U moet de functie Directories Management gebruiken voor het configureren van een verbinding met Active Directory. Deze is vereist voor gebruikersverificatie voor alle tenants en voor het selecteren van gebruikers en groepen die moeten worden gesynchroniseerd met de Directories Management-directory.

Over deze taak

Er bestaan twee opties voor het Active Directory-communicatieprotocol: Active Directory via LDAP en Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie). Een Active Directory via LDAP-protocol ondersteunt standaard het opzoeken van de locatie van de DNS-service. Met Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie) configureert u het domein waaraan u wilt deelnemen. Active Directory via LDAP is geschikt voor implementaties met één domein. Gebruik Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie) voor alle implementaties met meerdere domeinen en forests.

Na het selecteren van een communicatieprotocol kunt u de domeinen opgeven die moeten worden gebruikt met de Active Directory-configuratie. Vervolgens kunt u de gebruikers en groepen selecteren die moeten worden gesynchroniseerd met de opgegeven configuratie.

Voorwaarden

 • Connector is geïnstalleerd en de activeringscode is geactiveerd.

 • Selecteer de vereiste standaardkenmerken en voeg aanvullende kenmerken toe op de pagina Gebruikerskenmerken. Zie Kenmerken selecteren om te synchroniseren met de directory.

 • Lijst met de Active Directory-groepen en -gebruikers die u wilt synchroniseren vanuit Active Directory.

 • Voor Active Directory via LDAP is onder andere de basis-DN, de bindings-DN en het wachtwoord van de bindings-DN vereist.

 • Voor geïntegreerde Windows-verificatie in Active Directory is de vereiste informatie onder andere het UPN-adres en -wachtwoord van de gebruiker van de binding voor het domein.

 • Als via SSL toegang wordt verkregen tot Active Directory, is een exemplaar van het SSL-certificaat vereist.

 • Voor een Active Directory-configuratie (met geïntegreerde Windows-verificatie) van meerdere forests voor Active Directory en een lokale domeingroep met meerdere leden van domeinen in verschillende forests, moet u ervoor zorgen dat de gebruiker van de binding wordt toegevoegd aan de groep Administrators van het domein waarin zich de lokale domeingroep bevindt. Als u dit niet doet, zullen deze leden ontbreken in de lokale domeingroep.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Directory's.
 2. Klik op Directory toevoegen.
 3. Geef op de pagina Directory toevoegen het IP-adres op voor de Active Directory-server in het tekstvak Naam van directory.
 4. Selecteer het juiste communicatieprotocol voor Active Directory met de keuzerondjes onder het tekstvak Naam van directory.

  Optie

  Beschrijving

  Windows-verificatie

  Selecteer Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie)

  LDAP

  Selecteer Active Directory via LDAP.

 5. Configureer de connector waarmee gebruikers uit de Active Directory worden gesynchroniseerd met de VMware Directories Management-directory in de sectie Directory synchroniseren en verifiëren.

  Optie

  Beschrijving

  Connector voor synchronisatie

  Selecteer de juiste connector die u voor uw systeem wilt gebruiken. Elke vRealize Automation-toepassing bevat een standaardconnector. Raadpleeg uw systeembeheerder als u hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste connector.

  Verificatie

  Klik op het juiste keuzerondje om aan te geven of de geselecteerde connector ook voor verificatie moet worden gebruikt.

  Zoekkenmerken directory

  Selecteer het juiste accountkenmerk dat de gebruikersnaam bevat.

 6. Voer de juiste informatie in het tekstvak Serverlocatie in als u Active Directory via LDAP hebt gekozen of in de tekstvakken Details voor deelnemen aan domein als u Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie) hebt gekozen.

  Optie

  Beschrijving

  Serverlocatie - Wordt weergegeven als Active Directory via LDAP is geselecteerd

  • Als u DNS-servicelocatie wilt gebruiken om domeinen in Active Directory te vinden, houdt u het selectievakje Deze directory ondersteunt DNS-servicelocatie ingeschakeld.

  • Als de opgegeven Active Directory-instantie het opzoeken van de DNS-servicelocatie niet gebruikt, schakelt u het selectievakje naast Deze directory ondersteunt de DNS-servicelocatie in de velden van Serverlocatie uit en voert u de hostnaam en het poortnummer van de Active Directory-server in de daartoe bestemde tekstvakken in.

  • Als u voor Active Directory toegang via SSL nodig hebt, schakelt u het selectievakje Voor deze directory moeten alle verbindingen SSL gebruiken in onder het kopje Certificaten en geeft u het Active Directory SSL-certificaat op.

  Details voor deelnemen aan domein - Wordt weergegeven als Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie) is geselecteerd

  Voer de vereiste verificatiegegevens in de tekstvakken Domeinnaam, Gebruikersnaam van domeinbeheerder en Wachtwoord van domeinbeheerder in.

 7. Voer in de sectie Gebruikersgegevens binden de juiste verificatiegegevens in om synchronisatie van directory's mogelijk te maken.

  Voor Active Directory via LDAP:

  Optie

  Beschrijving

  Basis-DN

  Voer de DN-naam voor de zoekbasis in. Bijvoorbeeld: cn=users,dc=corp,dc=local.

