U kunt in een geïmplementeerde NSX-load balancer een virtuele server toevoegen, bewerken of verwijderen.

De volgende overwegingen gelden voor implementaties die oorspronkelijk zijn uitgevoerd in vRealize Automation 7.2 of lager:

 • Het opnieuw configureren van load balancers is beperkt tot implementaties die één load balancer bevatten.
 • Op de detailpagina Items voor een load balancer in een implementatie worden de virtuele servers weergegeven die door alle load balancers in de implementatie worden gebruikt. Zie het Knowledge Base-artikel 2150276 voor meer informatie.
 • De optie Load balancer opnieuw configureren wordt niet ondersteund voor implementaties die zijn geüpgraded of gemigreerd van vRealize Automation 6.2.x naar deze versie van vRealize Automation.

Voor geüpgradede load balancers en load balancers die in de huidige vRealize Automation-versie zijn geïmplementeerd, mag u geen virtuele server bewerken terwijl u in dezelfde aanvraag een virtuele server toevoegt. Zie het Knowledge Base-artikel 2150240 voor meer informatie.

Opmerking:

De actie Herconfigureren wordt niet ondersteund voor NSX-T-load balancers.

Als u een aanvraag indient om een load balancer opnieuw te configureren terwijl op de implementatie een andere actie wordt uitgevoerd, wanneer bijvoorbeeld een uitschalingsbewerking in uitvoering is, zal het opnieuw configureren mislukken met een ondersteunend bericht. In die situatie kunt u wachten tot de actie is voltooid en daarna uw aanvraag voor opnieuw configureren indienen.

Opmerking:
Als de blueprint die is gekoppeld aan de implementatie, geïmporteerd is uit een YAML-bestand dat een load balancer op aanvraag bevat waarvan het naamveld een andere waarde bevat dan het ID-veld, mislukt de actie Opnieuw configureren. Om de optie voor het opnieuw configureren van de load balancer in te schakelen voor een implementatie die gebaseerd is op een geïmporteerde blueprint, voert u de volgende stappen in de blueprint uit om acties na inrichting voor load balancer-onderdelen in toekomstige implementaties toe te staan.
 1. Selecteer de blueprint in de vRealize Automation-console.
 2. Klik op Bewerken en wijzig de naam van de blueprint. Hiermee stelt u de naam en de ingesloten id in op dezelfde waarde.
 3. Selecteer het load balancer-onderdeel in de blueprint.
 4. Klik op Bewerken en voer de onderdeelnaam opnieuw in. Hiermee stelt u de naam en de ingesloten id in op dezelfde waarde.
 5. Herhaal dit voor alle load balancer-onderdelen in de blueprint.
 6. Sla de blueprint op.

Wanneer u een nieuwe implementatie inricht met gebruikmaking van de bewerkte blueprint, werkt de actie Load balancer herconfigureren. Als u dit probleem wilt vermijden, zorgt u ervoor dat alle YAML-bestanden identieke naam- en id-waarden hebben voor alle load balancer-, netwerk- en beveiligingsonderdelen voordat u deze importeert.

Beheer geen door vRealize Automation beheerde NSX-objecten buiten vRealize Automation. Als u bijvoorbeeld de lidpoort van een geïmplementeerde load balancer in NSX wijzigt in plaats van in vRealize Automation, dan kan de NSX gegevensverzameling worden onderbroken. In- en uitschaalbewerkingen leveren ook onverwachte resultaten op.

Zie Het onderdeel load balancer op aanvraag toevoegen voor meer informatie over de instellingen die beschikbaar zijn wanneer u een virtuele server toevoegt of bewerkt.

Wanneer u in vRealize Automation een load balancer opnieuw configureert, worden bepaalde instellingen die in NSX werden geconfigureerd en die niet als instellingen beschikbaar zijn in vRealize Automation, weer op hun standaardwaarde ingesteld. Nadat u de actie voor het opnieuw configureren van de load balancer in vRealize Automation uitvoert, controleert u in NSX de volgende instellingen en werkt u deze bij indien dat nodig is:

 • Insert-X-Forwarded for HTTP Header
 • HTTP Redirect URL
 • Service Monitor Extension

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een machine-eigenaar, ondersteuningsgebruiker, bedrijfsgroepsgebruiker met een rol voor gedeelde toegang of bedrijfsgroepbeheerder.

 • Controleer of u over het recht beschikt om load balancers in een implementatie opnieuw te configureren. Het vereiste catalogusrecht is Opnieuw configureren (load balancer).

Procedure

 1. Klik op Implementaties.
 2. Zoek de implementatie met de load balancer die u opnieuw moet configureren en klik op de implementatienaam
 3. Klik op de load balancer en klik op het tandwielpictogram acties op het tabblad Componenten.
  Het actiemenu van het component wordt weergegeven.
 4. Selecteer Opnieuw configureren.
 5. Voeg virtuele servers toe, bewerk ze of verwijder ze.

 6. Klik op Indienen.