U kunt eigenschapsdefinities maken om aanvullende niveaus van vRealize Automation-aanpassing toe te staan. Wanneer u een eigenschapsdefinitie maakt, kunt u een gegevenstype voor de eigenschap opgeven, bijvoorbeeld Tekenreeks, en een weergavetype, bijvoorbeeld E-mail.

Voordat u begint

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of materiaalbeheerder.

Over deze taak

U voorkomt potentiële conflicten met de geleverde aangepaste eigenschappen van vRealize Automation door een naam te gebruiken met de indeling my_prefix.my_property_name1. Gebruik bijvoorbeeld een herkenbaar standaardvoorvoegsel zoals de bedrijfs- of functienaam, gevolgd door een punt (.) en een korte, beschrijvende naam. Wanneer u eigenschappen maakt die niet aan deze richtlijn voldoen, kunnen er conflicten optreden met de geleverde aangepaste vRealize Automation-eigenschappen. In zo'n geval hebben de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation voorrang op de eigenschappen die u maakt.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
 2. Klik op Nieuw (Toevoegen).
 3. Geef de naam van de nieuwe eigenschapsdefinitie op in het tekstvak Naam.

  Gebruik voor de nieuwe eigenschapsnaam een standaardnaamgevingsconventie zoals my_grouping_prefix.my_property_name.

  De waarde Naam wordt intern opgeslagen als eigenschaps-identifier (ID).

 4. Accepteer de gegenereerde waarde in het tekstvak Label.

  Bij Label wordt automatisch de waarde ingevuld die u hebt ingevoerd in het tekstvak Naam. De ingevoerde waarde voor Label wordt automatisch overgenomen in het tekstvak Naam.

  De waarde Label wordt in de gebruikersinterface weergegeven wanneer er eigenschappen worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer u een eigenschap aan een blueprint toevoegt als naam van de eigenschap.

  De waarde Label kan een uitgebreidere reeks tekens bevatten dan de waarde Naam.

 5. Selecteer in de sectie Zichtbaarheid Alle tenants of Deze tenant om te bepalen voor wie de eigenschap beschikbaar is.

  Als u bent aangemeld met alleen rechten voor tenantbeheerders, hebt u alleen de keuze uit Deze tenant. Als u bent aangemeld met alleen rechten voor materiaalbeheerders, hebt u alleen de keuze uit Alle tenants.

  U kunt de instelling voor Alle tenants of Deze tenant niet meer wijzigen nadat u het item hebt gemaakt.

 6. (Optioneel) : Geef een beschrijving van de eigenschap op in het tekstvak Beschrijving.

  Beschrijf de bedoeling van de definitie voor de eigenschap en alle overige informatie over de eigenschap.

 7. (Optioneel) : Geef een waarde op in het tekstvak Volgorde-index.

  De ingevoerde waarde bepaalt hoe de eigenschapsnaam wordt weergegeven op het aanvraagformulier. De volgende sorteringsregels zijn van toepassing:

  • De volgorde-index geldt alleen voor eigenschappen waarvoor de opties Vragen aan gebruiker of Weergeven in aanvraagformulier zijn ingesteld.

  • Alle eigenschappen met een volgorde-index worden weergegeven vóór de eigenschappen zonder volgorde-index.

  • De eigenschappen met een volgorde-index worden van laag naar hoog gesorteerd op basis van volgorde-indexwaarde. Negatieve waarden zijn toegestaan.

  • Alle eigenschappen worden in alfabetische volgorde gerangschikt, waarbij de eigenschappen met volgorde-index worden weergegeven voor de eigenschappen zonder volgorde-index.

  • Als twee eigenschappen dezelfde waarde voor de volgorde-index hebben, worden ze alfabetisch gerangschikt.

 8. Selecteer een gegevenstype voor de eigenschapsdefinitie in het vervolgkeuzemenu Gegevenstype.
  Tabel 1. Gegevenstypen voor eigenschapsdefinities

  Gegevenstype

  Beschrijving

  Booleaans

  Hier is een Booleaanse waarde toegestaan.

  De aanbevolen weergaveopties zijn Selectievakje en Ja/nee.

  Datum/tijd

  Hier is een waarde met een datum- en tijdnotatie als invoer toegestaan.

  De aanbevolen weergaveoptie is Datum- en tijdkiezer.

  Decimaal

  Hier is een geheel of decimaal getal toegestaan.

  De aanbevolen weergaveopties zijn Vervolgkeuzelijst, Schuifregelaar en Tekstvak.

  Geheel getal

  Hier is een geheel getal toegestaan.

  De aanbevolen weergaveopties zijn Vervolgkeuzelijst, Schuifregelaar en Tekstvak.

  Veilige tekenreeks

  Hier is beveiligde of gecodeerde inhoud zoals een wachtwoord toegestaan.

  De aanbevolen weergaveoptie is Tekstvak.

  Tekenreeks

  Hier is een tekenreekswaarde toegestaan.

  De aanbevolen weergaveopties zijn Vervolgkeuzelijst, E-mail, Hyperlink, Tekstgebied en Tekstvak.

 9. Als de optie Vereist beschikbaar is, selecteert u Ja of Nee in de vervolgkeuzelijst om aan te geven of al dan niet een waarde moet worden ingevoerd voor deze eigenschap.
 10. Als de optie Minimumwaarde beschikbaar is, geeft u een minimumwaarde op.
 11. Selecteer een type besturingselement voor de weergave van deze eigenschap in het vervolgkeuzemenu Advies weergeven. De beschikbare opties worden bepaald aan de hand van uw selectie voor Gegevenstype.
  Tabel 2. Aanbevolen weergaveopties eigenschapsdefinitie

  Aanbevolen weergaveoptie

  Beschrijving

  Selectievakje

  Leidt tot één selectievakje.

  Datum- en tijdkiezer

  Leidt tot een datum- en tijdkiezer die gebruik maakt van de indeling JJJJ-MM-DD of MM/DD/JJJJ en een tijd in de indeling UU:MM als een 24-uursklok of gevolgd door AM of PM.

  Vervolgkeuzelijst

  Leidt tot het besturingselement vervolgkeuzemenu.

  E-mail

  Leidt tot het besturingselement e-mail.

  Hyperlink

  Hiermee wordt een koppeling weergegeven met de weergavenaam voor de eigenschap als de koppelingstekst, en de eigenschapswaarde als de URL.

  Schuifregelaar

  Hiermee wordt een schuifregelaar met een reeks waarden weergegeven.

  Tekstgebied

  Hiermee wordt een tekstgebied weergegeven waarin tekst kan worden weergegeven of ingevoerd.

  Tekstvak

  Hiermee wordt een tekstvak weergegeven waarin een waarde kan worden weergegeven of ingevoerd.

  Ja/Nee

  Hiermee wordt de waarde Ja of Nee opgegeven.

 12. Klik op de optie Vooraf gedefinieerde waarden in het gebied Waarden.

  Klik op Nieuw in het gebied Vooraf gedefinieerde waarden en voeg een eigenschapnaam en waarde toe.

 13. (Optioneel) : Optioneel kunt u het selectievakje Aangepaste waarden inschakelen inschakelen zodat de gebruiker naast de vooraf gedefinieerde waarden ook aangepaste waarden kan specificeren.
 14. Klik op OK.

Resultaten

De eigenschap wordt gemaakt en is beschikbaar op de pagina Eigenschapsdefinities.