Acties zijn wijzigingen die u op ingerichte bronnen kunt uitvoeren. De acties van vRealize Automation worden gebruikt om de levenscyclus van de bronnen te beheren.

Welke commando's beschikbaar zijn in de menu's Actie is afhankelijk van de wijze waarop de rechten van de bron waarop de acties worden uitgevoerd zijn ingesteld door de bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder. De beschikbaarheid van een menuoptie hangt ook af van het type bron en de operationele status van het item.

U kunt slechts één actie tegelijk uitvoeren. Als u een tweede actie op een bron wilt uitvoeren, moet u wachten totdat de eerste actie de gewenste wijziging heeft voltooid.

Tabel 1. Opdrachten in het menu Actie
Actie Brontype Beschrijving
Gekoppeld zwevend IP Machine (OpenStack) Koppel een zwevend IP-adres met een OpenStack-machine.
Annuleren Machine Annuleer een actie voor een nieuwe configuratie die momenteel wordt uitgevoerd.

Alleen acties die kunnen worden teruggedraaid naar een vorige status kunnen door gebruikers worden geannuleerd.

Als een actie het terugdraaien naar een vorige status niet ondersteunt, bijvoorbeeld Uitschakelen, kan alleen een gebruiker met tenantbeheerderrechten de aanvraag annuleren.

Lease wijzigen Implementatie en machine Wijzig het resterende aantal dagen van de lease voor een specifieke machine of voor alle bronnen van een implementatie. Als u geen waarde opgeeft, verloopt de lease niet.
NAT-regels wijzigen NAT-netwerk Voeg nieuwe regels toe voor het doorsturen van NAT-poorten, orden regels opnieuw, bewerk bestaande regels of verwijder regels.
Eigenaar wijzigen Implementatie Wijzig de eigenaar van de hele implementatie en alle bijbehorende bronnen. Alleen bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers kunnen een andere eigenaar aan een implementatie toewijzen.

De machine moet de status Aan, Uit of Actief hebben wanneer u de eigenaar wijzigt. Anders mislukt deze actie en wordt het volgende bericht weergegeven:

Deze actie is ongeldig voor de machine.

Beveiliging wijzigen Implementatie

U kunt bestaande beveiligingsgroepen en beveiligingstags van NSX verwijderen of er nieuwe toevoegen. U kunt ook beveiligingsgroepen op aanvraag verwijderen.

Zie Beveiligingsitems aan een implementatie toevoegen of eruit verwijderen voor meer informatie.

Verbinding maken met behulp van VMRC Machine Maak verbinding met de virtual machine met behulp van een VMRC 8.x-toepassing.

Deze actie kan alleen worden gebruikt als de VMRC-toepassing is geïnstalleerd op het lokale systeem van de servicecatalogusgebruiker die de actie uitvoert.

Voor installatie- en gebruiksinstructies raadpleegt u de VMware Remote Console-documentatie. Als u de software wilt downloaden, gaat u naar VMware Remote Console downloaden.

VMRC 8.x vervangt de vorige VMware Remote Console.

Verbinding maken met externe console Machine Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van VMware Remote Console.

De console van de virtual machine wordt weergegeven in de browser. VMRC 8.x vervangt de VMware Remote Console.

Verbinding maken via consoleticket Machine (OpenStack en KVM) Gebruik een OpenStack- of KVM-consoleticket voor een VMware Remote Console-verbinding om verbinding te maken met de virtual machine.
Verbinding maken via ICA Machine (Citrix) Maak verbinding met de Citrix-machine via het protocol Independent Computing Architecture.
Verbinding maken via RDP Machine Gebruik Microsoft Remote Desktop Protocol om verbinding te maken met de machine.
Verbinding maken via SSH Machine Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van SSH.

De optie Verbinden met SSH werkt alleen als uw browser over een invoegtoepassing beschikt die SSH ondersteunt, zoals de FireSSH SSH-terminalclient voor Mozilla Firefox en Google Chrome. Als de invoegtoepassing aanwezig is en u Verbinding maken via SSH selecteert, wordt een SSH-console weergegeven en wordt u gevraagd uw verificatiegegevens als beheerder in te voeren.

Als u deze actie wilt gebruiken, moet u de aangepaste eigenschap Machine.SSH via een eigenschapsgroep of zelfstandige, aangepaste eigenschap toevoegen aan het machineonderdeel van de blueprint en op 'waar' instellen.

