U kunt bepaalde aangepaste eigenschappen toevoegen aan een vCloud Air- of vCloud Director-machineonderdeeldefinitie in een blueprint.

Voor vSphere-machineonderdelen met gekoppelde NSX gebruikt u de netwerk-, beveiligings- en load balancing-instellingen in de gebruikersinterface. Voor machineonderdelen zonder tabblad Netwerk of Beveiliging kunt u netwerk- en beveiligingseigenschappen, zoals VirtualMachine.Network0.Name, toevoegen aan het tabblad Eigenschappen in het ontwerpcanvas. Netwerk-, beveilgings- en load balancer-eigenschappen voor NSX zijn uitsluitend van toepassing op vSphere-machines.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor vCloud Air- en vCloud Director-machineonderdelen in het ontwerpcanvas
Aangepaste eigenschap Beschrijving
Sysprep.Identification.DomainAdmin

Geeft een gebruikersnaam op met toegang op beheerdersniveau tot het doeldomein in Active Directory. Neem de gebruikersnaam niet op in de verificatiegegevens die u verzendt naar vCloud Director of vCloud Air.

Sysprep.Identification.DomainAdminPassword

Geeft het wachtwoord op dat gekoppeld moet worden aan de eigenschap Sysprep.Identification.DomainAdmin.

Sysprep.Identification.JoinDomain

Geeft de naam op van het domein waarvan u lid wilt worden in Active Directory.

VirtualMachine.DiskN.IsFixed

Deactiveer de bewerking van een specifieke schijf bij het opnieuw configureren van een machine. Stel dit in op waar om de optie voor het weergeven van de bewerkingscapaciteit voor een specifiek volume te deactiveren. De waarde True is hoofdlettergevoelig. De waarde N is de op 0 gebaseerde index van de schijf.

U kunt ook de aangepaste eigenschap VirtualMachine.DiskN.IsFixed instellen op True in de tabel VirtualMachineProperties in de database of u kunt de opslagplaats-API gebruiken om een URI-waarde op te geven zoals .../Repository/Data/ManagementModelEntities.svc/VirtualMachines(guid'60D93A8A-F541-4CE0-A6C6-78973AC0F1D2')/VirtualMachineProperties.

VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy

Geeft het opslagreserveringsbeleid op dat moet worden gebruikt om opslag te zoeken voor schijf N. Wijst ook het benoemde opslagreserveringsbeleid toe aan een volume. Om deze eigenschap te gebruiken, vervangt u het volumenummer voor N in de eigenschapsnaam en geeft u een opslagreserveringsbeleidsnaam op als de waarde. Deze eigenschap is gelijk aan de opslagreserveringsbeleidsnaam die op de blueprint is opgegeven. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Deze eigenschap is geldig voor alle virtuele en vCloud-reserveringen. Deze eigenschap is niet geldig voor fysieke, Amazon- of OpenStack-reserveringen.

VirtualMachine.EULA.AcceptAll

Stel dit in op true om te bepalen dat alle gebruiksrechtovereenkomsten voor de VM-sjablonen van de vCloud Air- of vCloud Director-endpoints worden geaccepteerd tijdens de inrichting.

VirtualMachine.NetworkN.Name

Geeft de naam op van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, bijvoorbeeld het netwerkapparaat N, waaraan een machine is toegevoegd. Dit is gelijk aan een netwerkinterfacekaart (NIC).

Standaard wordt een netwerk toegewezen vanaf de netwerkpaden die beschikbaar zijn op de reservering waarop de machine is ingericht. Zie ook VirtualMachine.NetworkN.AddressType.

U kunt controleren of een netwerkapparaat verbonden is met een specifiek netwerk door de waarde van deze eigenschap in te stellen op de naam van een netwerk op een beschikbare reservering. Als u bijvoorbeeld eigenschappen opgeeft voor N= 0 en 1, krijgt u 2 NIC's en hun toegewezen waarde, op voorwaarde dat het netwerk geselecteerd is in de gekoppelde reservering.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

Zie het blogbericht Adding a Network Selection Drop-Down in vRA 7 voor een voorbeeld van hoe u deze aangepaste eigenschap kunt gebruiken om VirtualMachine.Network0.Name dynamisch in te stellen op basis van een selectie van de verbruiker uit de lijst met vooraf gedefinieerde beschikbare netwerken.

Zie Aangepaste eigenschappen voor netwerken en beveiliging voor gerelateerde informatie.

VirtualMachine.NetworkN.AddressType

Geeft op hoe IP-adrestoewijzing aan de netwerkprovider wordt geleverd, waarbij Network N het netwerknummer is, te beginnen met 0. De volgende waarden zijn beschikbaar:
 • DHCP
 • Statisch
 • MANUAL (alleen beschikbaar voor vCloud Air en vCloud Director)

Deze eigenschap is beschikbaar voor de configuratie van vCloud Air-, vCloud Director- en vSphere-machineonderdelen in de blueprint. Zie ook VirtualMachine.NetworkN.Name. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu

Stel dit in op true om op te geven dat de actie voor het herconfigureren van de machine de opgegeven machine opnieuw opstart. Standaard wordt de machine niet opnieuw opgestart bij de actie voor het herconfigureren van de machine.

