U kunt blueprints maken voor Microsoft Azure virtual machines die toegang verlenen aan de Azure-bronnen van virtual machines.

Een standaard Azure-machinesjabloon wordt weergegeven in de categorie Machinetypen (Machine Types) op de pagina vRealize Automation-blueprint bewerken. U kunt deze sjabloon voor virtual machines gebruiken als de basis voor een Azure-blueprint zoals beschreven in de volgende procedure. Nadat u een Azure-blueprint hebt gemaakt, kunt u deze publiceren en implementeren zoals ontworpen of kunt u deze samen met aangepaste Azure-bronnen gebruiken of met andere blueprints om een samengestelde blueprint te maken.

Na het maken en publiceren van de blueprint kunnen gebruikers met de juiste bevoegdheden een Azure-instantie aanvragen en inrichten via de vRealize Automation-servicecatalogus.

Azure-blueprints definiëren vereisten voor virtual machines. vRealize Automation gebruikt deze vereisten om de meest geschikte reservering te selecteren voor de implementatie.

Raadpleeg vRealize Automation configureren voor informatie over de tabbladen NSX-instellingen en Eigenschappen in het dialoogvenster Nieuwe blueprint.

Als u twee virtual machines tegelijk wilt maken via één implementatie, moet u twee netwerkinterfacenamen en twee namen voor virtual machines maken.

Opmerking: Voorkom de provisioning van een implementatie aan zowel Azure als vSphere met behulp van hetzelfde voorvoegsel, omdat dit kan resulteren in dubbele namen in Azure en vSphere die kunnen leiden tot problemen voor sommige gebruikers.

Voorwaarden

 • Verkrijg een geldige Azure-abonnements-id en gerelateerde informatiebron,inclusief brongroep, opslagaccount en virtuele netwerkinformatie, die u misschien nodig hebt om een blueprint te maken.
 • Configureer een Azure-endpoint om een verbinding te maken met Azure voor gebruik met uw vRealize Automation-installatie.
 • Configureer de geschikte Azure-reserveringen voor uw bedrijfsgroepen.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Geef een naam voor de blueprint op in het tekstvak Naam.
  De naam die u opgeeft wordt ook ingevuld in het tekstvak Id. Meestal kunt u de tabbladen NSX-instellingen en Eigenschappen negeren.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Machinetypen (Machine Types) in het menu Categorieën (Categories).
 6. Sleep de sjabloon voor de virtual machine Azure-machine naar het ontwerpcanvas.
  Als u een aangepaste Azure-bron hebt gemaakt voor gebruik als basis voor een blueprint, kunt u die bron selecteren uit de toegewezen categorie in de lijst Categorieën.
 7. Voer de vereiste informatie voor de Azure virtual machine in de tekstvelden in op de pagina's met tabbladen die zich onderaan het ontwerpcanvas bevinden die worden weergegeven wanneer u de Azure-machinesjabloon naar het ontwerpcanvas sleept.
  De beschikbare opties voor tekstvakken en andere parameters op al deze tabbladen worden voornamelijk bepaald door het Azure-endpoint dat als basis voor blueprints is geconfigureerd.

  Voor de meeste parameters geldt dat, wanneer u kunt klikken op het tekstveld naast de parameternaam, een nieuw venster wordt geopend op de rechterzijde van de pagina. In dit venster kunt u parameterwaarden invoeren in het tekstveld Waarde (Value) en aangeven of deze al dan niet Vereist (Required) is. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen ook een Minimumwaarde (Minimum Value) en een Maximumwaarde (Maximum Value) kunt invoeren. Klik op Toepassen (Apply) in het rechterdeelvenster om het initiële tekstveld in te vullen.

  Figuur 1. Menu rechterzijde Azure-blueprint
  Menu rechterzijde Azure-blueprint

  De meeste parameters hebben ook een knop Geavanceerde opties. Met deze opties kunt u parameterlengten opgeven en zelfs parameters verbergen voor eindgebruikers.

