Door de optie Aanpassen op het tabblad Algemeen te selecteren, kunt u informatie opgeven over de poolleden, zoals de poort waarop de leden verkeer ontvangen, het protocoltype dat de load balancer van NSX kan gebruiken om toegang te krijgen tot die poort, het algoritme dat wordt gebruikt voor load balancing en de persistentie-instellingen.

Een pool vertegenwoordigt een cluster met machines waarover de taken worden verdeeld. Een poollid vertegenwoordigt één machine in dat cluster.

De standaardinstellingen voor het lidprotocol en de lidpoort komen overeen met de instellingen voor het protocol en de poort op de pagina Algemeen.

De pool met machines die lid zijn, wordt weergegeven in de waarde voor de optie Lid in de gebruikersinterface van het load balancer-onderdeel in de blueprint. De vermelding bij Lid wordt ingesteld op de pool of het cluster met machines.

Procedure

 1. (Optioneel) De instelling Lidprotocol komt overeen met het protocol dat u hebt opgegeven op het tabblad Algemeen. Deze instelling definieert hoe het poollid netwerkverkeer ontvangt.
 2. (Optioneel) Voer een poortnummer in in het tekstvak Lidpoort om de poort te bepalen waarop het poollid netwerkverkeer ontvangt.

  Als de aanvraag voor het virtuele IP-adres (VIP) van de load balancer binnenkomt op poort 80, moet u de aanvraag mogelijk doorverwijzen naar een andere poort, bijvoorbeeld poort 8080, op de poolleden.

 3. (Optioneel) Selecteer de verdelingsmethode op basis van een algoritme voor deze pool.
  De algoritmeopties en de algoritmeparameters voor de opties die ze vereisen, worden beschreven in de volgende tabel.
  Optie Beschrijving en algoritmeparameters
  ROUND_ROBIN

  Elke server wordt beurtelings gebruikt op basis van het gewicht dat eraan is toegewezen.

  Als de load balancer is gemaakt in vRealize Automation, is het gewicht voor alle leden hetzelfde.

  Dit is het vloeiendste en meest evenredige algoritme wanneer de verwerkingstijd van de server gelijk verdeeld blijft.

  Algoritmeparameters zijn gedeactiveerd voor deze optie.

  IP-HASH

  Selecteert een server op basis van een hash van het oorspronkelijke IP-adres en het totale gewicht van alle actieve servers.

  Algoritmeparameters zijn gedeactiveerd voor deze optie.

  LEASTCONN

  Distribueert clientaanvragen over meerdere servers op basis van het aantal verbindingen dat al aanwezig is op de server.

  Nieuwe verbindingen worden verzonden naar de server die de minste verbindingen heeft.

  Algoritmeparameters zijn gedeactiveerd voor deze optie.

  URI

  Het linkergedeelte van de URI (voor het vraagteken) wordt gehasht en gedeeld door het totale gewicht van de actieve servers.

  Het resultaat bepaalt welke server de aanvraag ontvangt. Dit zorgt ervoor dat een URI altijd wordt doorverwezen naar dezelfde server zolang er geen servers actief of inactief worden.

  De URI-algoritmeparameter heeft twee opties: uriLength=<len> en uriDepth=<dep>. Voer de lengte- en diepteparameters op afzonderlijke regels in in het tekstvak Algoritmeparameters.

  Lengte- en diepteparameters worden gevolgd door een positief geheel getal. Deze opties kunnen taken alleen over servers verdelen op basis van het begin van de URI.

  De lengteparameter geeft aan dat het algoritme alleen rekening moet houden met de gedefinieerde tekens aan het begin van de URI om de hash te berekenen. Het bereik voor de lengteparameter moet 1<=len<256 zijn.

  De diepteparameter geeft de maximumdirectorydiepte aan die moet worden gebruikt om de hash te berekenen. Voor elke slash in de aanvraag wordt één niveau geteld. Het bereik voor de diepteparameter moet 1<=dep<10 zijn.

  Als beide parameters zijn opgegeven, stopt de evaluatie wanneer een van de parameters is bereikt.

  HTTPHEADER

  De naam van de HTTP-header wordt opgezocht in elke HTTP-aanvraag.

  De naam van de header tussen haakjes is niet hoofdlettergevoelig, vergelijkbaar met de ACL-functie 'hdr()'.

  De algoritmeparameter HTTPHEADER heeft één optie headerName=<name>. Zo kunt u bijvoorbeeld host gebruiken als de algoritmeparameter HTTPHEADER.

  Als de header afwezig is of geen waarde bevat, wordt het roundrobinalgoritme toegepast.

  URL

  De URL-parameter die is opgegeven in het argument, wordt opgezocht in de querytekenreeks van elke HTTP GET-aanvraag.