Verbinding maken via virtueel bureaublad Machine Gebruik het virtuele bureaublad van Microsoft om verbinding te maken met de geselecteerde machine.
Momentopname maken Virtual machine Maak een momentopname van de virtual machine. Als u toestemming hebt voor slechts twee momentopnamen en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat deze opdracht weer beschikbaar is.
Momentopname verwijderen Virtual machine Verwijder een momentopname van de virtual machine.
Vernietigen Implementatie, machine en beveiligingsgroep op aanvraag

Onmiddellijke vernietiging van een ingerichte bron.

Met uitzondering van XaaS is het vernietigen van onderdelen van een implementatie geen aanbevolen werkwijze. Gebruik de inschaalactie om het aantal machines in uw implementatie te verminderen, of de hele implementatie te vernietigen.

U moet deze actie uitvoeren om XaaS-bronnen te vernietigen, zelfs als ze deel uitmaken van een implementatie die u vernietigt. Andere bronnen worden aan het einde van hun lease- of archiefperiode vernietigd.

De actie Vernietigen is niet beschikbaar voor de volgende implementatiescenario's:

 • implementaties van fysieke machines
 • implementaties met een bestaand NSX-netwerk of bestaande NSX-beveiligingsbron
 • implementaties met een NSX load balancer op aanvraag als bron

Omdat een NSX load balancer tot een NSX edge behoort, wordt de load balancer als bron samen met de NSX edge vernietigd en worden de bronnen weer vrijgegeven. Bij de vernietiging van een machinelaag met load balancing, wordt de load balancer verwijderd uit de pool op de bijbehorende NSX Edge.

Opmerking: De actie Vernietigen kan een bericht terugsturen dat de actie is voltooid, zelfs als deze de machine-implementatie niet uit haar endpoint kan verwijderen. Bijvoorbeeld, als een vSphere-machine zich in een niet-vSAN-gegevensopslag bevindt en haar VMX-bestand beschadigde of anderszins ongeldige gegevens bevat. U kunt het aanvraaglogboek bekijken voor meer informatie, zelfs als het bericht Vernietigen aangeeft dat de actie is voltooid. Bij geforceerd vernietigen van een machine in deze status blijft deze mogelijk uitgevoerd op het endpoint waardoor er IP-conflicten optreden. Als de beschadiging wordt gecorrigeerd op het eindpunt (buiten vRealize Automation) kunt u de actie Vernietigen opnieuw proberen uit te voeren.

Beheerders van bedrijfsgroepen kunnen een implementatie geforceerd vernietigen na een mislukte vernietigingsaanvraag. Bij het forceren van een vernietiging krijgt vRealize Automation de opdracht mislukte pogingen om individuele bronnen te vernietigen te negeren tijdens het vernietigen van de implementatie. Zie Vernietiging van een implementatie forceren na een mislukte vernietigingsaanvraag voor meer informatie over het forceren van een vernietiging.

Opmerking:

Opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

Wanneer u een implementatie vernietigt die een Amazon-machineonderdeel bevat, kunt u meer dan één EBS-volume tegelijk vernietigen, afhankelijk van hoe de instelling Volumes verwijderen is geconfigureerd in de blueprint. Zie Instellingen voor Amazon-machineonderdelen voor meer informatie.

Wanneer u een implementatie vernietigt die een Amazon-machineonderdeel bevat, worden alle EBS-volumes die tijdens de levenscyclus aan de machine werden toegevoegd niet vernietigd maar verwijderd. vRealize Automation biedt geen optie voor het vernietigen van de EBS-volumes.

Koppeling met zwevende IP ongedaan maken Machine (Openstack) Verwijder het zwevende IP van de Openstack-machine.
Afwijzen Geen brontype. Eerste inrichtingsaanvraag of een actie is mislukt.

U wijst een mislukte aanvraag af. U annuleert een aanvraag in behandeling.

 • Als de afgewezen aanvraag een implementatieaanvraag is, verwijdert de afwijzing de mislukte implementatie uit uw lijst met implementaties.
 • Als de afgewezen aanvraag een actie is, verwijdert de afwijzing de mislukte actieaanvraag van de kaart, zodat de implementatie weer in de vorige toestand terechtkomt.

  U moet een mislukte actieaanvraag sluiten, zodat u andere acties kunt zien die voor de gekoppelde implementatie worden uitgevoerd. U moet ook mislukte acties afwijzen, zodat de implementatiegebruikers de machinegeschiedenis kunnen zien.

