvoorbeeld de vFabric tc Server-service configureren om een JVM heap-grootte van 512 MB te hebben, maar voor grotere implementaties wil de toepassingsarchitect deze instelling mogelijk wijzigen en instellen op naar 1024 MB.

 11. Klik op Verwijderen om de geselecteerde rij uit de sectie Eigenschappen te verwijderen.
 12. (Optioneel) Klik op Opnieuw instellen om terug te keren naar de originele eigenschapswaarde.
 13. Klik op Uploaden om de eigenschapswaarden naar een gekozen CVS-bestand te importeren.
 14. Sla de eigenschapsdefinities voor uw service op.

Volgende stappen

Maak actiescripts voor de serviceversie. Zie Actiescripts aan de serviceversie toevoegen.