vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor FlexClone-blueprints te leveren.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor FlexClone-blueprints

Aangepaste eigenschap

Beschrijving

VirtualMachine.NetworkN.ProfileName

Geeft de naam op van een netwerkprofiel waarvan u een statisch IP-adres moet toewijzen aan netwerkapparaat N of waarvan u het bereik met statische IP-adressen moet verkrijgen dat kan worden toegewezen aan netwerkapparaat N van een gekloonde machine, waarbij N=0 is voor het eerste apparaat, 1 voor het tweede enzovoort.

Wanneer u de VirtualMachine.NetworkN.ProfileName-eigenschap gebruikt, wordt het netwerkprofiel waarnaar deze eigenschap verwijst, gebruikt om een IP-adres toe te wijzen. De inrichtingsmachine wordt echter verbonden met een netwerk dat tijdens de reservering is geselecteerd met behulp van een "round-robin"-model.

Het wijzigen van deze eigenschapswaarde nadat het netwerk is toegewezen, heeft geen invloed op de verwachte IP-adreswaarden voor de aangewezen machines.

Met WIM-gebaseerde inrichting voor virtual machines, kunt u deze eigenschap gebruiken om een netwerkprofiel en netwerkinterface op te geven of u kunt de sectie Netwerk van de pagina Virtuele reservering gebruiken. U kunt de netwerkinterface ook toewijzen aan een virtueel netwerk met behulp van de aangepaste eigenschap VirtualMachine.NetworkN.Name.

De volgende kenmerken van het netwerkprofiel zijn beschikbaar om statisch IP-toewijzing in te schakelen in een kloonblueprint:

  • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask

  • VirtualMachine.NetworkN.Gateway

  • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns

  • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns

  • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins

  • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins

  • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix

  • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

Linux.ExternalScript.Name

Geeft de naam op van een optioneel aanpassingsscript, bijvoorbeeld config.sh, dat de Linux-gastagent uitvoert nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Deze eigenschap is beschikbaar voor Linux-machines die gekloond zijn vanaf sjablonen waarop de Linux-agent is geïnstalleerd.

Als u een extern script opgeeft, moet u ook de locatie ervan opgeven met behulp van de eigenschappen Linux.ExternalScript.LocationType en Linux.ExternalScript.Path.

Linux.ExternalScript.LocationType

Geeft het locatietype op van het aanpassingsscript dat in de eigenschap Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd. Dit kan local of nfs zijn.

U moet ook de scriptlocatie opgeven met behulp van de eigenschap Linux.ExternalScript.Path. Als het locatietype nfs is, gebruikt u ook de eigenschap Linux.ExternalScript.Server.

Linux.ExternalScript.Server

Geeft de naam op van de NFS-server, bijvoorbeeld lab-ad.lab.local, waarop het externe Linux-aanpassingsscript dat in Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd, zich bevindt.

Linux.ExternalScript.Path

Geeft het lokale pad op naar het Linux-aanpassingsscript of het exportpad naar de Linux-aanpassing op de NFS-server. De waarde moet beginnen met een slash en mag de bestandsnaam niet bevatten, bijvoorbeeld /scripts/linux/config.sh.

Als u de gastagent hebt geïnstalleerd om kloonmachines aan te passen, beschrijft de tabel Aangepaste eigenschappen voor het aanpassen van FlexClone-machines met een gastagent de meest gebruikte eigenschappen voor uw situatie.

Tabel 2. Aangepaste eigenschappen voor het aanpassen van FlexClone-machines met een gastagent

Aangepaste eigenschap

Beschrijving

VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent

Als de gastagent geïnstalleerd is als een service op een sjabloon voor klonen, stelt u dit in op True op de machineblueprint om de gastagentservice in te schakelen op machines die gekloond zijn vanaf die sjabloon. Als de machine wordt gestart, wordt de gastagentservice gestart. Stel dit in op False om de gastagent uit te schakelen. Als dit is ingesteld op False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom de gastagent niet gebruiken voor gastbesturingssysteemtaken, waardoor de functionaliteit ervan wordt beperkt tot VMwareCloneWorkflow. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op iets anders dan False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom werkitems naar de gastagent verzenden.

VirtualMachine.DiskN.Size

Definieert de grootte in GB van schijf N. Als u bijvoorbeeld een grootte van 150 GB wilt opgeven voor schijf G, definieert u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Disk0.Size en voert u een waarde van 150 in. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Standaard heeft een machine één schijf waarnaar wordt verwezen door VirtualMachine.Disk0.Size, waarbij de grootte wordt opgegeven door de opslagwaarde op de blueprint waarvan de machine wordt ingericht. De opslagwaarde op de gebruikersinterface van de blueprint overschrijft de waarde in de eigenschap VirtualMachine.Disk0.Size. De eigenschap VirtualMachine.Disk0.Size is niet beschikbaar als een aangepaste eigenschap omwille van zijn relatie met de opslagoptie op de blueprint. Er kunnen meer schijven worden toegevoegd door VirtualMachine.Disk1.Size, VirtualMachine.Disk2.Size enzovoort op te geven. VirtualMachine.Admin.TotalDiskUsage vertegenwoordigt altijd de totale grootte van de eigenschappen .DiskN.Size plus de VMware.Memory.Reservation-groottetoewijzing.

VirtualMachine.DiskN.Label

Geeft het label op voor schijf N van een machine. De maximumgrootte van het schijflabel is 32 tekens. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft dit het label op van schijf N van een machine in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.DiskN.Letter

Geeft de stationsletter of het koppelpunt van de schijf N van een machine op. De standaardwaarde is C. Als u bijvoorbeeld de letter D wilt opgeven voor Schijf 1, definieert u de aangepaste eigenschap als VirtualMachine.Disk1.Letter en voert u de waarde D in. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft deze waarde de stationsletter of het koppelpunt op waaronder een aanvullende schijf N wordt gekoppeld door de gastagent in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay

Geeft de tijd op die u moet wachten nadat de aanpassing is voltooid en voordat u de aanpassing van het gastbesturingssysteem kunt starten. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00). Als u ervoor kiest om deze aangepaste eigenschap niet op te nemen, kan de inrichting mislukken als de virtual machine opnieuw wordt opgestart voordat de gastagentwerkitems zijn voltooid.

VirtualMachine.Customize.WaitComplete

Stel dit in op True om te verhinderen dat de inrichtingswerkstroom werkitems verzendt naar de gastagent totdat alle aanpassingen zijn voltooid.

VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath

Geeft het volledige pad op naar het installatiescript van een toepassing. Het pad moet een geldig absoluut pad zijn zoals gezien door het gastbesturingssysteem en moet de naam van de scriptbestandsnaam bevatten.

U kunt ook aangepaste eigenschapswaarden als parameters doorgeven naar het script door {CustomPropertyName} in de padtekenreeks toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap hebt met de naam ActivationKey waarvan de waarde 1234 is, dan is het scriptpad D:\InstallApp.bat –key {ActivationKey}. De gastagent voert de opdracht D:\InstallApp.bat –key 1234 uit. Uw scriptbestand kan vervolgens worden geprogrammeerd om deze waarde te accepteren en te gebruiken.