U kunt de afwijzing niet uitvoeren op aanvragen die door de API zijn ingediend en deze blokkeert geen acties die door de API zijn ingediend.

Deze actie is beschikbaar voor alle eerste mislukte inrichtingsaanvragen. Er is geen recht vereist.

Nieuwe configuratie uitvoeren Machine Configureer de machine onmiddellijk opnieuw of plan de herconfiguratie voor een later tijdstip.
Vervallen Implementatie en machine Beëindig de implementatie- of machinelease voor alle bronnen van de implementatie.
Certificaat exporteren Machine Exporteer het certificaat van een cloudmachine.
Herinnering voor vervaldatum ontvangen Machine Downloadt een gebeurtenisbestand van de agenda voor de huidige leasevervaldatum.
VMware Tools installeren Machine Installeer VMware Tools op een vSphere virtual machine.
Power Cycle Machine Schakel de machine uit en schakel deze vervolgens weer in.
Uitschakelen Machine Schakel de machine uit tijdens het afsluiten van het gastbesturingssysteem.
Inschakelen Machine Schakel de machine in. Als de machine onderbroken was, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine onderbroken was.
Reboot Machine Start het gastbesturingssysteem van een vSphere virtual machine opnieuw op. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools is geïnstalleerd op de machine.
Opnieuw configureren Machine

Een bedrijfsgroepbeheerder, ondersteunende gebruiker of machine-eigenaar kan de volgende acties uitvoeren om de geselecteerde vSphere virtual machine opnieuw te configureren:

 • Beschrijving wijzigen
 • Instellingen voor CPU, geheugen, netwerk en schijven wijzigen
 • Aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Een netwerkadapter toevoegen, bewerken, opnieuw ordenen of verwijderen voor regels voor het doorsturen van NAT-poorten
 • Afsluiten opnieuw configureren
 • Machine-eigenaar wijzigen (alleen beschikbaar voor bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers)

U kunt geen opslagreserveringsbeleid wijzigen als hierdoor het opslagprofiel op een schijf kan worden gewijzigd.

Zie Machineherconfiguratie-instellingen opgeven en overwegingen voor herconfiguratie voor meer informatie.

Als u de optie Updates voor bestaande implementaties doorvoeren op de pagina Blueprintinstellingen in de bronblueprint hebt geselecteerd, wordt elke verhoging of uitbreiding van de minimum- of maximuminstellingen voor de CPU, het geheugen of de opslag in de blueprint gepusht naar actieve implementaties die via die blueprint zijn ingericht. Zie Instellingen voor blueprinteigenschappen voor meer informatie.

Beheer geen door vRealize Automation beheerde NSX-objecten buiten vRealize Automation. Als u bijvoorbeeld de lidpoort van een geïmplementeerde load balancer in NSX wijzigt in plaats van in vRealize Automation, dan kan de NSX gegevensverzameling worden onderbroken. In- en uitschaalbewerkingen leveren ook onverwachte resultaten op.

Opnieuw configureren Load balancer

Een eigenaar van een machine, ondersteunende gebruiker, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder met rechten kan de instellingen in een virtuele server wijzigen en virtuele servers in de NSX-load balancer toevoegen of verwijderen:

Zie Een load balancer in een implementatie opnieuw configureren voor meer informatie.

Zie Het onderdeel load balancer op aanvraag toevoegen voor meer informatie over instellingen voor virtuele servers in de load balancer.

Beheer geen door vRealize Automation beheerde NSX-objecten buiten vRealize Automation. Als u bijvoorbeeld de lidpoort van een geïmplementeerde load balancer in NSX wijzigt in plaats van in vRealize Automation, dan kan de NSX gegevensverzameling worden onderbroken. In- en uitschaalbewerkingen leveren ook onverwachte resultaten op.

VDI registreren Virtual machine (XenServer) Registreer de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items.
Uit catalogus verwijderen Implementaties Verwijder door XaaS ingerichte bronnen uit de catalogus. U kunt deze bewerking uitvoeren op bestaande objecten en objecten die niet langer beschikbaar zijn in de Orchestrator-inventaris.
Opnieuw inrichten Machine

Vernietigt de machine en start daarna een inrichtingswerkstroom om een machine met dezelfde naam te maken.

