De veldeigenschappen bepalen hoe het geselecteerde veld eruitziet en welke standaardwaarden aan de gebruiker worden getoond. En ze bepalen welke regels u wilt toepassen op het veld om ervoor te zorgen dat de gebruiker een geldige vermelding in het catalogusaanvraagformulier in vRealize Automation opgeeft.

U configureert elk veld afzonderlijk. Selecteer het veld en bewerk de eigenschappen van het veld.

Veldweergave

U kunt de weergave-eigenschappen gebruiken om te bepalen of het veld wordt weergegeven op het formulier en welk label en aangepaste help u wilt bieden aan uw gebruikers van de Servicecatalogus.

Sommige blueprints kunnen velden met een vaste waarde bevatten. Als u dit type velden toevoegt aan een aangepast formulier, zijn alleen de weergaveopties beschikbaar en is het veld altijd alleen-lezen.

Tabel 1. Opties op het tabblad Weergave
Optie Beschrijving
Label en type Geef een label op en selecteer een weergavetype.

De beschikbare weergavetypen zijn afhankelijk van het veld. Sommige velden ondersteunen meerdere teksttypen, sommige velden ondersteunen enkele typen en andere velden ondersteunen slechts één type. Mogelijke waarden voor alle typen:

 • Keuzelijst met invoervak
 • Decimaal
 • Vervolgkeuzelijst
 • Dubbele lijst
 • Image
 • Geheel getal
 • Koppeling
 • Multi-keuze
 • Kiezer met meerdere waarden
 • Wachtwoord
 • Groep keuzerondjes
 • Text
 • Tekstgebied
 • Tekstvelden

De veldtypen Multi-keuze en Dubbele lijst bieden dezelfde functionaliteit, waarbij de dubbele lijst een meer intuïtieve optie vormt wanneer de gebruiker meer dan één item in een lijst kan selecteren.

Vervolgkeuzemenu en gegevensrastervelden bevatten een Tijdelijke aanduiding-instelling. De ingevoerde waarde wordt weergegeven als een intern label of als instructies in het vervolgkeuzemenu, of als een algemeen label of instructies in het gegevensraster.

De waardeselectie- en boomstructuurselectievelden bevatten een instelling voor Referentietype. Het referentietype is het vRealize Orchestrator-resourcetype dat wordt gebruikt om de zoekopdracht voor waardeselectie of boomstructuurselectie te beperken tot de vRealize Orchestrator-serverinventaris die het type ondersteunt. U kunt de zoekopdracht dan verder beperken door een actie te selecteren die het referentietype ondersteunt. Zie voor meer informatie over de twee selectievelden De elementen van het waardeselectieveld of boomstructuurselectieveld gebruiken in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren.

Zichtbaarheid Geef een veld weer of verberg het op het aanvraagformulier.
 • Constante. Klik op Ja om het veld op het formulier weer te geven. Selecteer Nee om het veld te verbergen.
 • Voorwaardelijke waarde Zichtbaarheid wordt bepaald door de eerste expressie die is ingesteld op waar. Een veld is bijvoorbeeld zichtbaar indien een selectievakje is ingeschakeld op een formulier.
 • Externe bron Zichtbaarheid wordt bepaald door de resultaten van de geselecteerde vRealize Orchestrator-actie.
Alleen-lezen Voorkomt dat gebruikers de waarden in het veld wijzigen.
 • Constante. Klik op Ja om de waarde weer te geven, maar wijzigingen te voorkomen. Selecteer Nee om wijzigingen toe te staan.
 • Voorwaardelijke waarde Status wordt bepaald door de eerste expressie die is ingesteld op waar. Een veld is bijvoorbeeld alleen-lezen indien de waarde in een opslagveld groter dan 2 GB is.
 • Externe bron Status wordt bepaald door de resultaten van de geselecteerde vRealize Orchestrator-actie.
Rijen per pagina Alleen voor gegevensrasterelementen.

Voer het aantal rijen in.

