U kunt blueprintinstellingen en -opties configureren voor een Containers voor vRealize Automation-containeronderdeel in het ontwerpcanvas van vRealize Automation.

Tabblad Algemeen

Configureer op het ontwerpcanvas algemene instellingen voor het containeronderdeel van de blueprint.

Tabel 1. Instellingen tabblad Algemeen
Instelling Beschrijving

Naam

Voer een naam in voor het containderonderdeel op de blueprint.

Beschrijving

Vat uw containeronderdeel samen ten behoeve van andere architecten.

Image

Voer de volledige naam in van een image in een beheerd register, zoals een particulier register of Docker Hub-register. Bijvoorbeeld registry.hub.docker.com/library/python.

Opdrachten

Voer een opdracht in voor de opgegeven image, zoals python app.py. De opdracht wordt uitgevoerd wanneer het inrichtingsproces voor de container wordt gestart.

Koppelingen

U kunt ook koppelingen gebruiken om containers op een of meerdere hosts met elkaar te verbinden. Geef op met welke service(s), zoals redis of datadog, u deze container wilt koppelen.

Tabblad Netwerk

Configureer op het ontwerpcanvas netwerkinstellingen voor het containeronderdeel van de blueprint.

U kunt een container aan een netwerk koppelen. Het netwerk wordt als een containernetwerkonderdeel weergegeven op het ontwerpcanvas. De informatie over de beschikbare netwerken wordt opgegeven op de netwerkpagina van het containeronderdeelformulier.

Tabel 2. Instellingen tabblad Netwerk
Instelling Beschrijving

Netwerken

Geef de bestaande netwerken op die zijn gedefinieerd voor de geselecteerde image. U kunt ook een nieuw netwerk maken.

Als u een netwerkcontaineronderdeel toevoegt aan het ontwerpformulier, worden de opgegeven netwerken hier als beschikbaar weergegeven.

Poortbindingen

Geef de poortbindingen van het geselecteerde netwerk op. Poortbindingen bestaan uit een protocolhost, hostpoort en containerpoort.

Alle poorten publiceren

Schakel het selectievakje in om de poorten die in de containerimage worden gebruikt, beschikbaar te stellen voor alle gebruikers.

Hostnaam

Geef de hostnaam van de container op. Als u geen naam opgeeft, wordt standaard de naam ingesteld van het containeronderdeel in de blueprint.

Netwerkmodus

Geef de netwerkstack van de container op. Als u geen waarde opgeeft, wordt bridging als netwerkmodus voor de container ingesteld.

Tabblad Opslag

Configureer de opslaginstellingen voor het containeronderdeel in de blueprint op het ontwerpcanvas.

Tabel 3. Instellingen tabblad Opslag
Instellingen Beschrijving

Volumes

Bepaal welke opslagvolumes die worden toegewezen door de host, mogen worden gebruikt door de container.

Volumes van

Bepaal welke opslagvolumes worden overgenomen van een andere container.

Werkdirectory

Geef op vanuit welke directory de opdrachten worden uitgevoerd.

Tabblad Beleid

Configureer beleidsinstellingen zoals implementatiebeleid en affiniteitsbeperkingen voor het containeronderdeel op het ontwerpcanvas.

Tabel 4. Instellingen tabblad Beleid
Instellingen Beschrijving

Implementatiebeleid

Kies een implementatiebeleid om te bepalen welke specifieke hosts bij voorkeur worden gebruikt bij de implementatie van deze container. U kunt implementatiebeleidsregels aan specifieke hosts koppelen en andere beleidsregels en containerdefinities maken om een voorkeur voor bepaalde hosts, beleidsregels en quota in te stellen wanneer u een container implementeert.

U kunt een implementatiebeleid toevoegen met behulp van het tabblad Containers in vRealize Automation.

Clustergrootte

Bepaal hoeveel instanties van deze container als een cluster worden gegenereerd.

Beleid opnieuw starten

Geef een beleid voor opnieuw starten op voor de manier waarop een container opnieuw moet worden opgestart na het afsluiten.

Max opnieuw starten

Als u Indien mislukt hebt geselecteerd als beleid voor opnieuw starten, kunt u het maximum aantal pogingen voor opnieuw starten opgeven.

CPU-delingen

Geef op hoeveel CPU-delingen worden toegewezen voor de ingerichte bron.

Geheugenlimiet

Geef een getal op tussen 0 en het beschikbare geheugen van de plaatsingszone. Dit is het totale beschikbare geheugen voor de bronnen in deze plaatsing. 0 betekent geen limiet.

Geheugen wisselen

Totale geheugenlimiet.

Affiniteitsbeperkingen

Definieert regels voor de inrichting van containers op dezelfde of verschillende hosts.
 • Affiniteitstype

  Bij een anti-affiniteit worden de containers op verschillende hosts geplaatst. Anders worden ze op dezelfde host geplaatst.

 • Service

  De naam van de service in het vervolgkeuzemenu komt overeen met de naam van het containeronderdeel dat u hebt opgegeven in het veld Naam op het tabblad Algemeen.

 • Beperking

  Een harde beperking betekent dat de inrichting mislukt wanneer niet aan de beperking wordt voldaan. Een zachte beperking betekent dat de inrichting doorgaat wanneer niet aan de beperking wordt voldaan.