Bij de aanvraag voor het opnieuw inrichten van een machine kan een bekend probleem optreden. vRealize Automation geeft dan in de catalogus de status Voltooid voor de hernieuwde inrichting, terwijl de werkelijke status In behandeling is. Als u de hernieuwde inrichting van een machine hebt aangevraagd, hebt u de volgende mogelijkheden om de status van de opnieuw ingerichte machine te controleren:

 • Infrastructuur > Beheerde machines
 • Tabblad Implementaties
 • Beheer > Gebeurtenissen > Gebeurtenislogboeken
Opmerking: Het is niet mogelijk om een Amazon-machine in te richten.

Zie het VMware Knowledge Base-artikel Reprovisioned machine tasks... (2065873) op http://kb.vmware.com/kb/2065873.

Opnieuw indienen Geen brontype. Eerste inrichtingsaanvraag is mislukt. Dien een mislukte inrichtingsaanvraag opnieuw in. De opnieuw ingediende aanvraag begint bij het begin van het inrichtingsproces met de waarden die al zijn ingevoerd.

Als een aanvraag mislukt en u het probleem kunt oplossen, kunt u de aanvraag opnieuw indienen in plaats van een nieuwe aanvraag te maken. Als de fout het gevolg is van onjuiste waarden, bijvoorbeeld gegevensopslag die geen ondersteuning biedt voor uw aanvraag, moet u een nieuwe aanvraag maken met de nieuwe waarden.

Deze actie is beschikbaar voor alle eerste mislukte inrichtingsaanvragen. Er is geen recht vereist.

Hervatten Implementatie Hervat een gedeeltelijk gelukte inrichtingsaanvraag. Hervatten gaat verder vanaf het punt van de mislukking.

Als een implementatie tijdens het inrichtingsproces mislukt vanwege tijdelijke omgevings- of infrastructuurproblemen, time-outs of andere problemen die kunnen worden verholpen buiten de aanvraag om, kunt u het inrichtingsproces hervatten in plaats van een nieuwe inrichtingsaanvraag te maken. Als het probleem is veroorzaakt door fouten in de blueprint, is hervatten niet mogelijk. U moet dan niet proberen om het proces te hervatten, maar een nieuwe implementatie aanvragen.

Als de aanvraag van een implementatie slechts een gedeeltelijk succes is en u het probleem kunt oplossen, kunt u de actie hervatten. De hervatte aanvraag gaat verder vanaf het punt van de mislukking.

Zie Werking van de actie Hervatten voor meer informatie.

Momentopname terugzetten Virtual machine De vorige momentopname van de machine terugzetten. U kunt deze actie alleen gebruiken als u een bestaande momentopname hebt.
Inschalen Implementatie Vernietigt niet-gebruikte instanties van machines in uw implementatie voor aanpassing aan een kleinere capaciteitsvraag. De machineonderdelen en alle softwareonderdelen die erop zijn geïnstalleerd, worden vernietigd. Afhankelijke softwareonderdelen en netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt voor de nieuwe configuratie van de implementatie. XaaS-onderdelen zijn niet schaalbaar en kunnen niet worden bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen.

U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.

Uitschalen Implementatie Richt extra instanties van machines in uw implementatie in om aan een groeiende capaciteitsvraag te voldoen. De machineonderdelen en alle softwareonderdelen die erop zijn geïnstalleerd, worden vernietigd. Afhankelijke softwareonderdelen en netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt voor de nieuwe configuratie van de implementatie. XaaS-onderdelen zijn niet schaalbaar en kunnen niet worden bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen.

U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.

Als u de optie Updates voor bestaande implementaties doorvoeren op de pagina Blueprintinstellingen in de bronblueprint hebt geselecteerd, wordt elke verhoging van de minimum- of maximuminstellingen voor de CPU, het geheugen of de opslag in de blueprint gepusht naar actieve implementaties die via die blueprint zijn ingericht. Zie Instellingen voor blueprinteigenschappen voor meer informatie.

Afsluiten Machine Sluit het gastbesturingssysteem af en schakel de machine uit. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools is geïnstalleerd op de machine.
Onderbreken Machine Onderbreek de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en deze geen systeembronnen verbruikt behalve de opslag die de machine gebruikt.
Registratie ongedaan maken Machine Verwijder de machine uit de inventaris zonder ze te verwijderen. Niet-geregistreerde machines zijn onbruikbaar.
Registratie ongedaan maken Netwerk Verwijder het netwerk uit de inventaris zonder het te vernietigen. Niet-geregistreerde netwerken zijn onbruikbaar.
Registratie VDI ongedaan maken Virtual machine (XenServer) Maak de registratie van de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items ongedaan.