Acties zijn wijzigingen die u op ingerichte bronnen kunt uitvoeren. De acties worden gebruikt om de levenscyclus van de bronnen te beheren.

De opties in het menu Actie voor een ingericht item hebben betrekking op acties die u op de blueprint hebt opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste menubewerkingen die zijn gemaakt door de servicearchitecten. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de wijze waarop de rechten van de bron waarop de acties worden uitgevoerd, zijn ingesteld door de bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder.

Tabel 1. Opties van het menu Actie

Actie

Brontype

Beschrijving

Gekoppeld zwevend IP

Machine

Koppel een zwevend IP-adres met een machine.

Deze actie geldt alleen voor OpenStack.

Nieuwe configuratie annuleren

Machine

Annuleer een actie voor een nieuwe configuratie die momenteel wordt uitgevoerd.

Lease wijzigen

Implementatie en machine

Wijzig het aantal dagen.

Als u geen waarde opgeeft, verloopt de lease niet.

Als u de actie lease wijzigen voor de implementatie uitvoert, wordt de leasewijziging doorgevoerd voor alle bronnen die deel uitmaken van de implementatie.

Eigenaar wijzigen

Implementatie

Wijzig de eigenaar van de hele implementatie en alle bijbehorende bronnen.

Bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers kunnen een andere eigenaar aan een implementatie toewijzen.

Verbinding maken met behulp van VMRC

Machine

Gebruik de VMware Remote Console om verbinding te maken met de virtual machine.

Verbinding maken met remote console

Machine

Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van VMware Remote Console.

Verbinding maken via consoleticket

Machine

Gebruik een consoleticket voor een VMware Remote Console-verbinding om verbinding te maken met de virtual machine.

Deze actie geldt alleen voor OpenStack en KVM.

Verbinding maken via ICA

Machine

Maak verbinding met de Citrix-machine via het protocol Independent Computing Architecture.

Verbinding maken via RDP

Machine

Gebruik Microsoft Remote Desktop Protocol om verbinding te maken met de machine.

Verbinding maken via SSH

Machine

Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van SSH.

Als u deze actie wilt gebruiken, moet u de aangepaste eigenschap Machine.SSH via een eigenschapsgroep of zelfstandige, aangepaste eigenschap toevoegen aan het machineonderdeel van de blueprint en op 'waar' instellen.

Verbinding maken via virtueel bureaublad

Machine

Gebruik het virtuele bureaublad van Microsoft om verbinding te maken met de geselecteerde machine.

Momentopname maken

Virtual machine

Maak een momentopname van de virtual machine.

De optie 'momentopname maken' is mogelijk niet beschikbaar doordat het aantal toegestane momentopnamen is beperkt. Als u toestemming hebt voor twee momentopnamen en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat de optie weer beschikbaar is.

Momentopnamen verwijderen

Virtual machine

Verwijder een momentopname van de virtual machine.

Vernietigen

Cloudmachine, implementatie, softwareonderdeel, virtual machine en VMware NSX Edge

Vernietiging van een ingerichte bron.

U kunt een ingerichte bron direct vernietigen. Anders worden machines aan het einde van hun lease- of archiefperiode vernietigt.

Het vernietigen van onderdelen van een implementatie is geen aanbevolen best practice. Het wordt aanbevolen om de implementatie te vernietigen.

De actie Vernietigen is niet beschikbaar voor de volgende implementatiescenario's:

  • implementaties van fysieke machines

  • implementaties met een bestaand NSX-netwerk of bestaande NSX-beveiligingsbron

  • implementaties met een NSX load balancer op aanvraag als bron

Omdat een NSX load balancer een eigenschap is van een NSX Edge op aanvraag, wordt de load balancer als bron samen met de NSX Edge vernietigd en worden de bronnen weer vrijgegeven. Bij de vernietiging van een machinelaag met load balancing, wordt de load balancer verwijderd uit de pool op de bijbehorende NSX Edge.

Als u een XaaS-blueprint hebt opgenomen in een samengestelde blueprint, wordt het XaaS-onderdeel niet verwijderd door de actie voor implementatievernietiging. U moet dan een vernietigingsactie voor XaaS uitvoeren om het XaaS-onderdeel te verwijderen.

Ook een verlopen lease leidt niet tot de vernietiging van XaaS. U moet daarvoor de vernietigingsactie voor XaaS uitvoeren.

Wanneer u een implementatie vernietigt die een Amazon-machineonderdeel bevat, worden alle EBS-volumes die tijdens de levenscyclus aan de machine werden toegevoegd niet vernietigd maar verwijderd. vRealize Automation biedt geen optie voor het vernietigen van de EBS-volumes.