  Opmerking: U moet de vereiste parameters op elk tabblad invullen om verder te gaan met de configuratie van de blueprint. Als u een veld leeg wilt laten, kunt u teruggaan en de invoer verwijderen voordat u deze opslaat.
  Tabblad Beschrijving Belangrijke parameters
  Algemeen Selecteer basisverbindingsgegevens voor de Azure virtual machine zoals het endpoint dat moet worden gebruikt.

  Id (ID) - Identificeert de Azure virtual machine die u maakt. Als u deze naam wijzigt, wordt ook de image van de Azure virtual machine op het ontwerpcanvas automatisch bijgewerkt.

  Beschrijving (Description) - Identificeert de virtual machine die u maakt en of dit al dan niet vereist is.

  Instanties - Met deze selectie kunt u een schaalbare virtual machine creëren. Gebruik de velden Minimum en Maximum om het aantal Azure-instanties aan te geven die vanaf deze machine kunnen worden gemaakt.

  Wachtwoordverificatie gebruiken (Use password authentication): selecteer Ja om wachtwoordverificatie te gebruiken of Nee om SSH te gebruiken.

  Gebruikersnaam beheerder (Admin username) - Laat dit leeg zodat de gebruiker die de machine inricht de naam kan toewijzen.

  Beheerderswachtwoord (Admin password) - Laat dit veld leeg zodat de persoon die de machine inricht het juiste wachtwoord kan opgeven,

  Versie-informatie Hiermee kunt u de informatie configureren van de virtual machine de wordt gemaakt. Locatie (Location) - Selecteer de geografische locatie waar deze virtual machine wordt geïmplementeerd.

  Machinevoorvoegsel (Machine Prefix) - Selecteer het gewenste keuzerondje om aan te geven of dat u het machinevoorvoegsel wilt gebruiken van de gekoppelde bedrijfsgroep of dat u een aangepast voorvoegsel wilt maken. Als u een aangepast voorvoegsel wilt gebruiken, voert u dit in het tekstveld Aangepast machinevoorvoegsel in.

  Type image van virtual machine (Virtual machine image type) - Kies het gewenste keuzerondje voor een Aangepast (Custom) of Stereotiep (Stock) image van de virtual machine. Een aangepaste virtual machine wordt gemaakt op basis van een klassieke Azure-implementatie en biedt meer configuratiemogelijkheden met betrekking tot cloudservices, accounts voor opslagruimtes en beschikbaarheidssets.

  Image van virtual machine (Virtual Machine Image) - Identificeert de image van de Azure virtual machine waarop de blueprint wordt gebaseerd.
  • Voor een stereotiepe image van een virtual machine, moet de URN van de machine-image de volgende indeling hebben: (publisher):(offer):(sku): (version).
  • Voor een beheerde schijf moet de URN van de machine-image de volgende indeling hebben: (ResourceGroupName):(CustomImageName)
  • Voor een aangepaste image van een virtual machine, moet de URN van de machine-image de volgende indeling hebben:

   https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/image.vhd

  U moet ook het tekstveld Besturingssysteem voor type image invullen (Windows of Linux) voor aangepaste images.

  Admingebruiker (Admin User) - Typ de naam van de aangewezen admingebruiker die is geconfigureerd voor virtual machines die op deze blueprint zijn gebaseerd. Eventueel kan het hier leeg gelaten worden en worden ingevuld op het aanvraagformulier.

  Verificatie (Authentication) - Selecteer het gewenste keuzerondje om aan te geven of voor virtual machines die zijn gebaseerd op deze blueprint, wachtwoord- of SSH-verificatie is vereist.

  Adminwachtwoord (Admin Password) - Het beheerderswachtwoord voor de instantie van de virtual machine.

  Serie (Series) - Definieert de algemene grootte van de instantie van een virtual machine. Raadpleeg de documentatie van Azure bij https://azure.microsoft.com/nl-nl/documentation/articles/virtual-machines-windows-sizes/ voor meer informatie over series.

