De aangepaste eigenschappen van vRealize Automation voor netwerken geven de configuratie op voor een specifiek netwerkapparaat op een machine.

Netwerktoewijzingen worden uitgevoerd tijdens machinetoewijzing. vRealize Automation haalt netwerkinformatie op van de blueprint. Als u meer dan één netwerk wilt toewijzen, gebruikt u de aangepaste eigenschap van VirtualMachine.NetworkN.Name op uw machineblueprint. Als u geen aangepaste eigenschappen opgeeft, dan wordt er slechts één netwerk toegewezen dat wordt geselecteerd met behulp van een Round Robin-methode in combinatie met de geselecteerde reservering.

Opmerking:

De eigenschappen in de tabel zijn, met uitzondering van de volgende drie eigenschappen, niet van toepassing op Amazon Web Services:

 • agent.download.url

 • software.agent.service.url

 • software.ebs.url

Voor machineonderdelen zonder tabblad Netwerk of Beveiliging kunt u netwerk- en beveiligingseigenschappen, zoals VirtualMachine.Network0.Name, toevoegen aan het tabblad Eigenschappen in het ontwerpcanvas. Netwerk-, beveilgings- en load balancer-eigenschappen voor NSX zijn uitsluitend van toepassing op vSphere-machines.

Opmerking:

Netwerkspecifieke aangepaste eigenschappen die naar netwerken op aanvraag verwijzen, worden niet ondersteund. U kunt bijvoorbeeld geen aangepaste netwerkeigenschappen zoals VirtualMachine.Network0.NetworkProfileName gebruiken voor on-demand NAT- en on-demand geleide netwerkonderdelen.

Standaard heeft een machine één netwerkapparaat geconfigureerd met de eigenschap VirtualMachine.Network0.Name. U kunt aanvullende netwerkapparaten configureren met behulp van de aangepaste eigenschap van VirtualMachine.NetworkN.Name, waarbij N het netwerknummer is.

De nummering van netwerkeigenschappen moet opeenvolgend zijn, te beginnen met 0. Als u bijvoorbeeld alleen aangepaste eigenschappen opgeeft voor VirtualMachine.Network0 en VirtualMachine.Network2, dan worden eigenschappen voor VirtualMachine.Network2 genegeerd omdat het voorgaande netwerk, VirtualMachine.Network1, niet is opgegeven.

Hoewel de algemene ondersteuning van VMware vCloud ® Networking and Security ™ 5.5.x (vCNS) is beëindigd in september 2016, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege VMware NSX ™. Raadpleeg het VMware Knowledge Base-artikel End of Availability and End of General Support for VMware vCloud Networking and Security 5.5.x (2144733) op http://kb.vmware.com/kb/2144733 voor meer informatie.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor netwerkconfiguratie

Aangepaste eigenschap

Beschrijving

agent.download.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en -poort voor uw software-agentbestand op, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar.

U kunt deze eigenschap, samen met software.agent.service.url en software.ebs.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privé-adres en -poort opgeven wanneer u PAT of NAT in combinatie met het doorsturen van poortenport mapping gebruikt.

software.agent.service.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en poort op voor de API van de vRealize Automation-softwareservice, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/software-service/api.

U kunt deze eigenschap, samen met software.ebs.url en agent.download.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privé-adres en -poort opgeven wanneer u PAT of NAT in combinatie met het doorsturen van poortenport mapping gebruikt.

software.ebs.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en poort op voor de gebeurtenisbroker-service van vRealize Automation, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/event-broker-service/api.

U kunt deze eigenschap, samen met software.agent.service.url en agent.download.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privé-adres en -poort opgeven wanneer u PAT of NAT in combinatie met het doorsturen van poortenport mapping gebruikt.

VirtualMachine.NetworkN.Address

Geeft het IP-adres van netwerkapparaat N op van een machine die is ingericht met een statisch IP-adres.

Zie Amazon.elasticIpAddress.ipAddress voor Amazon.

VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType

Geeft aan of het MAC-adres van netwerkapparaat N wordt gegenereerd of door de gebruiker wordt gedefinieerd (statisch). Deze eigenschap is beschikbaar voor klonen.

De standaardwaarde is 'genereren'. Als de waarde statisch is, moet u ook VirtualMachine.NetworkN.MacAddress gebruiken om het MAC-adres op te geven.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.MacAddress

Geeft het MAC-adres van een netwerkapparaat N op. Deze eigenschap is beschikbaar voor klonen.

Als de waarde van VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType wordt gegenereerd, bevat deze eigenschap het gegenereerde adres.

Als de waarde van VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType statisch is, geeft deze eigenschap het MAC-adres op. Voor virtual machines die zijn ingericht op ESX-serverhosts, moet het adres in het bereik liggen dat is opgegeven door VMware. Zie de vSphere-documentatie voor meer informatie.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.Name

Geeft de naam op van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, bijvoorbeeld het netwerkapparaat N, waaraan een machine is toegevoegd. Dit is gelijk aan een netwerkinterfacekaart (NIC).

Standaard wordt een netwerk toegewezen vanaf de netwerkpaden die beschikbaar zijn op de reservering waarop de machine is ingericht. Zie ook VirtualMachine.NetworkN.AddressType.

