Software ondersteunt de eigenschappen string, array, inhoud, booleaans, geheel getal en dubbel.

Opmerking:

De namen van eigenschappen zijn hoofdlettergevoelig en kunnen alleen letters, cijfers, streepjes (-) en lage streepjes (_) bevatten.

Eigenschapsopties

U kunt de waarde van elke stringeigenschap berekenen door het selectievakje 'berekend' in te schakelen en u kunt elke eigenschap gecodeerd, overschrijfbaar of vereist maken door de overeenkomstige selectievakjes te selecteren wanneer u Software-eigenschappen configureert. Combineer deze opties met uw waarden om verschillende doelen te bereiken. Als u er bijvoorbeeld voor wilt zorgen dat blueprintarchitecten een waarde voor een wachtwoord moeten opgeven en die waarde moeten coderen, laat u het tekstvak voor de waarde leeg en selecteert u Overschrijfbaar, Vereist en Gecodeerd.

Optie

Beschrijving

Gecodeerd

Geeft aan dat de eigenschap gecodeerd is en dat de waarde in vRealize Automation gemaskeerd wordt weergeven met sterretjes. Als u de eigenschap terugzet op ongecodeerd, wordt de eigenschapswaarde opnieuw ingesteld door vRealize Automation. U moet om veiligheidsredenen een nieuwe waarde voor de eigenschap instellen.

Overschrijfbaar

U kunt architecten bij het samenstellen van een toepassingsbluepint toestaan de waarde van deze eigenschap te overschrijven. De waarde die u invoert, wordt als standaardwaarde weergegeven.

Vereist

U kunt vereisen dat architecten een waarde voor deze eigenschap opgeven of anders uw standaardwaarde moeten accepteren.

Berekend

De waarden voor berekende eigenschappen worden toegewezen door de levenscyclusscripts INSTALLEREN, CONFIGUREREN of STARTEN. De toegewezen waarde wordt doorgegeven naar de daaropvolgende beschikbare levenscyclusfasen en naar onderdelen die gebonden zijn aan deze eigenschappen in een blueprint. Als u Berekend selecteert voor een eigenschap die geen stringeigenschap is, wordt het eigenschapstype gewijzigd in string.

Als u de berekende eigenschapsoptie selecteert, laat u de waarde voor uw aangepaste eigenschap leeg. Ontwerp uw scripts voor de berekende waarden.

Tabel 1. Scriptvoorbeelden voor de berekende eigenschapswaarde

Voorbeeldstringeigenschap

Scriptsyntaxis

Voorbeeldgebruik

my_unique_id = ""

Bash - $my_unique_id

export my_unique_id="0123456789"

Windows CMD - %my_unique_id%

set my_unique_id=0123456789

Windows PowerShell - $my_unique_id

$my_unique_id = "0123456789"

Stringeigenschap

De waarde van een stringeigenschap kan een string of de waarde gebonden aan een andere stringeigenschap zijn. Een stringwaarde kan alleen ASCII-tekens bevatten. Voor een gebonden eigenschap gebruikt u het tabblad Eigenschappen in het blueprintcanvas om de juiste eigenschap voor het binden te selecteren. De eigenschapswaarde wordt vervolgens aan de actiescripts doorgegeven als onbewerkte stringdata.

Voorbeeldstringeigenschap

Scriptsyntaxis

Voorbeeldgebruik

admin_email = "admin@email987.com"

Bash - $admin_email

echo $admin_email

Windows CMD - %admin_email%

echo %admin_email%

Windows PowerShell - $admin_email

write-output  $admin_email

Arrayeigenschap

De waarde van een arrayeigenschap kan een array met strings zijn, gedefinieerd als [“waarde1”, “waarde2”, “waarde3”…] of de waarde gebonden aan een andere arrayeigenschap. Wanneer u de waarden voor een arrayeigenschap definieert, moet u de array met strings tussen vierkante haakjes plaatsen. Voor een array van strings kan de waarde in de arrayelementen alleen ASCII-tekens bevatten. Om een backslash correct te coderen in een waarde van een arrayeigenschap, moet u een extra backslash toevoegen, bijvoorbeeld ["c:\\test1\\test2"]. Voor een gebonden eigenschap gebruikt u het tabblad Eigenschappen in het blueprintcanvas om de juiste eigenschap voor het binden te selecteren.

Overweeg bijvoorbeeld om een virtual machine als load balancer te gebruiken om de belasting voor een cluster met virtual machines voor toepassingsservers te verdelen. In een dergelijk geval wordt een arrayeigenschap voor de load balancer-service gedefinieerd en ingesteld op de array IP-adressen van de virtual machines van de toepassingsserver.

Deze configuratiescripts van de load balancer-service gebruiken de arrayeigenschap om de juiste belastingsverdeling in te stellen op de besturingssystemen Red Hat, Windows en Ubuntu.

Voorbeeld van de arrayeigenschap

Scriptsyntaxis

Voorbeeldgebruik

operating_systems = ["Red Hat","Windows","Ubuntu"]

Bash - ${operating_systems[@]}

voor de gehele array van strings

${operating_systems[N]}

voor het individuele arrayelement

for (( i = 0 ; i < ${#operating_systems[@]}; i++ )); do
   echo ${operating_systems[$i]}
done

Windows CMD - %operating_systems_N%

waarbij N de positie van het element in de array vertegenwoordigt

for /F "delims== tokens=2" %%A in ('set operating_systems_') do (
    echo %%A
)

Windows PowerShell - $operating_systems

voor de gehele array van strings

$operating_systems[N]

voor het individuele arrayelement

foreach ($os in $operating_systems){
   write-output  $os
}

Inhoudseigenschap

De waarde van de inhoudseigenschap is een URL naar een bestand voor het downloaden van inhoud. De Software-agent downloadt de inhoud van de URL naar de virtual machine en geeft de locatie van het lokale bestand in de virtual machine aan het script door.

Inhoudseigenschappen moeten als een geldige URL met het HTTP- of HTTPS-protocol worden gedefinieerd. Het Software-onderdeel van de JBOSS-toepassingsserver in de Dukes Bank-voorbeeldtoepassing geeft bijvoorbeeld een inhoudseigenschap cheetah_tgz_url op. De artefacten worden gehost in de Software-toepassing en de URL verwijst naar die locatie in de toepassing. De Software-agent downloadt de artefacten vanaf de opgegeven locatie naar de geïmplementeerde virtual machine.

Voorbeeldstringeigenschap

Scriptsyntaxis

Voorbeeldgebruik

cheetah_tgz_url = "http://app_content_server_ip:port/artifacts/software/jboss/cheetah-2.4.4.tar.gz"

Bash - $cheetah_tgz_url

tar -zxvf $cheetah_tgz_url

Windows CMD - %cheetah_tgz_url%

start /wait c:\unzip.exe
%cheetah_tgz_url%

Windows PowerShell - $cheetah_tgz_url

 & c:\unzip.exe
$cheetah_tgz_url

Eigenschap booleaans

Het booleaanse eigenschapstype biedt de mogelijkheden True en False in het vervolgkeuzemenu Waarde.

Eigenschap geheel getal

Voor het eigenschapstype geheel getal kunnen de waarden nul, een positief geheel getal of een negatief geheel getal worden gebruikt.