  Grootte (Size) - Definieert de specifieke grootte van de instantie van een virtual machine binnen een serie. Grootte is gerelateerd aan de geselecteerde serie. Als u een geldige verbinding hebt met een Azure-instantie, dan worden de beschikbare groottes automatisch dynamisch ingevuld op basis van het abonnement en de selecteerde locatie en serie. Raadpleeg de documentatie van Azure voor meer informatie over de grootte.

  Groottedetails van instantie (Instance Size Details) - Optionele informatie over de serie en grootte van de instantie van een virtual machine.

  Machinebronnen Organiseer de bronnen van de virtual machine in buckets. Een brongroep is een organisatiestructuur die bronnen van een virtual machine zoals websites, accounts, databases en netwerken groepeert.

  Een beschikbaarheidsset is een mechanisme voor het beheren van twee of meer virtual machines om redundantie te ondersteunen. Raadpleeg https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-windows-manage-availability/ voor meer informatie over beschikbaarheidssets van Azure.

  Opmerking: Als u een blueprint configureert waarvan het maximumaantal Azure-instanties is ingesteld op een waarde die groter is dan 1, kunt u het beste de bestaande brongroep en beschikbaarheidsset gebruiken in plaats van nieuwe te maken. Het gebruik van nieuwe brongroepen of nieuwe beschikbaarheidssets voor meer dan één instantie in dezelfde implementatie, leidt tot fouten en andere problemen bij koppeling aan load balancers.

  Brongroep maken of opnieuw gebruiken (Create or reuse Resource group) - Selecteer het gewenste keuzerondje om aan te geven of u de bestaande Azure-brongroep wilt gebruiken of een nieuwe wilt maken. U kunt de naam van de bestaande brongroep vinden op de pagina Brongroepen (Resource Groups) in het Azure-portal. Als u ervoor kiest een nieuwe brongroep te maken, wordt een geschikte naam voor de nieuwe groep automatisch weergegeven in het tekstveld Brongroep (Resource Group).

  Beschikbaarheidsset maken of opnieuw gebruiken (Create or reuse Availability set) - Selecteer het gewenste keuzerondje. Als u Nieuw maken (Create New) selecteert, wordt de bijbehorende informatie voor de nieuwe beschikbaarheidsset weergegeven in het tekstveld.
  Opslag Hiermee kunt u een beheerde Azure-schijf of een opslagaccount kiezen voor deze blueprint. Met een beheerde schijf handelt Azure de meeste opslaggerelateerde configuratie- en onderhoudstaken af. Een opslagaccount geeft toegang tot de verschillende opslagtypen van Azure, zoals Azure Blob, Wachtrijtabel en Bestandsopslag. Voor de meeste blueprints kunt u de standaardwaarden accepteren.

  Opslagtype - Kies of u een beheerde schijf of een handmatig beheerde opslagaccount wilt opgeven.

  • Als u Beheerde schijf hebt geselecteerd, kiest u of u een premium-schijf of een standaardschijf wilt gebruiken in het vak VM-schijftype. De andere selectievakken kunt u negeren.
  • Als u Opslagaccount hebt geselecteerd, geeft u de naam van het opslagaccount voor de virtual machine op in het vak OS-schijfopslagaccount. De besturingssysteemschijf voor de Azure virtual machine wordt geïmplementeerd voor deze opslagaccount. U vindt informatie over opslaggroepen in het Azure-portal. U beschikt mogelijk over meer opslagaccounts.
   Opmerking: Opslagaccountnamen met onderstrepingstekens of andere speciale tekens kunnen fouten veroorzaken.

  Opstartdiagnose inschakelen - Schakel dit selectievakje in als u diagnostische gegevens wilt gebruiken voor uw Azure-instantie.

  Aantal opslagschijven - Selecteer het gewenste aantal schijven voor gegevensopslag, zoals gebruikt door uw virtual machine. U kunt maximaal vier schijven opgeven. Deze schijven worden opgeteld bij de schijf voor het besturingssysteem zoals opgegeven in het tekstveld Opslagaccount (Storage Account).

