Tenantrollen hebben meestal verantwoordelijkheden die tot een specifieke tenant zijn beperkt en zij hebben geen invloed op andere tenants in het systeem.

Diagram van tenantrollen
Tabel 1. Overzicht tenantrollen
Rol Beschrijving
Tenantbeheerder Doorgaans is dit een beheerder van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmanager of IT-beheerder die verantwoordelijk voor een tenant is. Tenantbeheerders configureren vRealize Automation voor de behoeften van hun organisaties. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van gebruikers en groepen, merkvermelding en meldingen voor tenants, en diverse soorten bedrijfsbeleid zoals goedkeuringen en rechten. Ook volgen zij het gebruik door alle gebruikers binnen de tenant en initiëren zij aanvragen voor de terugwinning van virtual machines.
Materiaalbeheerder Dit is een beheerder die fysieke machines en computerbronnen beheert, die zijn toegewezen aan zijn of haar materiaalgroepen en die de reserveringen en het beleid beheert die betrekking hebben op deze bronnen, binnen de invloed van de tenant. Ook beheren ze eigenschapsgroepen, machinevoorvoegsels en het woordenboek voor eigenschappen die in alle tenants en bedrijfsgroepen worden gebruikt.
Opmerking: Als u de materiaalbeheerderrol toevoegt aan een systeembrede rol zoals IaaS-beheerder of systeembeheerder, kan de materiaalbeheerder reserveringen maken voor elke tenant en niet alleen voor eigen tenants.
Blueprintarchitecten Alomvattende term voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het maken van blueprintonderdelen en het samenstellen van blueprints waardoor catalogusitems voor consumenten worden gedefinieerd die via de servicecatalogus kunnen worden opgevraagd. Deze rollen worden meestal toegewezen aan personen in de IT-afdeling, zoals architecten of analisten.
Catalogusbeheerder Deze beheerder maakt en beheert de catalogusservices en beheert de plaatsing van catalogusitems in services.
Goedkeuringsbeheerder Beheert diverse beleidsregels voor goedkeuringen. Deze beleidsregels kunnen op catalogusaanvragen worden toegepast via rechten die door een tenant- of bedrijfsgroepbeheerder worden beheerd.
Goedkeurder Elke gebruiker van vRealize Automation, bijvoorbeeld een lijnmanager, financieel manager of projectmanager, kan als onderdeel van een goedkeuringsbeleid tot goedkeurder worden benoemd.
Bedrijfsgroepbeheerder Beheert een of meer bedrijfsgroepen. Dit is vaak een lijnmanager of projectmanager. Bedrijfsgroepbeheerders beheren de rechten van hun groepen in de servicecatalogus. Ze kunnen namens gebruikers in hun groepen items aanvragen en beheren.
Ondersteunende gebruiker Een rol in een bedrijfsgroep. Ondersteunende gebruikers kunnen namens andere leden in hun groepen catalogusitems aanvragen en beheren.
Zakelijke gebruiker Elke gebruiker in het systeem kan een consument van IT-services zijn. Gebruikers kunnen catalogusitems uit de servicecatalogus aanvragen en de voor hen ingerichte bronnen beheren.
Health Consumer Elke gebruiker van vRealize Automation, bijvoorbeeld een lijnmanager, financieel manager of projectmanager, kan als Health Consumer met alleen-lezenrechten worden aangewezen voor Health Service-rapporten.