U kunt eigenschapsdefinities maken om aanvullende niveaus van vRealize Automation-aanpassing toe te staan. Wanneer u een eigenschapsdefinitie maakt, kunt u een gegevenstype voor de eigenschap opgeven, bijvoorbeeld een tekenreeks of een Booleaans type.

Over deze taak

U voorkomt potentiële conflicten met de geleverde aangepaste eigenschappen van vRealize Automation door een naam te gebruiken met de indeling my_prefix.my_property_name1. Gebruik bijvoorbeeld een herkenbaar standaardvoorvoegsel zoals de bedrijfs- of functienaam, gevolgd door een punt (.) en een korte, beschrijvende naam. Wanneer u eigenschappen maakt die niet aan deze richtlijn voldoen, kunnen er conflicten optreden met de geleverde aangepaste vRealize Automation-eigenschappen. In zo'n geval hebben de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation voorrang op de eigenschappen die u maakt.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
 2. Klik op Nieuw (Toevoegen).
 3. Geef de naam van de nieuwe eigenschapsdefinitie op in het tekstvak Naam.

  Gebruik voor de nieuwe eigenschapsnaam een standaardnaamgevingsconventie zoals my_grouping_prefix.my_property_name.

  De waarde Naam wordt intern opgeslagen als eigenschaps-identifier (ID).

 4. Accepteer de gegenereerde waarde in het tekstvak Label.

  Bij Label wordt automatisch de waarde ingevuld die u hebt ingevoerd in het tekstvak Naam. De ingevoerde waarde voor Label wordt automatisch overgenomen in het tekstvak Naam.

  De waarde Label wordt in de gebruikersinterface weergegeven wanneer er eigenschappen worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer u een eigenschap aan een blueprint toevoegt als naam van de eigenschap.

  De waarde Label kan een uitgebreidere reeks tekens bevatten dan de waarde Naam.

 5. Selecteer in de sectie Zichtbaarheid Alle tenants of Deze tenant om te bepalen voor wie de eigenschap beschikbaar is.

  Als u bent aangemeld met alleen rechten voor tenantbeheerders, hebt u alleen de keuze uit Deze tenant. Als u bent aangemeld met alleen rechten voor materiaalbeheerders, hebt u alleen de keuze uit Alle tenants.

  U kunt de instelling voor Alle tenants of Deze tenant niet meer wijzigen nadat u het item hebt gemaakt.

 6. (Optioneel) Geef een beschrijving van de eigenschap op in het tekstvak Beschrijving.

  Beschrijf de bedoeling van de definitie voor de eigenschap en alle overige informatie over de eigenschap.

 7. (Optioneel) Voer de waarde in het tekstvak Weergavevolgorde in.

  De ingevoerde waarde bepaalt hoe de eigenschapsnaam wordt weergegeven op het aanvraagformulier. De volgende sorteringsregels zijn van toepassing:

  • De weergavevolgorde is alleen van toepassing op eigenschappen die zijn geconfigureerd met Vragen aan gebruiker of Weergeven in aanvraagformulier.

  • Alle eigenschappen met een weergavevolgorde verschijnen voor eigenschappen zonder volgorde.

  • Eigenschappen met een weergavevolgorde worden gesorteerd van laag naar hoog. Negatieve waarden zijn toegestaan.

  • Alle eigenschappen worden alfabetisch gesorteerd, waarbij alle eigenschappen met sorteervolgorde worden getoond voor eigenschappen zonder sorteervolgorde.

  • Als twee eigenschappen dezelfde weergavevolgordewaarde hebben, dan worden ze alfabetisch gesorteerd.

 8. Selecteer een gegevenstype voor de eigenschapsdefinitie in het vervolgkeuzemenu Gegevenstype.
  Tabel 1. Gegevenstypen voor eigenschapsdefinities

  Gegevenstype

  Beschrijving

  Booleaans

  Hier is een Booleaanse waarde toegestaan.

  De opties voor Weergeven als zijn Vervolgkeuzelijst en Ja/Nee

  Datum/tijd

  Hier is een waarde met een datum- en tijdnotatie als invoer toegestaan.

  De optie voor Weergeven als is Date Time Picker

  Decimaal

  Hier is een geheel of decimaal getal toegestaan.

  De opties voor Weergeven als zijn Vervolgkeuzelijst, Schuifregelaar en Tekstvak.

  Geheel getal

  Hier is een geheel getal toegestaan.

  De opties voor Weergeven als zijn Vervolgkeuzelijst, Schuifregelaar en Tekstvak.

  Veilige tekenreeks

  Hier is beveiligde of gecodeerde inhoud zoals een wachtwoord toegestaan.

  De optie voor Weergeven als is Tekstvak

  Tekenreeks

  Hier is een tekenreekswaarde toegestaan.

  De aanbevolen weergaveopties zijn Vervolgkeuzelijst, e-mail, Hyperlink, Tekstgebied en Tekstvak.

 9. Als de optie Vereist beschikbaar is, selecteert u Ja of Nee in de vervolgkeuzelijst om aan te geven of al dan niet een waarde moet worden ingevoerd voor deze eigenschap.
 10. Als de optie Minimumwaarde beschikbaar is, geeft u een minimumwaarde op.
 11. Selecteer de manier waarop deze eigenschap getoond moet worden in het vervolgkeuzemenu Weergeven als. De beschikbare opties worden bepaald aan de hand van uw selectie voor Gegevenstype.
  Tabel 2. Eigenschapsdefinitie-opties voor Weergeven als

  Optie voor Weergeven als

  Beschrijving

  Selectievakje

  Leidt tot één selectievakje.

  Datum- en tijdkiezer

  Leidt tot een datum- en tijdkiezer die gebruik maakt van de indeling JJJJ-MM-DD of MM/DD/JJJJ en een tijd in de indeling UU:MM als een 24-uursklok of gevolgd door AM of PM.

  Vervolgkeuzelijst

  Leidt tot het besturingselement vervolgkeuzemenu.

  E-mail

  Leidt tot het besturingselement e-mail.

  Hyperlink

  Hiermee wordt een koppeling weergegeven met de weergavenaam voor de eigenschap als de koppelingstekst, en de eigenschapswaarde als de URL.

  Schuifregelaar

  Hiermee wordt een schuifregelaar met een reeks waarden weergegeven.

  Tekstgebied

  Hiermee wordt een tekstgebied weergegeven waarin tekst kan worden weergegeven of ingevoerd.

  Tekstvak

  Hiermee wordt een tekstvak weergegeven waarin een waarde kan worden weergegeven of ingevoerd.

  Ja/Nee

  Hiermee wordt de waarde Ja of Nee opgegeven.

 12. Klik op de optie Statische lijst in het gebied Waarden.

  Klik op Nieuw in het gebied Statische lijst en voeg een eigenschapsnaam en waarde toe.

 13. (Optioneel) Optioneel kunt u het selectievakje Invoer van aangepaste waarde inschakelen inschakelen zodat de gebruiker naast de vooraf gedefinieerde waarden ook aangepaste waarden kan specificeren.
 14. Klik op OK.

Resultaten

De eigenschap wordt gemaakt en is beschikbaar op de pagina Eigenschapsdefinities.