Bestaand netwerk vernietigen

Bestaand netwerk

Vernietig het netwerk.

VMWare NSX load balancer vernietigen

VMWare NSX load balancer

Vernietig de NSX load balancer.

VMWare NSX-netwerk vernietigen

VMWare NSX-netwerk

Vernietig het NSX-netwerk.

VMware NSX-beveiligingsgroep vernietigen

VMware NSX-beveiligingsgroep

Vernietig de VMware NSX-beveiligingsgroep.

VMware NSX-beveiligingstag vernietigen

VMware NSX-beveiligingstag

Vernietig de VMware NSX-beveiligingstag.

Koppeling met zwevende IP ongedaan maken

Machine

Verwijder het zwevende IP van de machine.

Deze acties gelden alleen voor OpenStack.

Nieuwe configuratie uitvoeren

Machine

Voert een mislukte nieuwe configuratie uit of overschrijft een geplande nieuwe configuratie.

Als u een geplande nieuwe configuratie overschrijft, kunt u de actie direct uitvoeren of opnieuw plannen.

Vervallen

Implementatie en machine

Beëindig de implementatie of machinelease.

Als u de actie implementatie verlopen uitvoert, wordt de vervaldatum gewijzigd voor alle bronnen die deel uitmaken van de implementatie.

Certificaat exporteren

Machine

Exporteer het certificaat van een cloudmachine.

Herinnering voor vervaldatum ontvangen

Machine

Downloadt een gebeurtenisbestand van de agenda voor de huidige leasevervaldatum.

VMware Tools installeren

Machine

Installeer VMware Tools op de vSphere virtual machine.

Power Cycle

Machine

Schakel de machine uit en schakel deze vervolgens weer in.

Uitschakelen

Machine

Schakel de machine uit tijdens het afsluiten van het gastbesturingssysteem.

Inschakelen

Machine

Schakel de machine in.

Als de machine onderbroken was, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine onderbroken was.

Opnieuw opstarten

Machine

Start het gastbesturingssysteem van een vSphere virtual machine opnieuw op.

Hiervoor moet VMware Tools zijn geïnstalleerd.

Opnieuw configureren

Machine

Voer de configuratie van de beschikbare machine-instellingen opnieuw uit.

Een bedrijfsgroepbeheerder, gebruiker voor ondersteuning of machine-eigenaar kan de volgende taken uitvoeren op een vSphere-machine:

  • Beschrijving wijzigen

  • Instellingen voor CPU, geheugen, netwerk en schijven wijzigen

  • Eigenschappen toevoegen, bewerken en verwijderen

  • Afsluiten opnieuw configureren

Bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers kunnen ook een andere eigenaar aan een machine toewijzen.

De actie Opnieuw configureren geeft u geen toestemming om een opslagreserveringsbeleid te wijzigen indien hiermee het opslagprofiel van een schijf zou worden gewijzigd.

VDI registreren

Virtual machine

Registreer de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items.

Opnieuw uitrollen

Machine

Vernietig een machine en rol deze vervolgens opnieuw uit.

Vernietigt de machine en start daarna een inrichtingswerkstroom om een nieuwe machine met dezelfde naam te maken.

Bij de aanvraag voor het opnieuw inrichten van een machine kan een bekend probleem optreden. vRealize Automation geeft dan in de catalogus de status Voltooid voor de hernieuwde inrichting, terwijl de werkelijke status In behandeling is. Als u de hernieuwde inrichting van een machine hebt aangevraagd, hebt u de volgende mogelijkheden om de status van de opnieuw ingerichte machine te controleren:

  • Infrastructuur > Beheerde machines

  • Items > Itemdetails

  • Beheer > Gebeurtenissen > Gebeurtenislogboeken

Momentopname terugzetten

Virtual machine

De vorige momentopname van de machine terugzetten.

U kunt deze actie alleen uitvoeren als er een momentopname bestaat.

Afsluiten

Machine

Sluit het gastbesturingssysteem af en schakel de machine uit.

U kunt deze actie alleen uitvoeren als VMware Tools is geïnstalleerd.

Onderbreken

Machine

Onderbreek de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en zodat deze geen systeembronnen verbruikt behalve de opslag die deze momenteel gebruikt.

Registratie ongedaan maken

Machine

Verwijder de machine uit de inventaris.

Niet-geregistreerde machines worden niet vernietigd, maar kunnen ook niet meer worden gebruikt.

Registratie VDI ongedaan maken

Virtual machine

Maak de registratie van de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items ongedaan.