  Opslagschijfnummer (Storage Disk #)
  • Schijfnaam (Disk Name) - Identificerende naam die is toegewezen aan de schijf.
  • Schijftype (Disk Type) - Type opslagapparaat.
  • Schijfgrootte (Disk Size) - Opslaggrootte.
  • Replicatie (Replication) - Redundantiemethode die wordt gebruikt voor back-ups van de schijf.
  • Cache van host (Host Caching) - Geeft aan of lees-/schrijfbewerkingen in cache worden opgeslagen om de prestaties te verbeteren.
  Netwerk Hier kunt u de netwerkinstellingen selecteren voor de blueprint van de virtual machine. Voor de meeste blueprints kunt u de standaardwaarden accepteren, zodat de consument de gewenste netwerkinformatie kan invoeren tijdens de implementatie.
  Opmerking: U kunt slechts één virtual machine per interface maken, maar elke virtual machine kan maximaal vier interfaces hebben.
  Klik op de tabel om rechts een dialoogvenster te openen dat een andere bewerkbare tabel met de volgende velden bevat.
  • Naam van load balancer (Load Balancer Name) - De load balancer die wordt gebruikt bij de Azure-instantie.
  • Aantal netwerkinterfaces (Number of Network Interfaces) - Selecteer het aantal netwerkinterfaces dat wordt gebruikt met de Azure-instantie. Het aantal netwerkinterfaces moet worden ondersteund door de grootte van de virtual machine die is geselecteerd op het tabblad Opslag (Storage).
  • Netwerkinterface (Network interface) - Selecteer de juiste netwerkinterface voor de blueprint van de virtual machine. Als u een bestaand netwerk opgeeft, kunt u alle andere netwerktabbladen negeren. Als u een naam voor de netwerkinterface opgeeft die niet bestaat, wordt een nieuw interface met die naam gemaakt en kunt u de andere netwerktabbladen gebruiken om de interface te configureren.
  • Voorvoegsel NIC-naam (NIC Name Prefix) - Het voorvoegsel voor de netwerkinterfacekaart.
  • Type IP-adres (IP Address Type) - Geef aan of de virtual machine een statisch of dynamisch IP-adres gebruikt.
  • Netwerkconfiguratie (Networking Configuration) - Voer de gewenste netwerkconfiguratie in. Netwerkprofielen worden ondersteund. Er zijn twee opties, Azure-netwerken opgeven (Specify Azure Networks) en Netwerkprofielen gebruiken (Use Network Profile), en de daarop volgende velden wijzigen afhankelijk van de gekozen optie.
   • De volgende opties zijn beschikbaar als u Azure-netwerken opgeven (Specify Azure Networks) selecteert. Als u deze tekstvelden leeg laat, worden de standaard netwerkstructuren gebruikt op basis van de informatie die wordt opgegeven in de betreffende reservering.
    • vNet-naam (vNet Name) - Naam van het virtuele netwerk.
    • subNet-naam (subNet Name) - De domeinnaam van het Azure-subnet.
    Opmerking: U kunt het openbaar IP-adres voor Azure tijdens Day 2 Operations instellen.
   • Als u Netwerkprofiel gebruiken (Use Network Profile) selecteert, wordt de netwerkconfiguratie losgekoppeld van de onderliggende Azure-structuren en wordt deze in plaats daarvan gekoppeld aan het vRealize Automation-netwerkprofiel.
    • Als u het tekstveld Netwerkprofiel (Network Profile) leeg laat, wordt het standaardpaar van Azure-vNet en subnet opgelost op basis van de betreffende reserveringen met het opgegeven netwerkprofiel.
    • Als u een netwerkprofiel invoert, worden het Azure-vNet en het subnet opgelost op basis van de overeenstemmende reservering.
  Properties

  Hiermee kunt u aangepaste eigenschappen toevoegen aan uw blueprint. Aangepaste eigenschappen die hier zijn toegepast, kunnen worden overschreven door de eigenschappen die later in de voorrangsketen worden toegewezen. Voor meer informatie over de voorrangsvolgorde voor aangepaste eigenschappen, gaat u naar Naslaggids voor aangepaste eigenschappen.