Aangepaste help Geef informatie over het veld aan uw gebruikers op. Deze informatie wordt weergegeven in wegwijzerhelp voor het veld.

U kunt eenvoudige tekst of HTML, inclusief href-koppelingen gebruiken. Bijvoorbeeld, <a href="https://docs.vmware.com/nl/vRealize-Automation/index.html">vRealize Automation documentation</a>.

Veldwaarden

U gebruikt de waardeneigenschappen om standaardwaarden op te geven.

Tabel 2. Opties op het tabblad Waarden
Optie Beschrijving
Kolommen Alleen voor het gegevensrasterelement.

Geef het label, de ID en het waardetype voor elke kolom in de tabel op.

De standaardwaarde voor het gegevensraster moet de koptekstgegevens bevatten die overeenkomen met de gedefinieerde kolommen. Als u bijvoorbeeld de user_name-ID voor een kolom en de user_role-ID voor een andere hebt, dan is de eerste rij user_name,user_role.

Zie voor configuratievoorbeelden, Het data grid-element gebruiken in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren.

Standaardwaarde Vult het veld vooraf in met een standaardwaarde op basis van de bronwaarde.

Voor veel van de eigenschappen, kunt u verschillende bronwaardeopties selecteren. Niet alle bronopties zijn beschikbaar voor alle veldtypen of eigenschappen. Mogelijke bronwaarden zijn afhankelijk van het veld.

 • Constante. De ingevoerde tekenreeks. De waarde wordt niet gewijzigd. Afhankelijk van de eigenschap, kan de waarde een tekenreeks zijn, een geheel getal, een reguliere expressie of geselecteerd worden op basis van een beperkte lijst, zoals bijvoorbeeld Ja of Nee.

  U kunt bijvoorbeeld 1 als een standaardwaarde met geheel getal opgeven, Nee selecteren voor de alleen-lezen eigenschap of de reguliere expressie opgeven om veldinvoer te valideren.

 • Voorwaardelijke waarde De waarde is gebaseerd op een of meer voorwaarden. De voorwaarden worden verwerkt in de weergegeven volgorde. Als aan meer dan één voorwaarde wordt voldaan, bepaalt de laatste voorwaarde het gedrag van het veld voor die eigenschap. U kunt bijvoorbeeld een voorwaarde die bepaalt of een veld zichtbaar is maken, op basis van de waarde in een ander veld.

  De standaardwaarde van een opslagveld is bijvoorbeeld: 1 GB als het geheugenveld minder dan 512 MB is. De operator contains controleert of het geselecteerde veld de opgegeven waarde bevat. De operator within controleert of de geselecteerde velden de opgegeven tekenreeks hebben. Als de expressie bijvoorbeeld Veld A is binnen ontwikkeling, is de expressie waar als Veld A = dev of lop of ment, terwijl de expressie wordt geëvalueerd als onwaar als Veld A = prod of test.

 • Externe bron De waarde is gebaseerd op de resultaten van een vRealize Orchestrator-actie. Bijvoorbeeld, kostenberekening op basis van een gescripte vRealize Orchestrator-actie.

  Zie vRealize Orchestrator-acties gebruiken in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren voor een voorbeeld.

 • Veld binden De waarde is hetzelfde als het geselecteerde veld waaraan deze is gebonden. De beschikbare velden zijn beperkt tot hetzelfde veldtype.

  U kunt bijvoorbeeld de standaardwaarde voor een veld met selectievakje waarvoor verificatie is vereist binden aan een ander veld met selectievakje. Wanneer een doel-selectievakje is geselecteerd in het aanvraagformulier, wordt het selectievakje op het huidige veld geselecteerd.

 • Berekende waarde Waarde is gebaseerd op de resultaten van de opgegeven waarden en de geselecteerde operator. Tekstvelden gebruiken de aaneenschakelingoperator. Velden met een geheel getal gebruiken de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.