  Bindings-DN

  Voer de bindings-DN-naam in. Bijvoorbeeld cn=fritz infra,cn=users,dc=corp,dc=local

  Voor Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie):

  Optie

  Beschrijving

  UPN van gebruiker van de binding

  Voer de UPN-naam (User Principal Name) in van de gebruiker die het domein kan verifiëren. Bijvoorbeeld: gebruikersnaam@example.com.

  Wachtwoord van de bindings-DN

  Voer het wachtwoord van de bindingsgebruiker in.

 8. Klik op Verbinding testen om de verbinding met de geconfigureerde directory te testen.

  Deze knop wordt niet weergegeven als u Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie) hebt geselecteerd.

 9. Klik op Opslaan en Volgende.

  De pagina De domeinen selecteren wordt weergegeven, met de lijst met domeinen.

 10. Controleer en update de domeinen die worden vermeld voor de verbinding met Active Directory.
  • Voor Active Directory (met geïntegreerde Windows-verificatie) selecteert u de domeinen die moeten worden gekoppeld aan deze Active Directory-verbinding.

  • Voor Active Directory via LDAP wordt het beschikbare domein met een vinkje weergegeven.

   Opmerking:

   Als u een vertrouwend domein toevoegt nadat de directory is gemaakt, stelt de service niet automatisch het nieuwe vertrouwende domein vast. Als u het vaststellen van het domein voor de service wilt inschakelen, moet Connector het domein verlaten en hieraan opnieuw deelnemen. Wanneer Connector opnieuw deelneemt aan het domein, wordt het vertrouwende domein in de lijst weergegeven.

 11. Klik op Volgende.
 12. Controleer of de kenmerknamen van de Directories Management-directory zijn toegewezen aan de juiste Active Directory-kenmerken.

  Als de kenmerknamen van de directory niet goed worden toegewezen, selecteert u het juiste Active Directory-kenmerk in het vervolgkeuzemenu.

 13. Klik op Volgende.
 14. Klik op Toevoegen om de groepen te selecteren die u vanuit Active Directory met de directory wilt synchroniseren.

  Wanneer u een groep toevoegt vanuit Active Directory, worden de leden van de groep aan de lijst Gebruikers toegevoegd als ze hierin nog niet worden vermeld.

  Opmerking:

  Het systeem van gebruikersverificatie van Directories Management importeert gegevens uit Active Directory bij het toevoegen van groepen en gebruikers. De snelheid van het systeem wordt beperkt door de mogelijkheden van Active Directory. Als gevolg hiervan kunnen importbewerkingen lange tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal groepen en gebruikers dat wordt toegevoegd. Om het risico op vertragingen of problemen te beperken, raden we u aan het aantal groepen en gebruikers te beperken tot de groepen en gebruikers die vereist zijn voor het gebruik van vRealize Automation. Als de prestaties van het systeem afnemen of fouten optreden, sluit u niet-vereiste toepassingen en zorgt u ervoor dat uw systeem voldoende geheugen toewijst aan Active Directory. Als de problemen zich blijven voordoen, kunt u de geheugentoewijzing voor Active Directory naar wens verhogen. Voor systemen met grote aantallen gebruikers en groepen moet u mogelijk de geheugentoewijzing voor Active Directory verhogen tot maximaal 24 GB.

 15. Klik op Volgende.
 16. Klik op Toevoegen om aanvullende gebruikers toe te voegen. Voer ze bijvoorbeeld in als: CN-username,CN=Users,OU-myUnit,DC=myCorp,DC=com.

  Als u gebruikers wilt uitsluiten, klikt u op Toevoegen om een filter te maken waarmee bepaalde typen gebruikers worden uitgesloten. U selecteert het gebruikerskenmerk waarop moet worden gefilterd, de queryregel en de waarde.

 17. Klik op Volgende.
 18. Controleer de pagina om na te gaan hoeveel gebruikers en groepen worden gesynchroniseerd met de directory.

  Als u wijzigingen wilt aanbrengen in gebruikers en groepen, klikt u op een van de koppelingen Bewerken.

 19. Klik op Naar Workspace pushen om het synchroniseren met de directory te starten.

Resultaten

De verbinding met Active Directory is voltooid en de geselecteerde gebruikers en groepen worden aan de directory toegevoegd.

Volgende stappen

Als uw vRealize Automation-omgeving is geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid, moet u Beheer van directory's specifiek configureren voor hoge beschikbaarheid. Zie Beheer van directory's configureren voor hoge beschikbaarheid.

 • Stel verificatiemethoden in. Nadat gebruikers en groepen met de directory zijn gesynchroniseerd, kunt u aanvullende verificatiemethoden voor de connector instellen als de connector ook voor verificatie wordt gebruikt. Als de identiteitsprovider voor verificatie een derde is, configureert u de betreffende identiteitsprovider voor de connector.

 • Controleer het standaardtoegangsbeleid. Het standaardtoegangsbeleid is geconfigureerd om alle toepassingen in alle netwerkbereiken toegang te verlenen tot de webbrowser, met een sessietime-out van acht uur. De andere mogelijkheid is het verlenen van toegang tot een clientapp met een sessietime-out van 2160 uur (90 dagen). U kunt het standaardtoegangsbeleid wijzigen en bij het toevoegen van webtoepassingen aan de catalogus, kunt u nieuw toegangsbeleid maken.

 • Pas aangepaste merkvermelding toe op de beheerconsole, de portalpagina's van gebruikers en het aanmeldscherm.