  Er zijn twee opties voor het toevoegen van aangepaste eigenschappen, zoals weergegeven door twee tabbladen in het dialoogvenster Eigenschappen.
  • Eigenschapsgroepen: Dit zijn herbruikbare groepen die het proces waarmee aangepaste eigenschappen kunnen worden toegevoegd vereenvoudigen. Er zijn vier opties voor het selecteren van eigenschapsgroepen:
   • Toevoegen - stelt u in staat een beschikbare eigenschapsgroep toe te voegen aan de blueprint.
   • Omhoog/omlaag verplaatsen - Hiermee kunt u de prioriteit van eigenschapsgroepen beheren. De eerste groep heeft de hoogste prioriteit en de aangepaste eigenschappen ervan hebben als eerste voorrang.
   • Eigenschappen weergeven - stelt u in staat de aangepaste eigenschappen te bekijken binnen de geselecteerde groep.
   • Gecombineerde eigenschappen weergeven - Als een aangepaste eigenschap in meer dan één eigenschapsgroep is opgenomen, krijgt de waarde in de eigenschapsgroep met de hoogste prioriteit voorrang. Het weergeven van deze samengevoegde eigenschappen, kan u helpen de juiste prioriteit te bepalen van eigenschapsgroepen.
  • Aangepaste eigenschappen: Gebruik dit tabblad om afzonderlijke aangepaste eigenschappen toevoegen.
   • Nieuw - stelt u in staat een individuele aangepaste eigenschap toevoegen aan de blueprint.
   • Naam - Voer een unieke naam voor de eigenschap in ter identificatie. Zie Naslaggids voor aangepaste eigenschappen voor een lijst met aangepaste eigenschappen en hun definities.

   • Waarde - Voer een waarde voor de aangepaste eigenschap in.
   • Versleuteld - u kunt de eigenschap versleutelen.
   • Overschrijfbaar - u kunt opgeven dat de eigenschapswaarde kan worden overschreven door de volgende of daaropvolgende gebruiker. Dit is normaal gesproken een andere architect, maar als u Weergeven in aanvraag selecteert, kunnen uw zakelijke gebruikers eigenschapswaarden weergeven en bewerken wanneer ze catalogusitems aanvragen.
   • Weergeven in aanvraag - Als u de eigenschapsnaam en -waarde aan eindgebruikers wilt tonen, kunt u ervoor kiezen om de eigenschap op het aanvraagformulier weer te geven bij aanvragen voor het inrichten van machines. U moet ook Overschrijfbaar selecteren als u wilt dat gebruikers een waarde opgeven.
 8. Klik op Beëindigen (Finish) om de blueprintconfiguratie op te slaan en terug te keren naar de hoofdpagina voor blueprints.

Volgende stappen

Als u aangepaste eigenschappen hebt geconfigureerd in uw Azure-reservering om een VPN-tunnel te ondersteunen, kunt u softwareonderdelen aan Azure-blueprints toevoegen.

 1. Selecteer Softwareonderdelen in het menu Categorieën. Softwareonderdelen waarvoor u Azure-blueprints hebt geconfigureerd, worden in het deelvenster eronder weergegeven.
 2. Select Azure virtual machine in de waarden in het vervolgkeuzemenu voor de container.
 3. Selecteer het gewenste softwareonderdeel en sleep het naar de Azure virtual machine op het ontwerpcanvas.
 4. Als er eigenschappen vereist zijn voor het softwareonderdeel, voert u deze in de relevante parametertekstvakken onder het ontwerpcanvas in.
 5. Klik op Opslaan.

Als u de blueprint wilt publiceren, selecteert u deze op de hoofdpagina voor blueprints en klikt u op Publiceren (Publish). Een gepubliceerde blueprint is beschikbaar via de pagina Catalogusitems. Een bedrijfsgroepbeheerder of equivalente persoon kan deze gepubliceerde blueprint gebruiken als de basis van een samengestelde blueprint.