vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor kloonblueprints te leveren.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor kloonblueprints
Aangepaste eigenschap Beschrijving

VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy

Geeft het opslagreserveringsbeleid op dat moet worden gebruikt om opslag te zoeken voor schijf N. Wijst ook het benoemde opslagreserveringsbeleid toe aan een volume. Om deze eigenschap te gebruiken, vervangt u het volumenummer voor N in de eigenschapsnaam en geeft u een opslagreserveringsbeleidsnaam op als de waarde. Deze eigenschap is gelijk aan de opslagreserveringsbeleidsnaam die op de blueprint is opgegeven. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Deze eigenschap is geldig voor alle virtuele en vCloud-reserveringen. Deze eigenschap is niet geldig voor fysieke, Amazon- of OpenStack-reserveringen.

VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName

Geeft de naam op van een netwerkprofiel waarvan u een statisch IP-adres moet toewijzen aan netwerkapparaat N of waarvan u het bereik met statische IP-adressen moet verkrijgen dat kan worden toegewezen aan netwerkapparaat N van een gekloonde machine, waarbij N=0 is voor het eerste apparaat, 1 voor het tweede enzovoort.

Het netwerkprofiel waarnaar de eigenschap verwijst, wordt gebruikt om een IP-adres toe te wijzen. De eigenschap bepaalt het netwerk waaraan de machine wordt gekoppeld, op basis van de reservering.

Het wijzigen van deze eigenschapswaarde nadat het netwerk is toegewezen, heeft geen invloed op de verwachte IP-adreswaarden voor de aangewezen machines.

Met WIM-gebaseerde inrichting voor virtual machines, kunt u deze eigenschap gebruiken om een netwerkprofiel en netwerkinterface op te geven of u kunt de sectie Netwerk van de pagina Virtuele reservering gebruiken.

De volgende kenmerken van het netwerkprofiel zijn beschikbaar om statisch IP-toewijzing in te schakelen in een kloonblueprint:
  • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask
  • VirtualMachine.NetworkN.Gateway
  • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns
  • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns
  • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins
  • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins
  • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix
  • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

Linux.ExternalScript.Name

Geeft de naam op van een optioneel aanpassingsscript, bijvoorbeeld config.sh, dat de Linux-gastagent uitvoert nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Deze eigenschap is beschikbaar voor Linux-machines die gekloond zijn vanaf sjablonen waarop de Linux-agent is geïnstalleerd.

Als u een extern script opgeeft, moet u ook de locatie ervan opgeven met behulp van de eigenschappen Linux.ExternalScript.LocationType en Linux.ExternalScript.Path.

Linux.ExternalScript.LocationType

Geeft het locatietype op van het aanpassingsscript dat in de eigenschap Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd. Dit kan local of nfs zijn.

U moet ook de scriptlocatie opgeven met behulp van de eigenschap Linux.ExternalScript.Path. Als het locatietype nfs is, gebruikt u ook de eigenschap Linux.ExternalScript.Server.

Linux.ExternalScript.Server

Geeft de naam op van de NFS-server, bijvoorbeeld lab-ad.lab.local, waarop het externe Linux-aanpassingsscript dat in Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd, zich bevindt.

Linux.ExternalScript.Path

Geeft het lokale pad op naar het Linux-aanpassingsscript of het exportpad naar de Linux-aanpassing op de NFS-server. De waarde moet beginnen met een slash en mag de bestandsnaam niet bevatten, bijvoorbeeld /scripts/linux/config.sh.

Als uw beheerders de gastagent hebben geïnstalleerd om scripts uit te voeren die aangepaste eigenschappen accepteren en ingerichte machines aanpassen, dan kunt u aangepaste eigenschappen gebruiken om gekloonde machines die de gastagent gebruiken, verder aan te passen.

Tabel 2. Aangepaste eigenschappen voor het aanpassen van gekloonde machines met een gastagent
Aangepaste eigenschap Beschrijving
VirtualMachine.Admin.AllowLogin

Stel dit in op True (standaardwaarde) om de machine-eigenaar toe te voegen aan de groep met lokale Remote Desktop-gebruikers, zoals opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.Admin.Owner.

VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent

Als de gastagent geïnstalleerd is als een service op een sjabloon voor klonen, stelt u dit in op True op de machineblueprint om de gastagentservice in te schakelen op machines die gekloond zijn vanaf die sjabloon. Als de machine wordt gestart, wordt de gastagentservice gestart. Stel dit in op onwaar om de gastagent te deactiveren. Als dit is ingesteld op False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom de gastagent niet gebruiken voor gastbesturingssysteemtaken, waardoor de functionaliteit ervan wordt beperkt tot VMwareCloneWorkflow. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op iets anders dan False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom werkitems naar de gastagent verzenden.

VirtualMachine.DiskN.Active

Stel dit in op True (standaardwaarde) om op te geven dat schijf N van de machine actief is. Stel dit in op False om op te geven dat schijf N van de machine niet actief is.

VirtualMachine.DiskN.Label

Geeft het label op voor schijf N van een machine. De maximumgrootte van het schijflabel is 32 tekens. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft dit het label op van schijf N van een machine in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.DiskN.Letter

Geeft de stationsletter of het koppelpunt van de schijf N van een machine op. De standaardwaarde is C. Als u bijvoorbeeld de letter D wilt opgeven voor Schijf 1, definieert u de aangepaste eigenschap als VirtualMachine.Disk1.Letter en voert u de waarde D in. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft deze waarde de stationsletter of het koppelpunt op waaronder een aanvullende schijf N wordt gekoppeld door de gastagent in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay

Geeft de tijd op die u moet wachten nadat de aanpassing is voltooid en voordat u de aanpassing van het gastbesturingssysteem kunt starten. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00). Als u ervoor kiest om deze aangepaste eigenschap niet op te nemen, kan de inrichting mislukken als de virtual machine opnieuw wordt opgestart voordat de gastagentwerkitems zijn voltooid.

VirtualMachine.Customize.WaitComplete

Stel dit in op Waar om te verhinderen dat de inrichtingswerkstroom werkitems verzendt naar de gastagent totdat alle aanpassingen zijn voltooid. Stel dit in op Onwaar om ervoor te zorgen dat werkitems worden gemaakt voordat de aanpassing is voltooid.

VirtualMachine.SoftwareN.Name

Geeft de beschrijvende naam op van de softwaretoepassing N die of het script dat moet worden geïnstalleerd of uitgevoerd tijdens inrichting. Dit is een optionele eigenschap die slechts ter informatie wordt gegeven. Deze heeft geen echte functie voor de uitgebreide kloonwerkstroom of de gastagent, maar is nuttig voor een aangepaste softwareselectie in een gebruikersinterface of voor rapportage over softwaregebruik.

VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath

Geeft het volledige pad op naar het installatiescript van een toepassing. Het pad moet een geldig absoluut pad zijn zoals gezien door het gastbesturingssysteem en moet de naam van de scriptbestandsnaam bevatten.

U kunt ook aangepaste eigenschapswaarden als parameters doorgeven naar het script door {CustomPropertyName} in de padtekenreeks toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap hebt met de naam ActivationKey waarvan de waarde 1234 is, dan is het scriptpad D:\InstallApp.bat –key {ActivationKey}. De gastagent voert de opdracht D:\InstallApp.bat –key 1234 uit. Uw scriptbestand kan vervolgens worden geprogrammeerd om deze waarde te accepteren en te gebruiken.

VirtualMachine.SoftwareN.ISOName

Geeft het pad en de bestandsnaam van het ISO-bestand op ten opzichte van de datastorehoofdmap. De indeling is /folder_name/subfolder_name/file_name.iso. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de ISO niet gekoppeld.

VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation

Geeft het opslagpad op dat het ISO-installatiekopiebestand bevat dat moet worden gebruikt door de toepassing of het script. Gebruik de indeling van het pad zoals het op de hostreservering wordt weergegeven, bijvoorbeeld netapp-1:it_nfs_1. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de ISO niet gekoppeld.