Door een CPU, geheugen of opslag toe te voegen zonder opnieuw opstarten, zal de actie voor het herconfigureren van de machine mislukken en wordt de machine niet opnieuw opgestart tenzij de instelling Hot Add wordt ingeschakeld in vSphere voor de machine of sjabloon. U kunt VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu=true toevoegen aan een machineonderdeel in een vRealize Automation-blueprint om de instelling Hot Add te deactiveren en de machine te dwingen om opnieuw op te starten ongeacht de vSphere-instelling Hot Add. De aangepaste eigenschap is alleen beschikbaar voor machinetypen waarvan de hardware opnieuw kan worden geconfigureerd. Dit zijn de typen vSphere, vCloud Air en vCloud Director.

VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins

Geeft een drempelwaarde als een geheel getal op voor een computingbron zodat leasesynchronisatie tussen vCloud Director en vRealize Automation alleen optreedt voor met vCloud Director of vCloud Air ingerichte machines die verlopen in vCloud Director of vCloud Air binnen die tijdsperiode. Als een conflict wordt gevonden, wordt de leasewaarde gesynchroniseerd om overeen te komen met de leaselengte die is gedefinieerd in vRealize Automation. De standaardwaarde voor VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins is 720 minuten of 12 uur. Als VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins niet aanwezig is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Met de standaardwaarden voert vRealize Automation de werkstroom voor leasesynchronisatiecontrole bijvoorbeeld om de 45 minuten uit en worden alleen de leases van machines die binnen 12 uur verlopen, aangepast aan de leaselengte die is gedefinieerd in vRealize Automation.

VCloud.Owner.UseEndpointAccount

Stel dit in op true om het endpointaccount toe te wijzen als de vCloud Air- of vCloud Director-machine-eigenaar voor inrichtings- en importbewerkingen. Voor bewerkingen voor de wijziging van eigenaars, wordt de eigenaar niet gewijzigd op het endpoint. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op false, is de vRealize Automation-eigenaar de machine-eigenaar.

VCloud.Template.MakeIdenticalCopy

Stel dit in op true om een identieke kopie van de vCloud Air- of vCloud Director-sjabloon voor machine-inrichting te klonen. De machine wordt ingericht als een identieke kopie van de sjabloon. Instellingen die in de sjabloon zijn opgegeven, inclusief het opslagpad, hebben voorrang op instellingen die in de blueprint zijn opgegeven. De enige wijzigingen van de sjabloon zijn de namen van de gekloonde machines, die zijn gegenereerd vanaf het machinevoorvoegsel dat in de blueprint is opgegeven.

vCloud Air- of vCloud Director-machines die zijn ingericht als identieke kopieën, kunnen netwerken en opslagprofielen gebruiken die niet beschikbaar zijn in de vRealize Automation-reservering. Om onbruikbare reserveringstoewijzingen te vermijden, controleert u of het opslagprofiel of het netwerk dat in de sjabloon is opgegeven, beschikbaar is in de reservering.

VMware.SCSI.Sharing

Geeft de modus voor delen op van de VMware-SCSI-bus van de machine. Mogelijke waarden zijn gebaseerd op de VirtualSCSISharing ENUM-waarde en zijn onder andere noSharing, physicalSharing en virtualSharing.

De eigenschap VMware.SCSI.Sharing is niet beschikbaar voor gebruik in combinatie met de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow. Als u de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow opgeeft wanneer u uw machineonderdeel configureert op het ontwerpcanvas van de blueprint, kunt u de eigenschap VMware.SCSI.Sharing niet gebruiken.

VMware.SCSI.Type
Voor vCloud Air-, vCloud Director- of vSphere-machineonderdelen in blueprints, geeft dit het SCSI-machinetype op met behulp van een van de volgende hoofdlettergevoelige waarden:
 • buslogic

  Gebruik BusLogic-emulatie voor de virtuele schijf.

 • lsilogic

  Gebruik LSILogic-emulatie voor de virtuele schijf (standaardwaarde).

 • lsilogicsas

  Gebruik LSILogic SAS 1068-emulatie voor de virtuele schijf.

 • pvscsi

  Gebruik paravirtualisatie-emulatie voor de virtuele schijf.

 • none

  Gebruik dit als er geen SCSI-controller bestaat voor deze machine.

De eigenschap VMware.SCSI.Type is niet beschikbaar voor gebruik in combinatie met de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow. Als u de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow opgeeft wanneer u uw machineonderdeel configureert op het ontwerpcanvas van de blueprint, kunt u de eigenschap VMware.SCSI.Type niet gebruiken.