Acties zijn wijzigingen die u op ingerichte bronnen kunt uitvoeren. De acties van vRealize Automation worden gebruikt om de levenscyclus van de bronnen te beheren.

De opdrachten in het menu Actie voor een ingerichte bron hebben betrekking op acties die u op de blueprint hebt opgegeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste menubewerkingen die zijn gemaakt door de servicearchitecten. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de wijze waarop de rechten van de bron waarop de acties worden uitgevoerd, zijn ingesteld door de bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder.

U mag door vRealize Automation beheerde NSX-objecten niet beheren buiten vRealize Automation. Als u bijvoorbeeld de lidpoort van een geïmplementeerde NSX-load balancer in NSX wijzigt in plaats van in vRealize Automation, verbreekt de NSX-gegevensverzameling de associatie tussen de geïmplementeerde machine en de gewoonlijk ermee geassocieerde ledengroep van de load balancer. In- en uitschaalbewerkingen leveren ook onverwachte resultaten op als een lidpoort van een geïmplementeerde load balancer buiten vRealize Automation wordt gewijzigd.

Tabel 1. Opdrachten in het menu Actie

Actie

Brontype

Beschrijving

Gekoppeld zwevend IP

Machine (OpenStack)

Koppel een zwevend IP-adres met een OpenStack-machine.

Nieuwe configuratie annuleren

Machine

Annuleer een actie voor een nieuwe configuratie die momenteel wordt uitgevoerd.

Lease wijzigen

Implementatie en machine

Wijzig het resterende aantal dagen van de lease voor een specifieke machine of voor alle bronnen van een implementatie. Als u geen waarde opgeeft, verloopt de lease niet.

Eigenaar wijzigen

Implementatie

Wijzig de eigenaar van de hele implementatie en alle bijbehorende bronnen. Alleen bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers kunnen een andere eigenaar aan een implementatie toewijzen.

De machine moet de status Aan, Uit of Actief hebben wanneer u de eigenaar wijzigt. Anders mislukt deze actie en wordt het volgende bericht weergegeven:

Deze actie is ongeldig voor de machine.

Verbinding maken met behulp van VMRC

Machine

Maak verbinding met de virtual machine met behulp van een VMRC 8.x-toepassing.

Deze actie kan alleen worden gebruikt als de VMRC-toepassing is geïnstalleerd op het lokale systeem van de servicecatalogusgebruiker die de actie uitvoert.

Voor installatie- en gebruiksinstructies raadpleegt u de VMware Remote Console-documentatie. Als u de software wilt downloaden, gaat u naar VMware Remote Console downloaden.

VMRC 8.x vervangt de vorige VMware Remote Console.

Verbinding maken met remote console

Machine

Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van VMware Remote Console.

De console van de virtual machine wordt weergegeven in de browser. VMRC 8.x vervangt de VMware Remote Console.

Verbinding maken via consoleticket

Machine (OpenStack en KVM)

Gebruik een OpenStack- of KVM-consoleticket voor een VMware Remote Console-verbinding om verbinding te maken met de virtual machine.

Verbinding maken via ICA

Machine (Citrix)

Maak verbinding met de Citrix-machine via het protocol Independent Computing Architecture.

Verbinding maken via RDP

Machine

Gebruik Microsoft Remote Desktop Protocol om verbinding te maken met de machine.

Verbinding maken via SSH

Machine

Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van SSH.

De optie Verbinden met SSH werkt alleen als uw browser over een invoegtoepassing beschikt die SSH ondersteunt, zoals de FireSSH SSH-terminalclient voor Mozilla Firefox en Google Chrome. Als de invoegtoepassing aanwezig is en u Verbinding maken via SSH selecteert, wordt een SSH-console weergegeven en wordt u gevraagd uw verificatiegegevens als beheerder in te voeren.

Als u deze actie wilt gebruiken, moet u de aangepaste eigenschap Machine.SSH via een eigenschapsgroep of zelfstandige, aangepaste eigenschap toevoegen aan het machineonderdeel van de blueprint en op 'waar' instellen.