  De algoritmeparameter URL heeft één optie urlParam=<url>.

  Als de parameter wordt gevolgd door een gelijkteken = en een waarde, wordt de waarde gehasht en gedeeld door het totale gewicht van de actieve servers. Het resultaat bepaalt welke server de aanvraag ontvangt. Dit proces wordt gebruikt om gebruikers-id's in aanvragen te volgen en om ervoor te zorgen dat eenzelfde gebruikers-id altijd naar dezelfde server wordt verzonden zolang er geen servers actief of inactief worden.

  Als geen waarde of parameter wordt gevonden, wordt het roundrobinalgoritme toegepast.

 4. (Optioneel) Selecteer de persistentiemethode voor deze pool.

  Persistentie volgt en bewaart sessiegegevens, zoals het specifieke poollid dat een clientaanvraag heeft behandeld. Met persistentie worden clientaanvragen doorverwezen naar hetzelfde poollid voor de levensduur van een sessie of tijdens opeenvolgende sessies.

  Protocol Persistentiemethode ondersteund
  HTTP Geen, Cookie, Bron-IP
  HTTPS Geen, Bron-IP en SSL-sessie-id
  TCP Geen, Bron-IP, MSRDP
  UDP Geen, Bron-IP
  • Selecteer Cookie om een unieke cookie in te voegen om de sessie te identificeren de eerste keer dat een client toegang krijgt tot de site. Bij elke volgende aanvraag wordt de cookie gelezen om ervoor te zorgen dat verbinding wordt gemaakt met de geschikte server.
  • Selecteer Bron-IP om sessies te volgen op basis van het oorspronkelijke IP-adres. Als een client een verbinding aanvraagt voor een virtuele server die affiniteitspersistentie van het bronadres ondersteunt, controleert de load balancer of die client eerder is verbonden. Als dat zo is, wordt de client naar hetzelfde groepslid geleid.
  • Selecteer SSL-sessie-id en selecteer het HTTPS-verkeerspatroon SSL Passthrough.
   • SSL-passthrough - client -> HTTPS -> LB (SSL beëindigen) -> HTTPS -> server
   • Client: HTTP-> LB -> HTTP -> servers
   Opmerking: vRealize Automation ondersteunt momenteel alleen SSL Passthrough. De methode SSL Passthrough wordt altijd gebruikt, ongeacht de optie die u selecteert.
  • Selecteer MSRDP om persistente sessies te handhaven tussen de Windows-clients en -servers waarop de service Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) wordt uitgevoerd. In het aanbevolen scenario voor het inschakelen van MSRDP-persistentie maakt u een load balancer-pool die bestaat uit leden waarop de ondersteunde Windows-server wordt uitgevoerd, waarbij alle leden behoren tot een Windows-cluster en deelnemen aan een Windows-sessiedirectory.
  • Selecteer Geen om op te geven dat sessieacties niet worden opgeslagen voor latere intrekking.
 5. Als u een persistentie-instelling voor cookies gebruikt, voert u de naam van de cookie in.
 6. (Optioneel) Selecteer de modus waarmee de cookie wordt ingevoegd, in het vervolgkeuzemenu Modus.
  Optie Beschrijving
  Invoegen

  NSX Edge verzendt een cookie.

  Als de server een of meer cookies verzendt, ontvangt de client een extra cookie (servercookie(s) + NSX Edge-cookie). Als de server geen cookie verzendt, ontvangt de client geen NSX Edge-cookie.

  Voorvoegsel

  De server verzendt een cookie. Gebruik deze optie als uw client niet meer dan één cookie ondersteunt.

  Als u uw eigen toepassing gebruikt met uw eigen client die slechts één cookie ondersteunt, verzendt de webserver een cookie, maar plaatst de NSX Edge de cookie-informatie (als voorvoegsel) in de servercookiewaarde.

  App-sessie

  De server verzendt geen cookie, maar verzendt de informatie over de gebruikerssessie als URL.

  Bijvoorbeeld: http://mysite.com/admin/UpdateUserServlet;jsessionid=X000X0XXX0XXXX, waarbij jsessionid de informatie over de gebruikerssessie is die wordt gebruikt voor persistentie.

 7. (Optioneel) Voer de vervaltijd voor persistentie in seconden in voor de cookie.

  Bijvoorbeeld: voor L7 load balancing met een TCP-bron-IP, treedt er een time-out op voor de persistentievermelding als geen nieuwe TCP-verbindingen tot stand worden gebracht gedurende de specifieke vervaltijd, zelfs als de bestaande verbindingen nog steeds actief zijn.

 8. (Optioneel) Klik op het tabblad Statuscontrole en ga naar het onderwerp Instellingen voor de statuscontrole van de virtuele server definiëren om door te gaan met het definiëren van de virtuele server in het load balancer-onderdeel van NSX.