Tabblad Omgeving

Configureer omgevingsinstellingen zoals eigenschapsbindingen voor het containeronderdeel in de blueprint op het ontwerpcanvas.

Tabel 5. Instellingen tabblad Omgeving
Instelling Beschrijving

Naam

De naam van de variabele.

Binding

Bind de variabele aan een andere eigenschap die deel uitmaakt van de sjabloon. Wanneer u binding selecteert, moet u een waarde invoeren in de syntaxis _resource~TemplateComponent~TemplateComponentProperty.

Waarde

De waarde van de omgevingsvariabele of als u binding hebt geselecteerd, de waarde van de eigenschap die u wilt binden.

Tabblad Eigenschappen

Configureer omgevingsinstellingen zoals eigenschapsbindingen voor het containeronderdeel op het ontwerpcanvas.

Voor informatie over de aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen van de Containers-toepassing, gaat u naar Containereigenschappen en eigenschapsgroepen in een blueprint gebruiken.

Als u het tabblad Eigenschapsgroepen selecteert en op Toevoegen klikt, zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Eigenschappen voor containerhosts met certificaatverificatie
 • Eigenschappen voor containerhosts met verificatie op basis van gebruikers/wachtwoorden

Overige eigenschapsgroepen die eventueel zijn gedefinieerd, worden ook weergegeven.

Als u het tabblad Aangepaste eigenschappen selecteert en op Toevoegen klikt, kunt u afzonderlijke aangepaste eigenschappen toevoegen aan het containeronderdeel.

Tabel 6. Instellingen voor aangepaste eigenschappen op het tabblad Eigenschappen
Instelling Beschrijving

Naam

Voer de naam van de aangepaste eigenschap in of selecteer een beschikbare aangepaste eigenschap in het vervolgkeuzemenu.

Waarde

Typ of bewerk de waarde die u wilt koppelen aan de naam van de aangepaste eigenschap.

Versleuteld

U kunt ervoor kiezen om de eigenschapswaarde te coderen, bijvoorbeeld als de waarde een wachtwoord is.

Overschrijfbaar

U kunt opgeven dat de eigenschapswaarde kan worden overschreven door de volgende persoon of hierop volgende persoon die de eigenschap gebruikt. Dit is normaal gesproken een andere architect, maar als u Weergeven in aanvraag selecteert, kunnen uw zakelijke gebruikers eigenschapswaarden weergeven en bewerken wanneer ze catalogusitems aanvragen.

Weergeven in aanvraag

Als u de eigenschapsnaam en -waarde aan uw eindgebruikers wilt tonen, kunt u ervoor kiezen om de eigenschap op het aanvraagformulier weer te geven bij aanvragen voor het inrichten van machines. U moet ook Overschrijfbaar selecteren als u wilt dat gebruikers een waarde opgeven.

Tabblad Statusconfig

Configureer een statusconfiguratiemodus voor het containeronderdeel van de blueprint op het ontwerpcanvas.

Tabel 7. Instellingen op tabblad Statusconfig
Modusinstelling Beschrijving

Geen

Standaard. Er worden geen statuscontroles geconfigureerd.

HTTP

Als u HTTP selecteert, moet u opgeven welke API en HTTP-methode en -versie worden gebruikt. De API is relatief en u hoeft het adres van de container niet op te geven. U kunt ook een time-outperiode voor de bewerking opgeven en statusdrempels instellen.

Een statusdrempel van 2 betekent bijvoorbeeld dat er twee opeenvolgende aanroepen moeten lukken voordat de container in orde wordt bevonden en de status RUNNING krijgt. Evenzo moeten er bij een statusdrempel van 2 twee opeenvolgende aanroepen mislukken voordat de container niet in orde wordt bevonden en de status ERROR krijgt. Bij elke tussenliggende drempel tussen de status in orde en niet in orde krijgt de container de status DEGRADED.

TCP-verbinding

Als u TCP-verbinding selecteert, moet u een poort opgeven voor de container. De statuscontrole probeert via de opgegeven poort een TCP-verbinding te maken met de container. U kunt ook een time-out voor de bewerking opgeven en drempels voor de status in orde en niet in orde instellen.

Opdracht

Als u Opdracht selecteert, moet u een opdracht opgeven die u wilt uitvoeren voor de container. Het resultaat van de statuscontrole wordt bepaald door de status waarmee de opdracht wordt afgesloten.

Statuscontrole bij inrichten negeren

Schakel dit selectievakje uit om de statuscontrole bij het inrichten af te dwingen. Hierdoor wordt een container pas beschouwd als ingericht nadat een statuscontrole met succes is voltooid.

Automatisch implementeren

Automatische herimplementatie van containers wanneer deze de status FOUT hebben.

Tabblad Logconfig

Configureer een logmodus en andere logboekopties voor het containeronderdeel op het ontwerpcanvas.

Tabel 8. Instellingen op tabblad Logconfig
Instelling Beschrijving

Stuurprogramma

Selecteer een logboekindeling in het vervolgkeuzemenu.

Opties

Voer opties voor het stuurprogramma in op basis van dezelfde naam- en waarde-indeling als de logboekindeling.