Verbinding maken via virtueel bureaublad

Machine

Gebruik het virtuele bureaublad van Microsoft om verbinding te maken met de geselecteerde machine.

Momentopname maken

Virtual machine

Maak een momentopname van de virtual machine. Als u toestemming hebt voor slechts twee momentopnamen en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat deze opdracht weer beschikbaar is.

Momentopname verwijderen

Virtual machine

Verwijder een momentopname van de virtual machine.

Vernietigen

Cloudmachine, implementatie, virtuele machine en NSX Edge

Onmiddellijke vernietiging van een ingerichte bron. U moet deze actie uitvoeren om XaaS-bronnen te vernietigen, zelfs als ze deel uitmaken van een implementatie die u vernietigt. Andere bronnen worden aan het einde van hun lease- of archiefperiode vernietigd.

Met uitzondering van XaaS is het vernietigen van onderdelen van een implementatie geen aanbevolen werkwijze. Gebruik de inschaalactie om het aantal machines in uw implementatie te verminderen, of de hele implementatie te vernietigen.

De actie Vernietigen is niet beschikbaar voor de volgende implementatiescenario's:

 • implementaties van fysieke machines

 • implementaties met een bestaand NSX-netwerk of bestaande NSX-beveiligingsbron

 • implementaties met een NSX load balancer op aanvraag als bron

Omdat een NSX load balancer een eigenschap is van een NSX Edge op aanvraag, wordt de load balancer als bron samen met de NSX Edge vernietigd en worden de bronnen weer vrijgegeven. Bij de vernietiging van een machinelaag met load balancing, wordt de load balancer verwijderd uit de pool op de bijbehorende NSX Edge.

Beheerders van bedrijfsgroepen kunnen kiezen of zij het vernietigen van een implementatie willen forceren na een mislukte vernietigingsaanvraag. Bij het forceren van een vernietiging krijgt vRealize Automation de opdracht mislukte pogingen om individuele bronnen te vernietigen te negeren tijdens het vernietigen van de implementatie. Zie Vernietiging van een implementatie forceren na een mislukte vernietigingsaanvraag voor meer informatie over het forceren van een vernietiging.

Opmerking:

Opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

Wanneer u een implementatie vernietigt die een Amazon-machineonderdeel bevat, worden alle EBS-volumes die tijdens de levenscyclus aan de machine werden toegevoegd niet vernietigd maar verwijderd. vRealize Automation biedt geen optie voor het vernietigen van de EBS-volumes.

Bestaand netwerk vernietigen

Bestaand netwerk

Vernietig het netwerk.

VMWare NSX load balancer vernietigen

VMWare NSX load balancer

Vernietig de NSX load balancer.

VMWare NSX-netwerk vernietigen

VMWare NSX-netwerk

Vernietig het NSX-netwerk.

VMware NSX-beveiligingsgroep vernietigen

VMware NSX-beveiligingsgroep

Vernietig de VMware NSX-beveiligingsgroep.

VMware NSX-beveiligingstag vernietigen

VMware NSX-beveiligingstag

Vernietig de VMware NSX-beveiligingstag.

Koppeling met zwevende IP ongedaan maken

Machine (Openstack)

Verwijder het zwevende IP van de Openstack-machine.

Nieuwe configuratie uitvoeren

Machine

Overschrijf een geplande nieuwe configuratie, of voer een mislukte nieuwe configuratie opnieuw uit of plan ze opnieuw.

Vervallen

Implementatie en machine

Beëindig de implementatie- of machinelease voor alle bronnen van de implementatie.

Certificaat exporteren

Machine

Exporteer het certificaat van een cloudmachine.

Herinnering voor vervaldatum ontvangen

Machine

Downloadt een gebeurtenisbestand van de agenda voor de huidige leasevervaldatum.

VMware Tools installeren

Machine

Installeer VMware Tools op een vSphere virtual machine.

Power Cycle

Machine

Schakel de machine uit en schakel deze vervolgens weer in.

Uitschakelen

Machine

Schakel de machine uit tijdens het afsluiten van het gastbesturingssysteem.

