vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor gekoppelde kloonblueprints te leveren.

Bepaalde aangepaste eigenschappen van vRealize Automation zijn vereist voor gebruik met gekoppelde kloonblueprints.
Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor gekoppelde kloonblueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving

VirtualMachine.DiskN.Storage

Geeft de datastore op waarop machineschijf N moet worden geplaatst, bijvoorbeeld DATASTORE01. Deze eigenschap wordt ook gebruikt om één enkele datastore toe te voegen aan een gekoppelde kloonblueprint. N is de index (te beginnen vanaf 0) van het volume dat moet worden toegewezen. Voer de naam in van de datastore die aan het volume moet worden toegewezen. Dit is de datastorenaam zoals deze wordt weergegeven in het opslagpad op de pagina Computingbron bewerken. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn.

VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy

Geeft het opslagreserveringsbeleid op dat moet worden gebruikt om opslag te zoeken voor schijf N. Wijst ook het benoemde opslagreserveringsbeleid toe aan een volume. Om deze eigenschap te gebruiken, vervangt u het volumenummer voor N in de eigenschapsnaam en geeft u een opslagreserveringsbeleidsnaam op als de waarde. Deze eigenschap is gelijk aan de opslagreserveringsbeleidsnaam die op de blueprint is opgegeven. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Deze eigenschap is geldig voor alle virtuele en vCloud-reserveringen. Deze eigenschap is niet geldig voor fysieke, Amazon- of OpenStack-reserveringen.

VirtualMachine.DiskN.Label

Geeft het label op voor schijf N van een machine. De maximumgrootte van het schijflabel is 32 tekens. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft dit het label op van schijf N van een machine in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.DiskN.Letter

Geeft de stationsletter of het koppelpunt van de schijf N van een machine op. De standaardwaarde is C. Als u bijvoorbeeld de letter D wilt opgeven voor Schijf 1, definieert u de aangepaste eigenschap als VirtualMachine.Disk1.Letter en voert u de waarde D in. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft deze waarde de stationsletter of het koppelpunt op waaronder een aanvullende schijf N wordt gekoppeld door de gastagent in het gastbesturingssysteem.

MaximumProvisionedMachines

Geeft het maximumaantal gekoppelde klonen op voor één machinemomentopname. De standaardwaarde is onbeperkt.

Linux.ExternalScript.Name

Geeft de naam op van een optioneel aanpassingsscript, bijvoorbeeld config.sh, dat de Linux-gastagent uitvoert nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Deze eigenschap is beschikbaar voor Linux-machines die gekloond zijn vanaf sjablonen waarop de Linux-agent is geïnstalleerd.

Als u een extern script opgeeft, moet u ook de locatie ervan opgeven met behulp van de eigenschappen Linux.ExternalScript.LocationType en Linux.ExternalScript.Path.

Linux.ExternalScript.LocationType

Geeft het locatietype op van het aanpassingsscript dat in de eigenschap Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd. Dit kan local of nfs zijn.

U moet ook de scriptlocatie opgeven met behulp van de eigenschap Linux.ExternalScript.Path. Als het locatietype nfs is, gebruikt u ook de eigenschap Linux.ExternalScript.Server.

Linux.ExternalScript.Server

Geeft de naam op van de NFS-server, bijvoorbeeld lab-ad.lab.local, waarop het externe Linux-aanpassingsscript dat in Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd, zich bevindt.

Linux.ExternalScript.Path

Geeft het lokale pad op naar het Linux-aanpassingsscript of het exportpad naar de Linux-aanpassing op de NFS-server. De waarde moet beginnen met een slash en mag de bestandsnaam niet bevatten, bijvoorbeeld /scripts/linux/config.sh.

Als u de gastagent hebt geïnstalleerd om gekloonde machines aan te passen, gebruikt u bepaalde eigenschappen vaker dan andere.

Tabel 2. Aangepaste eigenschappen voor het aanpassen van gekloonde machines met een gastagent
Aangepaste eigenschap Beschrijving
VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent

Als de gastagent geïnstalleerd is als een service op een sjabloon voor klonen, stelt u dit in op True op de machineblueprint om de gastagentservice in te schakelen op machines die gekloond zijn vanaf die sjabloon. Als de machine wordt gestart, wordt de gastagentservice gestart. Stel dit in op onwaar om de gastagent te deactiveren. Als dit is ingesteld op False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom de gastagent niet gebruiken voor gastbesturingssysteemtaken, waardoor de functionaliteit ervan wordt beperkt tot VMwareCloneWorkflow. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op iets anders dan False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom werkitems naar de gastagent verzenden.

VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay

Geeft de tijd op die u moet wachten nadat de aanpassing is voltooid en voordat u de aanpassing van het gastbesturingssysteem kunt starten. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00). Als u ervoor kiest om deze aangepaste eigenschap niet op te nemen, kan de inrichting mislukken als de virtual machine opnieuw wordt opgestart voordat de gastagentwerkitems zijn voltooid.

VirtualMachine.Customize.WaitComplete

Stel dit in op Waar om te verhinderen dat de inrichtingswerkstroom werkitems verzendt naar de gastagent totdat alle aanpassingen zijn voltooid. Stel dit in op Onwaar om ervoor te zorgen dat werkitems worden gemaakt voordat de aanpassing is voltooid.

VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath

Geeft het volledige pad op naar het installatiescript van een toepassing. Het pad moet een geldig absoluut pad zijn zoals gezien door het gastbesturingssysteem en moet de naam van de scriptbestandsnaam bevatten.

U kunt ook aangepaste eigenschapswaarden als parameters doorgeven naar het script door {CustomPropertyName} in de padtekenreeks toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap hebt met de naam ActivationKey waarvan de waarde 1234 is, dan is het scriptpad D:\InstallApp.bat –key {ActivationKey}. De gastagent voert de opdracht D:\InstallApp.bat –key 1234 uit. Uw scriptbestand kan vervolgens worden geprogrammeerd om deze waarde te accepteren en te gebruiken.