  U kunt bijvoorbeeld een veld configureren voor een geheel getal om megabytes te converteren naar gigabytes met behulp van de bewerking vermenigvuldigen. De standaardwaarde van het geheugen in MB is gebaseerd op het geheugen in GB vermenigvuldigd met 1024.

Waarde-optie Invulling van een vervolgkeuzemenu, meervoudige selectie, keuzerondjes of waardeselectievelden.
 • Constante. De indeling voor de lijst is Waarde|Label, Waarde|Label, Waarde|Label. Bijvoorbeeld, 2|Small,4|Medium,8|Large.
 • Externe bron Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde vRealize Orchestrator-actie.

Stap Voor velden met gehele getallen of decimalen, geeft u de oplopende of aflopende waarden op.

Indien de standaardwaarde bijvoorbeeld 1 is en u de oplopende waarde op 3 instelt, dan zijn de toegestane waarden 4, 7, 10, enzovoort.

Veldbeperkingen

U kunt beperkingseigenschappen gebruiken om ervoor te zorgen dat de aanvrager geldige waarden in het aanvraagformulier opgeeft.

U kunt eventueel ook externe validatie gebruiken als een alternatieve methode voor opgave van geldige waarden. Zie Externe validatie gebruiken in het ontwerpprogramma voor aangepaste formulieren.

Tabel 3. Opties op het tabblad Beperkingen
Optie Beschrijving
Vereist De aanvrager moet een waarde opgeven voor dit veld.
 • Constante. Klik op Ja om te vereisen dat de aanvrager een waarde opgeeft. Selecteer Nee als het veld optioneel is.
 • Voorwaardelijke waarde Of het veld verplicht is wordt bepaald door de eerste expressie die is ingesteld op waar. Dit veld is bijvoorbeeld vereist als het besturingssysteem in een ander veld met Darwin begint.
 • Externe bron Status is gebaseerd op het resultaat van de geselecteerde vRealize Orchestrator-actie.
Reguliere expressie Voer een reguliere expressie in die de waarde valideert en een bericht dat wordt weergegeven wanneer de validatie mislukt.

De reguliere expressies moeten de syntaxis voor JavaScript volgen. Zie voor een overzicht Een reguliere expressie maken. Zie Syntaxis voor meer gedetailleerde richtlijnen.

 • Constante. Voer een reguliere expressie in. Bijvoorbeeld: voor een e-mailadres, kan de reguliere expressie ^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Zaz0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,}$ zijn en het foutbericht van de validatie De e-mailadresindeling is niet geldig. Probeer het opnieuw.
 • Voorwaardelijke waarde De reguliere expressie die wordt gebruikt wordt bepaald door de eerste expressie die is ingesteld op waar.
Minimumwaarde Geef een minimum numerieke waarde op. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld tenminste 8 tekens hebben.

Geef een foutbericht op. Bijvoorbeeld: het wachtwoord moet tenminste 8 tekens bevatten.

 • Constante. Voer het geheel getal in.
 • Voorwaardelijke waarde De minimale waarde wordt bepaald door de eerste expressie die is ingesteld op waar. Een minimum CPU-waarde is bijvoorbeeld 4 als het besturingssysteem niet gelijk is aan Linux.
 • Externe bron Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde vRealize Orchestrator-actie.
Maximumwaarde Maximale numerieke waarde. Een veld is bijvoorbeeld beperkt tot 50 tekens.

Geef een foutbericht op. Bijvoorbeeld: Deze beschrijving mag niet meer dan 50 tekens bevatten.

 • Constante. Voer het geheel getal in.
 • Voorwaardelijke waarde De maximale waarde wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. Een maximale opslagcapaciteitwaarde is bijvoorbeeld 2 GB als de implementatielocatie is gelijk aan AMEA.
 • Externe bron Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde vRealize Orchestrator-actie.
Overeenkomend veld Deze veldwaarde in het veld moet overeenkomen met de waarde van het geselecteerde veld.

Bijvoorbeeld het wachtwoordbevestigingsveld moet overeenkomen met het wachtwoordveld.