Inschakelen

Machine

Schakel de machine in. Als de machine onderbroken was, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine onderbroken was.

Reboot

Machine

Start het gastbesturingssysteem van een vSphere virtual machine opnieuw op. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools is geïnstalleerd op de machine.

Opnieuw configureren

Machine

Een bedrijfsgroepbeheerder, ondersteunende gebruiker of machine-eigenaar kan de volgende acties uitvoeren om de geselecteerde vSphere-machine opnieuw te configureren:

 • Beschrijving wijzigen

 • Instellingen voor CPU, geheugen, netwerk en schijven wijzigen

 • Aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen

 • Beveiligingstags en beveiligingsgroepen toevoegen, bewerken of verwijderen

 • Regels voor doorsturen bij NAT-poorten toevoegen, bewerken, opnieuw ordenen of verwijderen

 • Afsluiten opnieuw configureren

 • Machine-eigenaar wijzigen (alleen beschikbaar voor bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers)

U kunt geen opslagreserveringsbeleid wijzigen als hierdoor het opslagprofiel op een schijf zou worden gewijzigd.

Opnieuw configureren

Load balancer

Een eigenaar van een machine, ondersteunende gebruiker, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder met rechten kan de instellingen in een virtuele server wijzigen en virtuele servers in de NSX-load balancer toevoegen of verwijderen:

Zie Het onderdeel load balancer op aanvraag toevoegen voor meer informatie over instellingen voor virtuele servers in de load balancer.

VDI registreren

Virtual machine (XenServer)

Registreer de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items.

Opnieuw inrichten

Machine

Vernietigt de machine en start daarna een inrichtingswerkstroom om een machine met dezelfde naam te maken.

Bij de aanvraag voor het opnieuw inrichten van een machine kan een bekend probleem optreden. vRealize Automation geeft dan in de catalogus de status Voltooid voor de hernieuwde inrichting, terwijl de werkelijke status In behandeling is. Als u de hernieuwde inrichting van een machine hebt aangevraagd, hebt u de volgende mogelijkheden om de status van de opnieuw ingerichte machine te controleren:

 • Infrastructuur > Beheerde machines

 • Items > Itemdetails

 • Beheer > Gebeurtenissen > Gebeurtenislogboeken

Opmerking:

Het is niet mogelijk om een Amazon-machine in te richten.

Zie het VMware Knowledge Base-artikel Reprovisioned machine tasks... (2065873) op http://kb.vmware.com/kb/2065873.

Momentopname terugzetten

Virtual machine

De vorige momentopname van de machine terugzetten. U kunt deze actie alleen gebruiken als u een bestaande momentopname hebt.

Inschalen

Implementatie

Vernietig niet-gebruikte instanties van machines in uw implementatie voor aanpassing aan een kleinere capaciteitsvraag. De machineonderdelen en alle softwareonderdelen die erop zijn geïnstalleerd, worden vernietigd. Afhankelijke softwareonderdelen en netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt voor de nieuwe configuratie van de implementatie. XaaS-onderdelen zijn niet schaalbaar en kunnen niet worden bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen.

U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.

Uitschalen

Implementatie

Richt extra instanties van machines in uw implementatie in om aan een groeiende capaciteitsvraag te voldoen. De machineonderdelen en alle softwareonderdelen die erop zijn geïnstalleerd, worden vernietigd. Afhankelijke softwareonderdelen en netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt voor de nieuwe configuratie van de implementatie. XaaS-onderdelen zijn niet schaalbaar en kunnen niet worden bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen.

U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.

Afsluiten

Machine

Sluit het gastbesturingssysteem af en schakel de machine uit. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools is geïnstalleerd op de machine.

Onderbreken

Machine

Onderbreek de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en deze geen systeembronnen verbruikt behalve de opslag die de machine gebruikt.

Registratie ongedaan maken

Machine

Verwijder de machine uit de inventaris zonder ze te verwijderen. Niet-geregistreerde machines zijn onbruikbaar.

Registratie VDI ongedaan maken

Virtual machine (XenServer)

Maak de registratie van de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items ongedaan.