U kunt controleren of een netwerkapparaat verbonden is met een specifiek netwerk door de waarde van deze eigenschap in te stellen op de naam van een netwerk op een beschikbare reservering. Als u bijvoorbeeld eigenschappen opgeeft voor N= 0 en 1, krijgt u 2 NIC's en hun toegewezen waarde, op voorwaarde dat het netwerk geselecteerd is in de gekoppelde reservering.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

U kunt deze eigenschap ook toevoegen aan een vCloud Air- of vCloud Director-machineonderdeel in een blueprint. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.PortID

Geeft de poort-id op die moet worden gebruikt voor netwerkapparaat N wanneer u een dvPort-groep gebruikt met een met vSphere gedistribueerde switch.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.ProfileName

Geeft de naam op van een netwerkprofiel waarvan u een statisch IP-adres moet toewijzen aan netwerkapparaat N of waarvan u het bereik met statische IP-adressen moet verkrijgen dat kan worden toegewezen aan netwerkapparaat N van een gekloonde machine, waarbij N=0 is voor het eerste apparaat, 1 voor het tweede enzovoort.

Wanneer u de VirtualMachine.NetworkN.ProfileName-eigenschap gebruikt, wordt het netwerkprofiel waarnaar deze eigenschap verwijst, gebruikt om een IP-adres toe te wijzen. De inrichtingsmachine wordt echter verbonden met een netwerk dat tijdens de reservering is geselecteerd met behulp van een "round-robin"-model.

Het wijzigen van deze eigenschapswaarde nadat het netwerk is toegewezen, heeft geen invloed op de verwachte IP-adreswaarden voor de aangewezen machines.

Met WIM-gebaseerde inrichting voor virtual machines, kunt u deze eigenschap gebruiken om een netwerkprofiel en netwerkinterface op te geven of u kunt de sectie Netwerk van de pagina Virtuele reservering gebruiken. U kunt de netwerkinterface ook toewijzen aan een virtueel netwerk met behulp van de aangepaste eigenschap VirtualMachine.NetworkN.Name.

De volgende kenmerken van het netwerkprofiel zijn beschikbaar om statisch IP-toewijzing in te schakelen in een kloonblueprint:

 • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask

 • VirtualMachine.NetworkN.Gateway

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

U kunt deze aangepaste eigenschap niet gebruiken om een NAT op aanvraag of de naam van een geleide netwerkprofiel op aanvraag te definiëren. Omdat namen van netwerkprofielen op aanvraag worden gegenereerd tijdens de allocatietijd (tijdens het inrichten), zijn deze namen onbekend wanneer de blueprint wordt gemaakt of bewerkt. Als u NSX-netwerkgegevens op aanvraag wilt opgeven, gebruikt u het aangewezen netwerkonderdeel in het ontwerpcanvas van de blueprint voor de vSphere-machineonderdelen.

 • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask

 • VirtualMachine.NetworkN.Gateway

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Configureert kenmerken van het netwerkprofiel dat is opgegeven in VirtualMachine.NetworkN.ProfileName.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.name

Geeft de NSX-pools voor taakverdeling op waaraan de virtual machine wordt toegewezen tijdens de inrichting. De virtual machine wordt toegewezen aan alle servicepoorten van alle opgegeven pools. De waarde is de naam van een edge/pool of een lijst met door komma's gescheiden namen van een edge/pool. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Opmerking:

U kunt het IP-adres van een machine toevoegen aan een bestaande load balancer met behulp van de aangepaste eigenschap VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names. vRealize Automation en NSX maken gebruik van het eerste lid van de opgegeven edge load balancer-pool om de nieuwe lidpoort te bepalen en de poortinstellingen te controleren. NSX 6.2 vereist echter niet dat de instelling voor de lidpoort wordt opgegeven. Als u wilt voorkomen dat het inrichten mislukt wanneer u VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names met NSX 6.2 gebruikt om een machine toe te voegen aan een bestaande pool, moet u een poortwaarde opgeven voor het eerste lid van de load balancer-pool in NSX.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van een aangepaste eigenschap maken. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld pools voor taakverdeling weergeven die zijn ingesteld voor algemeen gebruik, en machines met hoge, gemiddelde en lage prestatievereisten:

 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names

 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate

 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.high

 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.low

VCNS.SecurityGroup.Names.name

Geeft de NSX-beveiligingsgroep(en) op waaraan de virtual machine wordt toegewezen tijdens de inrichting. De waarde is de naam van een beveiligingsgroep of een door komma's gescheiden lijst met namen. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van de eigenschap maken, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld beveiligingsgroepen weergeven die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, voor het verkoopteam en voor ondersteuning:

 • VCNS.SecurityGroup.Names

 • VCNS.SecurityGroup.Names.sales

 • VCNS.SecurityGroup.Names.support

VCNS.SecurityTag.Names.name

Geeft de NSX-beveiligingstag(s) op waaraan de virtual machine wordt gekoppeld tijdens de inrichting. De waarde is de naam van een beveiligingstag of een door komma's gescheiden lijst met namen. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van de eigenschap maken, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld beveiligingstags weergeven die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, voor het verkoopteam en voor ondersteuning:

 • VCNS.SecurityTag.Names

 • VCNS.SecurityTag.Names.sales

 • VCNS.SecurityTag.Names.support